قرچك

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قرچك

عباسى نرگس

عباسى نرگس

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ميرزاخانى رضا

ميرزاخانى رضا

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زينلى فرشته

زينلى فرشته

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فلاح باقرى نژاد عليرضا

فلاح باقرى نژاد عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اكبرى پور زهرا

اكبرى پور زهرا

مهندسي شهرسازي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زارعى فاطمه

زارعى فاطمه

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيدگرمرودى

سيدگرمرودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رشيديان اسماء

رشيديان اسماء

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ملكى حديثه

ملكى حديثه

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمديان مهتاب

محمديان مهتاب

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نجف زاده ساداتى سيدعليرضا

نجف زاده ساداتى سيدعليرضا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قيصرى دولتخانه فائزه

قيصرى دولتخانه فائزه

مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غفارى محدثه

غفارى محدثه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيكى اميرحسين

نيكى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نظرى سيدمحمد

نظرى سيدمحمد

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمودى عليرضا

محمودى عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رستمى مريم

رستمى مريم

زبان روسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
جمالى

جمالى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مجرداينلو

مجرداينلو

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معصوم زاده هريس

معصوم زاده هريس

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدغيور

عبدغيور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فعله گرى

فعله گرى

مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محرمى زنجانى

محرمى زنجانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اعلايى

اعلايى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحيمى شريف

رحيمى شريف

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جاهدى

جاهدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتاحى باغچه جق

فتاحى باغچه جق

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائى گلندوز

رضائى گلندوز

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كرمى سكرآباد

كرمى سكرآباد

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميناخانلو

ميناخانلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نباتى

نباتى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على زاده

على زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درخشانفر

درخشانفر

مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فريدون زاده دويل

فريدون زاده دويل

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سادات اردستانى

سادات اردستانى

حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرهنگيان

فرهنگيان

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زيدوند

زيدوند

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدنيا

محمدنيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي محض | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پگاه

پگاه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنجبر دوشانلو

رنجبر دوشانلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چوبين

چوبين

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيل سپور قشلاق

سيل سپور قشلاق

زيست شناسي گياهي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
استيرى

استيرى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ارژنگى

ارژنگى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بغدادى

بغدادى

تاريخ اسلام | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی