رباط كريم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رباط كريم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهرى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30