ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ملارد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نورى عابد اميد ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
مشهدى تفرشى على ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
عزيزى على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
شهبازى عرفان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 73
عزيزى ليافويى شادمهر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
خليلى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
دادخواه اسبفروشانى الهه انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
پورهادى رضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسلام پناه سيدمحسن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
على اصغرزاده اميرمحمد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
خوانسارى على ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
بگدلوى مجرد عليرضا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 20
هاشمى مهديه سادات تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
ساعدى منش مهران تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 62
نيكو مهدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 34
چهارراهى ابوالفضل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 54
زالى دنيا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
گلشن نيا اميرحسين ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 21
يوسفى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
عبدلى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 31
دوست پناهى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 40
حبيبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 41
فريدونى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
فتوحى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
شريفيان ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 38
شمس خلكانلو ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
مالمير ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
قجر تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
امين آبادى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 35
كريمى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
احمدپوربيرگانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
كاكاوند زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
تقى زاده گرده زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدى انسانی حقوق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمدنيا ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
بشيرى گودرزى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 19
گل زاده تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
زارع ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
پايان بنام ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 37
زنگنه تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
على ويردى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
معقولى زبان زبان روسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
اصغرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 25
منصورى رشوانلو ریاضی مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 30
بهرامى زبان زبان روسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال از اول دبيرستان 76
بيات ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمدى متفق انسانی اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
جاودان اليله تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 56
عرب اكبرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رعنائى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
نامدارى انسانی اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
سروقدى تجربی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال از اول دبيرستان 65
حصارى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 23
رستم پورگراب پسى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 30
بقائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
ريوندى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
شريف زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 1سال از چهارم دبيرستان 24
درويشى طوسى خراسانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
تكلو تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 3سال از دوم دبيرستان 59
راستگو تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 55
خليليان انسانی مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال از چهارم دبيرستان 12
كاكاوند ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 28
مهدى زاده اسطلخ كوهى انسانی جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
حياتى انسانی روابطعمومي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
پرستارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اربابى گرفته انسانی جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمانى حصارى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
شادكام خيرآباد انسانی علوم سياسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى انسانی تاريخ | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
زيورى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
امينى شيراز تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 7سال از اول راهنمايي 122
نعمتى تجربی شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 40
شيخلر ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 13
جواهرى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
ناصرى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسين نژادكبريا تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال از چهارم دبيرستان 25
صمدى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 58
ميرزائى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 52
مهدى زاده اسطلخ كوهى تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 2سال از سوم دبيرستان 40
على پوركوه بنه تجربی زمين شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرزائى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
ولى خانى انسانی جغرافيا | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ابراهيمى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 14
جعفرى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
نظرى راد تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 64
حسينى نسب قوجه بيگلو تجربی مهندسي طبيعت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 36
شيرزادناشى تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14