كشكوئيه رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كشكوئيه رفسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عارفى نيا امين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 47