كرمان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كرمان

موسوى سعيد سيده ياسمين

موسوى سعيد سيده ياسمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افضلى على

افضلى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شمس الدينى محمد

شمس الدينى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدلى نژاد محمدمهدى

عبدلى نژاد محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدى پور رابرى پرديس

مهدى پور رابرى پرديس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
طهماسبى ارشلو فرزين

طهماسبى ارشلو فرزين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شكيبا محمدمهدى

شكيبا محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالوپور احمد

خالوپور احمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ارسلانى اميررضا

ارسلانى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
كاربخش راورى فردين

كاربخش راورى فردين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسمعيل بيگى ماهانى اميرحسين

اسمعيل بيگى ماهانى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غفارى نژاد آوا

غفارى نژاد آوا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عقابيان شهريار

عقابيان شهريار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدى پور رفسنجانى سارا

احمدى پور رفسنجانى سارا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسم پور

قاسم پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كلانترى خاندانى محمد

كلانترى خاندانى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبداللهى منش

عبداللهى منش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجمائى سارا

نجمائى سارا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لبيبى سروش

لبيبى سروش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسمعيلى مقدم محمدجواد

اسمعيلى مقدم محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زمانى زاده امين رضا

زمانى زاده امين رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نژادسالارى هنزائى زينب

نژادسالارى هنزائى زينب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهابى نژاد نازنين

شهابى نژاد نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نجفى ژاله

نجفى ژاله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مددى ماهانى على

مددى ماهانى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مشهدى

مشهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رباطى سيداميرحسين

رباطى سيداميرحسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قوام آبادى فاطمه

قوام آبادى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شهابى نژاد

شهابى نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضائى زاده على

رضائى زاده على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصيرى بزنجانى مبين

نصيرى بزنجانى مبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد محمدباقر

سلطانى نژاد محمدباقر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
وزين سارا

وزين سارا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
افضلى نژاد

افضلى نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادقى محمدامين

صادقى محمدامين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امينى زاده اميدرضا

امينى زاده اميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
على خانى شيوا

على خانى شيوا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى پور پرنيا

مهدى پور پرنيا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صالحى عليرضا

صالحى عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رئيسى قوام آباد آنيتا

رئيسى قوام آباد آنيتا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
توكلى روزبهانى آرش

توكلى روزبهانى آرش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صادقى محمدحسن

صادقى محمدحسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رستمى راورى

رستمى راورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيخ اسدى

شيخ اسدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كوچك زاده نعمت اللهى

كوچك زاده نعمت اللهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دولتى راينى

دولتى راينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدوى خانوكى

مهدوى خانوكى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صباغ اسمعيلى

صباغ اسمعيلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظريان

نظريان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمانى پيرمرادى

زمانى پيرمرادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت شهداد

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدى نژاد

محمدى نژاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
يحيى زاده گوكى

يحيى زاده گوكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
توحيدى

توحيدى

زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صباحى

صباحى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت گلباف

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اقتدارى

اقتدارى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان شوروئيه

دهقان شوروئيه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حكاك زاده

حكاك زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طالبى پور

طالبى پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رابر

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خادمى شريف آباد

خادمى شريف آباد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شمس الدين مطلق

شمس الدين مطلق

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | محروم-بومي بم محل خدمت فارياب

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاحى فر

فلاحى فر

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوروززاده

نوروززاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدويان

مهدويان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت راور

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
‌آژ

‌آژ

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنى سيرچى

حسنى سيرچى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي بم محل خدمت بم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مالكى نژاد

مالكى نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فارياب

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بى غم

بى غم

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت گلباف

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خواجوئى راورى

خواجوئى راورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي بم محل خدمت نرماشير

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهديزاده

مهديزاده

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى كهنوج

يوسفى كهنوج

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عرب پور داهوئى

عرب پور داهوئى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي بم محل خدمت ريگان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تارنگ

تارنگ

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نيك روش راورى

نيك روش راورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبداله پور

عبداله پور

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خجسته نژاد

خجسته نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سلجوقى

سلجوقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحيمى پور

رحيمى پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت شهداد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاجى زادگان

حاجى زادگان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت ارزوييد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قادرى پور

قادرى پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نواده خدادادى

نواده خدادادى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شوكتى

شوكتى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهابى نژاد

شهابى نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تهامى زرندى

تهامى زرندى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
درى جانى

درى جانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بم

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
اميرى گوشكى

اميرى گوشكى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اوزى نژاد

اوزى نژاد

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاجى عليزاده

حاجى عليزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مارزى

مارزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودى خورندى

محمودى خورندى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلاجقه تذرجى

سلاجقه تذرجى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خالقى تاج آبادى

خالقى تاج آبادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عسكرى سفين

عسكرى سفين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عابدى فريزنى

عابدى فريزنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى درب آسيايى

شفيعى درب آسيايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مستعلى زاده سلوردى

مستعلى زاده سلوردى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پورده شيخى

پورده شيخى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشروطى

مشروطى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائى راينى نژاد

رضائى راينى نژاد

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ماهانى پور

ماهانى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمى زنگى آبادى

رستمى زنگى آبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طالبى پور فرسنگى

طالبى پور فرسنگى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اخلاصپور

اخلاصپور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جنتى

جنتى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ديوسالار

ديوسالار

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ميرزائى راينى

ميرزائى راينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسكندرى دامنه

اسكندرى دامنه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كارآموزيان

كارآموزيان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيمى صادق

رحيمى صادق

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهدى زاده گوهرى

مهدى زاده گوهرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كلانترى نيا

كلانترى نيا

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گيلانى پور

گيلانى پور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريمى فر

كريمى فر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شهيدى زندى

شهيدى زندى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدشاهى ماهانى

محمدشاهى ماهانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

زيست فناوري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على حسينى

على حسينى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ياورزاده

ياورزاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

7سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نيكوپورديلمى

نيكوپورديلمى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ايرانمنش

ايرانمنش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محرابيان

محرابيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سام

سام

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاربخش راورى

كاربخش راورى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طباطبائى عقدا

طباطبائى عقدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ثمره افسرى

ثمره افسرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بلوچ

بلوچ

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرب پور

عرب پور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرى جور

اكبرى جور

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
روحى فر

روحى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چاوشان

چاوشان

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملاابوالقاسمى

ملاابوالقاسمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تويسركانى

تويسركانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

10سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
حسيبى

حسيبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امين صدرآبادى

امين صدرآبادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن زاده سبلوئى

حسن زاده سبلوئى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آئينه نگينى

آئينه نگينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريم قاسمى

كريم قاسمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاج جعفرى

حاج جعفرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حدادداورانى

حدادداورانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى اختيارآبادى

حسينى اختيارآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهقان انارى

دهقان انارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عسكرپوركبير

عسكرپوركبير

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شاهدادى

شاهدادى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غضنفرى مقدم

غضنفرى مقدم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مومنى رق آبادى

مومنى رق آبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كاربخش راورى

كاربخش راورى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كوهپايه زاده اصفهانى

كوهپايه زاده اصفهانى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميرى نيا

اميرى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميدانى

ميدانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

9سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمدجعفرى

محمدجعفرى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رفيعى تبريزى

رفيعى تبريزى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سعيد

سعيد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آرين نمازى

آرين نمازى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مذكورى

مذكورى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاج مراد على

حاج مراد على

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صمصامى كهنى

صمصامى كهنى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داودى

داودى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كارآموزنژاد

كارآموزنژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زنگى آبادى

زنگى آبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فكرى راينى

فكرى راينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كريمى تقى آبادى

كريمى تقى آبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى پور

كريمى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين پور راينى

حسين پور راينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دادگرمحبى

دادگرمحبى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرتاج الدينى

ميرتاج الدينى

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى جور

اكبرى جور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملكى گناديش

ملكى گناديش

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تركزاده ماهانى

تركزاده ماهانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قنبرى گوهرريزى

قنبرى گوهرريزى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادى اندوهجردى

مرادى اندوهجردى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت نرماشير

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شمسى گوشكى

شمسى گوشكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رنجبرهمقاوندى

رنجبرهمقاوندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيف الدينى

سيف الدينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادق زاده گوكى

صادق زاده گوكى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسمعيلى زرندى

اسمعيلى زرندى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باسره

باسره

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت نرماشير

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طهماسبى آبدر

طهماسبى آبدر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادى شهربابك

مرادى شهربابك

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سعيديان

سعيديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ايلاقى حسينى

ايلاقى حسينى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كدخدائى

كدخدائى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پدرام

پدرام

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سالارى كنگ

سالارى كنگ

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدرضائى

محمدرضائى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آزادفر

آزادفر

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سالارهابيلى

سالارهابيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هادى نيا

هادى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى قناتغستانى

محمدى قناتغستانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گوهرى پناه

گوهرى پناه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پژمان

پژمان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

10سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
جسمانى راورى

جسمانى راورى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوزرى پور

نوزرى پور

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پورميرزائى خبيصى

پورميرزائى خبيصى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خواجوئى مديمى

خواجوئى مديمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ارفند

ارفند

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طيارى ئيلاقى

طيارى ئيلاقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
افشارى پور

افشارى پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دوست محمدى

دوست محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كريمى دارستانى

كريمى دارستانى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ترك زاده ماهانى

