باغستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر باغستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهتابى ليلا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدرضائى مبينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
قوامى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
موسى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
آقازاده انسانی روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 12
فيل سرا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
خلج ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 21
موثق كولانكوه تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 10
پارسائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 16
نجفى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 13
قهرمانيان خانباغى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 22
هدايتى مقدم ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 38