سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سيرجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدى زارعى محمدعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 59
ابراهيمى نسب شهربابكى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
معصومى فر عرفان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 58
احمدى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
سردارى پور هانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 51
سياه كوهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
مجيبى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 51
محياپورلرى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
بختيارى نرجس هنر ارتباطتصويري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
زيدآبادى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 57
صالحى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 10
زيدآبادى نژاد على ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 51
رشيدى على ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
خوبيارى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
خضرى پريسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 77
اسدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
قاسمى نژاد رائينى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 37
نجفى پاريزى قائم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
صفرى رودبار زهرا ریاضی اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 44
عابدى پور محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
اسمعيل پورسعادت آبادى عليرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 38
تقوى سوخته چالى فرزانه انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
ذاكرى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 39
ساردوئى نسب پيمانه انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
مكى آبادى سجاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 57
زيدآبادى نژاد حجت ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 41
‌آژ تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال کانونی 18
منظرى توكلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
پويامهر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 38
محمودآبادى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 23
پرنيان انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
خالقى نژاد ماهانى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 60
جهانشاهى نگين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
خنجرى مسعود ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
جهانشاهى مهديه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 17
نجم الدينى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 7سال کانونی 121
حافظى قهستانى مطهره تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 9سال کانونی 121
صبورى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 31
نصرت آبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 47
‌باج تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 4سال کانونی 47
صادقى نژاد پاريزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 50
آجاكه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 41
مكى آبادى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 37
دهيادگارى هنر صنايع دستي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
زيدآبادى نژاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 52
عسكرى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
بركول ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 42
شهيدى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 46
رحيمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بافت دانشگاه علوم پزشکي كرمان 6سال کانونی 101
مجيدى پاريزى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
نادرى پور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 77
خواجوئى كوه پنجى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 40
پورامينائى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 60
قاسمى نژاد رائينى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 54
سلحشورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
خيرمند پاريزى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 59
رفعتى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال کانونی 12
صادقى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بردسير دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 23
خواجوئى نژاد قرائى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 51
رضائى پور زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 20
قدردانى پاريزى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
عرب قهستانى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 35
زيدآبادى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
امجدى فر تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 15
محمود آبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 59
ارجمند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
كيوان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
اسمعيل زاده آشينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 49
اسدى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
دهقانى پور تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 63
دشتبانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
فارسى نژاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رابر دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 55
ملك پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 58
عطائى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
گرگينى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
نهاوندى پاريزى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال کانونی 31
صادقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 40
شهابى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
آباده تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
فقيهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
رضوانى پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 43
شمسى گوشكى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
پورجهانشاهى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
پوراحمدى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
افشار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
زيدآبادى نژاد هنر فرش | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
زارع منصورى ریاضی فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
عطاجعفرى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
صالحى سيرجانى تجربی مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 25
روح الامينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 24
حيدرى قرائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
بهرامن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 31
پورفريدونى انسانی روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 43
شاهدادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 56
شهبا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 56
نعمتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
نورمندى پور تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 30
پيوستى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 8
روح الامينى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
قاسمى نژادرائينى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 70
زيدآبادى نژاد تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 4سال کانونی 38
ايمانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 42
زيورى پورسيرجانى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
كيوانى هفشجانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 24
مداحى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 10سال کانونی 140
خواجوئى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 2سال کانونی 34
سليمان نزاد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
بنى اسدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
پورحسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 39
مختارى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
پى سپر انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
عباسيان ميمند تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 57
بلوردى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
سلاجقه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 37
ميرزاپورزارع ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
عابدى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 20
نجمى دولت آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
مسلمى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 51
زيدآبادى نژاد زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
محمود آبادى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 50
محمودآقائى تجربی اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 14
آذرخرداد ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
عباسى نسب لرى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
محمودآبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 59
بركول ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 82
ايوبى زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
محمودآبادى تجربی اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 4سال کانونی 76
دهقانى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 41
جعفرى راد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
غياثى حافظى هنر فرش | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
شريف پور ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
فيروزآبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
ستوده نيا حسين آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 51
احمدى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال کانونی 20
ايران نژادپاريزى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 37
محياپورلرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 23
زيدآبادى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
كامرانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 19
حكيمى نسب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
ميرشاهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 58
نجمى دولت آبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
زينلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 37
اسدخانى پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 12
نجمى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 56
اسكندرى نسب ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
ارتا انسانی حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
ايران نژادپاريزى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
ساردوئى نسب تجربی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 84
خواجوئى نژاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 12
خورشيدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 77
فاتحى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 40
محمدزمانى افشار ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
شيرزاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 48
ساوه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 13
صالحى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 65
ستوده نيا كرانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 46
خراسانى اسمعيلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 44
محمودآبادى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 43
خليلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 32
شهريارى پور تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 4سال کانونی 64
اسدى زيدآبادى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
على پور تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 58
تانوردى نسب تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 56
نژادمنسارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
گلپايگانى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 41
رضايى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 53
آكار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 33
جعفرآقائى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 58
عسكرپور انسانی فلسفه | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
عباسى قرائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
صادقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 35
خضرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 76
زيدآبادى نژاد انسانی اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
دانشمند تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
محياپورلرى زبان مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 6سال کانونی 96
ياراحمدى قرائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 5
قربان زاده ديزجى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 33
خواجه سليمى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 3سال کانونی 38
عبداللهى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
فيروز آبادى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 51
علوى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
ضيا شهابى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 55
برزگرپاريزى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 40
زمانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 67
حمزه نژاد تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 52
بابوردى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
پورسيديحيى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 5سال کانونی 43
عسكرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
فيروزآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
زلفى پاريزى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
رفعتى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
محياپورلرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
صادقى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 15
مسعودفر تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 4سال کانونی 62
شول تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 13
شهسوارى پور تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 35
اسدى زيدآبادى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 21
كوركى نژادقرائى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
طاهرى پور تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 33
محمودآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 20
سلمانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
عباسى قرائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 9
ده يادگارى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 54
بنيات پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 18
اسدى زيدآبادى انسانی حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
باژن ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
پورخسروانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
عباسى قرائى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 34
شيبانى تذرجى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 46
ملك محمدى تجربی زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
سرورى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 40
خراسانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 27
هاشمى معصومى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
خوارزمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
شاهمرادى پورگسمونى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
مداحى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 58
آباده اى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت جيرفت دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 60
مصلائى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 31
چراغى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 31
بيگلرى پناه ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 12
ميرزائى مكى آبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
دارابى نسب هنر صنايع دستي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 6
خضريان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 53
بلوردى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 33
خضرى پور تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فارياب دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 15
كريمى نسب ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 29
عباسى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 15
مشهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 38
كشت كار تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
اسماعيلى مقدم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
عباسلو ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 36
موسوى تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 53
خواجوئى همسريشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
جانى پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 46
ميرشكارپور ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
محبوبى زاده ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 23
نورمندى پور تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 62
خواجوئى نژاد تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
زيدآبادى نژاد تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
عباسى قرائى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 48
شول تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 74
امانى لرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 42
‌آژ ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 8
قاسمى نژاد رائينى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 42
محمود آبادى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 39
سدادى پاريزى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 16
كاظمى جامع بزرگى زبان مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 6
محمدى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
شاه حيدرى پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
ابراهيمى كرانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 47
مسعودى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
قمى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 73
قهستانى منش تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 37
ياراحمدى قرائى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 25
آذرپيرا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
لرى نيا كرانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
ميرزايى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 57
خسروى انسانی تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 8
دريابيگى سليمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
محمودآبادى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 44
فريدونى پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
قاسمى پورافشار ریاضی مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 12
قويدل موردينى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
فتحى زاده تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
نژادمنسارى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 35
رضوى نسب تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 17
عباسى قرائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 5
شكوهى نژاد ریاضی امار | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 14
نصرت آبادى تجربی علوم ومهندسي خاک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 41
بازمانده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
اسدپور تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 30
پورجعفرآبادى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 76
شيبانى تذرجى تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
احمدى پور تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
روح الامينى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
گلستانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
تانوردى نسب تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
فلاح باغابرى تجربی شيمي محض | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
زاهدى راد تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 60
قاسمى نژادرائينى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 47
حسينى زيدآبادى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
نادرى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 27