ترك زاده ماهانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمسى گوشكى

شمسى گوشكى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده چترودى

حسن زاده چترودى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عظيمى فر

عظيمى فر

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غفارى نسب

غفارى نسب

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امينى بابك

امينى بابك

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نورى كوه بنانى

نورى كوه بنانى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مهرابى ماهانى

مهرابى ماهانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سبك دست

سبك دست

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خادميان

خادميان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قادرى پور

قادرى پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لقمانى

لقمانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شوكتيان

شوكتيان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى امجز

احمدى امجز

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
يزدان پناه احمدآبادى

يزدان پناه احمدآبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مقبلى قرائى

مقبلى قرائى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساردوئيه

ساردوئيه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سلاجقه

سلاجقه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فهرج

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن زاده زرندى

حسن زاده زرندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ر هى

ر هى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت ريگان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تاجيك

تاجيك

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مريدى

مريدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فارياب

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نظرى رباطى

نظرى رباطى

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نجفى كليانى

نجفى كليانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
لنگرى زاده

لنگرى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زرين ترنج

زرين ترنج

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گنجه اى زاده روحانى

گنجه اى زاده روحانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى بحر آسمانى

حيدرى بحر آسمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تفضلى

تفضلى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرآوران

مهرآوران

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زريسفى

زريسفى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كهنوجى

كهنوجى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شجاعى باغينى

شجاعى باغينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فهرج

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صفى نتاج

صفى نتاج

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحمانى گوكى

رحمانى گوكى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستگارى كهنوج

رستگارى كهنوج

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اديب

اديب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خواجه پور گلوسالار

خواجه پور گلوسالار

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرب نژاد خانوكى

عرب نژاد خانوكى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامى نعيمى

غلامى نعيمى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جزى

جزى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
انجم شعاع

انجم شعاع

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نيكزاد

نيكزاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غفارى نژاد

غفارى نژاد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چناريان نخعى

چناريان نخعى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جمشيدى جم

جمشيدى جم

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

7سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اميرى نژاد

اميرى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رحيمى كوه بنانى

رحيمى كوه بنانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تاج الدينى

تاج الدينى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرتضوى راورى

مرتضوى راورى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فرامرزپور

فرامرزپور

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نگهبان

نگهبان

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گلچين

گلچين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خواجوئى راورى

خواجوئى راورى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى صفا

حسينى صفا

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قوام

قوام

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سالارى اسكر

سالارى اسكر

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دلفاردى

دلفاردى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سنجرى پور

سنجرى پور

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفيعيان

رفيعيان

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رنجبرهمقاوندى

رنجبرهمقاوندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاشانى

كاشانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كامروا

كامروا

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امينى زاده بزنجانى

امينى زاده بزنجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شمسى گوشكى

شمسى گوشكى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسن پور عسكرى

حسن پور عسكرى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زين الدينى ميمند

زين الدينى ميمند

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميراحمدى

ميراحمدى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلمانى اسماعيل آباد

سلمانى اسماعيل آباد

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ارشادى

ارشادى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملاجعفرى گلوسالار

ملاجعفرى گلوسالار

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كرمى رباطى

كرمى رباطى

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرساد

فرساد

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كارگر مهين

كارگر مهين

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

8سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آيت اللهى موسوى

آيت اللهى موسوى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرح بخش

فرح بخش

اقتصادکشاورزي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده آشينى

اسمعيل زاده آشينى

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شمس الدينى لرى

شمس الدينى لرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پورشمسى گوشكى

پورشمسى گوشكى

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گل بخشى

گل بخشى

زمين شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدرضائى بلوچ

محمدرضائى بلوچ

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هژبرى ماهانى

هژبرى ماهانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نادرى جيرفتى

نادرى جيرفتى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محسنى زاده

محسنى زاده

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهار

بهار

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفاهى

شفاهى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملانورى

ملانورى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نخعى راورى

نخعى راورى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناصريان

ناصريان

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ضمانتى يار

ضمانتى يار

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محسنى بابعبدانى

محسنى بابعبدانى

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كماندار

كماندار

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمداسمعيلى

محمداسمعيلى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع گزوييه

زارع گزوييه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معين الدينى

معين الدينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كيوانى مقدم

كيوانى مقدم

گياه پزشکي | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شفيعى نژاد راورى

شفيعى نژاد راورى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
نورالهى راورى

نورالهى راورى

گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيك نفس

نيك نفس

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خواجه پور گلوسالارى

خواجه پور گلوسالارى

گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هاشمى نژاد

هاشمى نژاد

هتلداري | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاج امينى

حاج امينى

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صعصعى

صعصعى

زمين شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پوررفسنجانى نسب ماهانى

پوررفسنجانى نسب ماهانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيخ پور

شيخ پور

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاج عليزاده

حاج عليزاده

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرمحمودى

ميرمحمودى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه جيرفت | شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يارمحمدى

يارمحمدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی