باغستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر باغستان

مهتابى ليلا

مهتابى ليلا

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرزاده

اكبرزاده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدرضائى مبينا

محمدرضائى مبينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسى زاده

موسى زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پيران

پيران

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آقازاده

آقازاده

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جديدى

جديدى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

حقوق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فيل سرا

فيل سرا

مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آسمانى حدادان

آسمانى حدادان

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نايب لوئى

نايب لوئى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خلج

خلج

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موثق كولانكوه

موثق كولانكوه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پارسائى

پارسائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خانمرادى

خانمرادى

مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قهرمانيان خانباغى

قهرمانيان خانباغى

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباس نژاد

عباس نژاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هدايتى مقدم

هدايتى مقدم

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجى آقابزرگى

حاجى آقابزرگى

شيمي محض | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حرىرى

حرىرى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

8سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
شاهمرادى

شاهمرادى

مديريت صنعتي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارعى انجردى

زارعى انجردى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفارى راد

صفارى راد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی