عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر عنبرآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نورى زهمكان عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 43
ميرشكارى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
گرگندى پور انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 24
هوشمندزاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 45
سنجرى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 31
دانش گر ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 35
سابكى نژاد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
كاربخش راورى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رودبارى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شمس الدينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 35
على توكلى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 18
مرادى رابر انسانی حقوق | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحيميان انسانی علوم سياسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
پور كريمدادى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
اسلامى زاخت انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 3سال از دوم دبيرستان 36
چهارشنبه پور جيرفتى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
باقرى نيا انسانی جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
سرحدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 43
بردانيا انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ديبمهر انسانی حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
روشنى هنر هنراسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
پيلرا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
گروهى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمدى امجزى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 25
مسكائى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
داريا انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 15
سرحدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 29
داورى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهنى بى زنوئيه انسانی علوم سياسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
بارانى پور انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 18
سالارى فرد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسكندرى انسانی جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 14
شمس الدينى انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
خالصى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 18
مشايخ امجزى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 13
افشارمنش انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
سالارى رضا آباد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 25
اله الهى انسانی جغرافيا | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 13
افشارى پور تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 35
دارياب انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
صديقى انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
شهرخى دوسارى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 18
مصطفوى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 29
محسنى نسب تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 36
شكوهى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 16
قلندرى انسانی باستان شناسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمديوسفى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اقتدارى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 21
اصغرى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سالار بارده انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 17
آيين انسانی باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
توكلى جوزورك انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 13