كوهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كوهدشت

گراوند مجيد

گراوند مجيد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نظرى عليرضا

نظرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سورى لكى احمدرضا

سورى لكى احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى ساناز

ميرزايى ساناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
مهدوى ابوذر

مهدوى ابوذر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت پلدختر

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نورعلى امير حسين

نورعلى امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هوشيارى نگين

هوشيارى نگين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت دورود

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوشناموند فائزه

خوشناموند فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امرايى

امرايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
گراوند مريم

گراوند مريم

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سورى لكى محمد

سورى لكى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليمى تيمورى اميرحسين

سليمى تيمورى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت بروجرد

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
يارى نژاد

يارى نژاد

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورميرزايى

پورميرزايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوربخش حسن آباد

نوربخش حسن آباد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت کوهدشت

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سورى لكى

سورى لكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسعدى دره شهر

اسعدى دره شهر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت دورود

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غضنفرى

غضنفرى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نيازى قلى

نيازى قلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

4سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
امينى

امينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عزيزى قلعه

عزيزى قلعه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گراوند

گراوند

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گراوند

گراوند

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بابايى

بابايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ازادبخت

ازادبخت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملك شاهى

ملك شاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
گراوند

گراوند

مددکاري اجتماعي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی