انار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر انار

عسكرى چاورچى  زهرا

عسكرى چاورچى زهرا

ارتباطتصويري | دانشگاه تهران | روزانه

10سال کانونی / 173 آزمون

هنر
مهرعلى زاده صديقه

مهرعلى زاده صديقه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

9سال کانونی / 136 آزمون

ریاضی
افضلى فاطمه

افضلى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پيكار هانيه

پيكار هانيه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهديزاده حميده

مهديزاده حميده

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ابوترابى حجت

ابوترابى حجت

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمسفيدى مهدى

كمسفيدى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صابرى افتخارى

صابرى افتخارى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گيوه

گيوه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
جديدى

جديدى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حاجى پور

حاجى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
بيرمى

بيرمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كارگر زاده

كارگر زاده

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پور رشيدى

پور رشيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهديزاده

مهديزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كافى

كافى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پوررشيدى

پوررشيدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
شيربيگى

شيربيگى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

7سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
منگلى

منگلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افرند

افرند

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ناجى

ناجى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
آشفتيانى عزيزآبادى

آشفتيانى عزيزآبادى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عسكرى زمان

عسكرى زمان

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بافقى

بافقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ترابى فر

ترابى فر

باستان شناسي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ولى نژاد حسن آبادى

ولى نژاد حسن آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
انارى عباسى نژاد

انارى عباسى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زاده رحمانى

زاده رحمانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پورسلمانى

پورسلمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

تاريخ | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
منتظرى

منتظرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبدلى مسينان

عبدلى مسينان

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عرب لطف آباد

عرب لطف آباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طاهرنژاد

طاهرنژاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چاهخويى انارى

چاهخويى انارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قديرى حرمتى

قديرى حرمتى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

امار | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهديزاده

مهديزاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پديدار

پديدار

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كافى جوزم

كافى جوزم

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شكارى گدنه

شكارى گدنه

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شبانى

شبانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
حسنى احمد آبادى

حسنى احمد آبادى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بلوچى

بلوچى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهزادى كارگر

بهزادى كارگر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

8سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور | غير انتفاعي

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی