رباط كريم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رباط كريم

مهرى محمدرضا

مهرى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی