بم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صديقى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 91
دريجانى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 91
محمدى زاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 53
پوربهزاد بهروز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 60
نيكدوست محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 81
پور مقدم حميدرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
توحيديان محمدمهدى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
زيد آبادى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 9سال از چهارم دبستان 136
بيگلرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عيش آبادى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 43
رستمى برواتى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
محمدآبادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 74
فروغى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 74
بهروزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال از اول دبيرستان 52
عرب تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 9سال از چهارم دبستان 176
جاويدان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 36
رجبى راورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 5سال از سوم راهنمايي 73
محمدآبادى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 30
بالنگى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 44
سيدى مرغكى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 30
حكيم نيا تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 47
پى پر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 7سال از اول راهنمايي 132
جهانشاهى انسانی حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 54
سابقى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهقانى پشترودى انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 29
پورطاهرى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 4سال از اول دبيرستان 49
رضايى زاده برواتى انسانی حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 17
شمسارى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 33
كريمى افشار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال از اول دبيرستان 74
دريجانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال از اول دبيرستان 66
اماندادى قطب آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
پنجعلى زاده ریاضی مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال از سوم دبيرستان 35
دهقانى سربند تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
غفرانى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيدى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 3سال از دوم دبيرستان 57
فتوت تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال از سوم راهنمايي 43
نيكرفتار محمدآباد انسانی حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
صابرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 26
قشمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 50
اديب تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 37
نيك پور زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 6سال از دوم راهنمايي 79
آزاد مرزآبادى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 27
جوادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 21
قلعه خانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 22
قنبرى زاده برواتى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال از اول دبيرستان 52
باقرى زاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
دريجانى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 8سال از پنجم دبستان 155
نظرى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال از سوم راهنمايي 65
پورحميدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 4سال از اول دبيرستان 69
ابراهيم آبادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 22
كفاشى برائى ریاضی مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال از سوم دبيرستان 20
سالارى نژاد كروك انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بهرامى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 22
احمدى دشتى انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 22
بنى اسدى ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 15
عليخانى نژاد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 15
قائم آبادى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 13
استاد رمضانى حسن آباد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
زنگى دارستانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حدادكدورى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
جلال آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
ايثارگر انسانی حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال از سوم راهنمايي 65
سيدى مرغكى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حدادى طرج انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 22
صباغى انسانی تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 12
ابولى اسدآبادى انسانی حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 19
پنجعلى زاده انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفرى برواتى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 36
اقبالى زاده انسانی اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13