دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دورود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهرامى مائده هنر ادبيات نمايشي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
ياراحمدى رضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
آزادى دواريجانى سوسن تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 81
طبيب زاده على رضا ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
پيش نظرى زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 34
سقايى محمد زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 63
قائدرحمت زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
پوررضوان هنر ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ياراحمدى انسانی مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 14
دالوند ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 22
دالوند انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال از دوم دبيرستان 23
مبينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 14
باجلان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 84
نيك آبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 67
پولادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 33
پاپى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 32
خورشيدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 62
ساكى يان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 26
باجلانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 22
هاشمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 28
زندوكيلى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 27
ساكيان انسانی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سالاروند انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
احمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
زارع ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رحمتى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 22
يوسفى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 7سال از اول راهنمايي 151
بارانى فر انسانی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 61
عاطفى راد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 3سال از دوم دبيرستان 48
باجلانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 9سال از چهارم دبستان 140
طونى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 14
زارع ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
خلفه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 2سال از سوم دبيرستان 33
نيك سرشت تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 3سال از دوم دبيرستان 56
عبدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 41
دالوند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 4سال از اول دبيرستان 67
بيات ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
پيامنى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 27
احمدى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
هداوند ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
عسگرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 46
ابوالحسنى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 85
سالاروند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 55
ساكى انسانی حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال از دوم دبيرستان 41
هاشمى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
فروغى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 60
ليريايى انسانی حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 2سال از سوم دبيرستان 38
آبكتى تجربی اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 19
كاظمى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
لشنى زند تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
گودرزى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرامرزى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 45
بوالحسنى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 38
سالاروند انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
جماليان انسانی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 17
پيامنى انسانی حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 3سال از دوم دبيرستان 41
كاى رحمت تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 26
ياراحمدى تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 46
رضايى تجربی علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 43
خسروى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 44
سعيدى كيا تجربی اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 4سال از اول دبيرستان 20
ياراحمدى انسانی علوم سياسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
لك ا تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 22