انار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر انار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عسكرى چاورچى زهرا هنر ارتباطتصويري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 10سال از سوم دبستان 173
مهرعلى زاده صديقه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 9سال از چهارم دبستان 136
مهديزاده حميده زبان مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
ابوترابى حجت ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كمسفيدى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 39
صابرى افتخارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 8سال از پنجم دبستان 84
حسين پور انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 51
عسكرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 7سال از اول راهنمايي 132
رضوى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جديدى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 24
بيرمى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 55
پور رشيدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
شيربيگى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 7سال از اول راهنمايي 74
منگلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 47
عسكرى زمان انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
زاده رحمانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 22
پورسلمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال از اول دبيرستان 51
عباسى انسانی تاريخ | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
دهقانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رمضانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 37
منتظرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 28
عبدلى مسينان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
ابوالحسنى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال از سوم راهنمايي 53
طاهرنژاد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 38
چاهخويى انارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 39
فرخى ریاضی امار | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 36
پديدار انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كافى جوزم تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 38
شكارى گدنه انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
شبانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 8سال از پنجم دبستان 133
حسنى احمد آبادى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 18
رجبى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رمضانى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 22
بهزادى كارگر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 8سال از پنجم دبستان 160