دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دورود

بهرامى مائده

بهرامى مائده

ادبيات نمايشي | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
رضايى مائده

رضايى مائده

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ياراحمدى رضا

ياراحمدى رضا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
افضلى راد محمدحسين

افضلى راد محمدحسين

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
آزادى دواريجانى سوسن

آزادى دواريجانى سوسن

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
طبيب زاده على رضا

طبيب زاده على رضا

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قائدرحمتى فاطمه

قائدرحمتى فاطمه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسدالهى راضيه

اسدالهى راضيه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مالك نژاد عليرضا

مالك نژاد عليرضا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پيش نظرى زهرا

پيش نظرى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سقايى محمد

سقايى محمد

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

زبان
بوالحسنى

بوالحسنى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
هداوند

هداوند

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
قائدرحمت

قائدرحمت

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
پوررضوان

پوررضوان

ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ياراحمدى

ياراحمدى

مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ساجدى

ساجدى

حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بوالحسنى

بوالحسنى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خادمى

خادمى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مبينى

مبينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
باجلان

باجلان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
نيك آبادى

نيك آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پرور

پرور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پولادى

پولادى

مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پاپى

پاپى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بخشى پور

بخشى پور

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
خورشيدى

خورشيدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ساكى يان

ساكى يان

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شجاعى مهر

شجاعى مهر

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چهارمحالى

چهارمحالى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باجلانى

باجلانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زندوكيلى

زندوكيلى

مهندسي پليمر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ساكيان

ساكيان

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالاروند

سالاروند

جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلامى گراوند

غلامى گراوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
كليايى

كليايى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خانمحمدى

خانمحمدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
بارانى فر

بارانى فر

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
احوالپرس

احوالپرس

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عاطفى راد

عاطفى راد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باجلانى

باجلانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

9سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
طونى

طونى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ماهروبختيارى

ماهروبختيارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارع

زارع

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ياراحمدى

ياراحمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ليراوى

ليراوى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خلفه

خلفه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پولادوند

پولادوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نيك سرشت

نيك سرشت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پيشداد

پيشداد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مبشرى

مبشرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
لشنى

لشنى

مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بيات

بيات

مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پيامنى

پيامنى

مهندسي مکانيک | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آستركى

آستركى

علوم کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حاجيوند

حاجيوند

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قالبى حاجيوند

قالبى حاجيوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هداوند

هداوند

مهندسي برق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اقبال پور

اقبال پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجيوند

حاجيوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فروغى

فروغى

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ليريايى

ليريايى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
آبكتى

آبكتى

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لشنى زند

لشنى زند

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بوالحسنى

بوالحسنى

جامعه شناسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پاپى

پاپى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه ايلام-بومي لرستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سالاروند

سالاروند

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جماليان

جماليان

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيامنى

پيامنى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
كاى رحمت

كاى رحمت

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سعيدى كيا

سعيدى كيا

اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

4سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

علوم سياسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لك ا

لك ا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهلولى

بهلولى

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضايى واحد

رضايى واحد

زمين شناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی