شهر قدس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهر قدس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عباس زاده فاطمه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
كريمى يادگار مهرشاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 70
هاشمى مليكا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
بهارفصل دانيال تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 85
كلام جوقان مهسا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 65
عابدينى رضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
سليمانى اميرمحمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 19
امامى مسعود انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
چگينى توتشامى حامد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال از دوم راهنمايي 94
كاميار راد الهام ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
شفيعى ثابت فاطمه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 14
آخوندى محمدايمان ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
زريون فاطمه ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
طهماسبى سامان ریاضی حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 5سال از سوم راهنمايي 94
سجادى احسان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
عسگرى رضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 62
روستايى ابوالفضل انسانی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحيمى الهه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
كرمى شنستقى محمدامين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمدى شقايق ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
عليزاده مهديه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
سهيلى مريم ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
اميدعلى حنانه انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
تيمورى نيكو ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
طيارى كشكسراى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
گل يار عزيز ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال از اول دبيرستان 72
خاك نژاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18
خدادادى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال از سوم راهنمايي 94
شيرجنگ تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
نخستين فعال ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
طلائى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 35
قاسم خانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 28
گرمابدرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 38
مرادى چشمه كبودى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 89
رضايى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
برزگر انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 26
ضميران ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
كولانى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
زالى چهل خانه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبدى زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
ستارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 6سال از دوم راهنمايي 121
جلال وند انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
طاحن انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
داداش اغلى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 18
بركتى سدهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
نيروزفر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 3سال از دوم دبيرستان 49
گل محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
سحرى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شيرين بشرلو تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 29
قره داغى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 69
بخشى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسينى فر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 39
بشيرى ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 42
صادقى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 31
مجتبوى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 48
چيوائى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
برونوس تجربی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 63
قياسى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 10
افشار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
مرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 33
قضاتلو زبان زبان روسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
شيخ غفارى ریاضی مهندسي معماري | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 23
قربانى جمشيد انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نقابى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
يمقى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
عزيزى ریاضی امار | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 24
پاغوش زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 30
درويش نژاد شش پلى ریاضی مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال از دوم دبيرستان 45
صفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 31
الهويى نظرى زبان مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
عبدالهى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهرجويان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 43
قزوينه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 12
حاتم نژاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال از سوم راهنمايي 96
حياتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 5سال از سوم راهنمايي 112
جامه خورشيد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
زرين تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
گل يار عزيز ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 4سال از اول دبيرستان 71
شعبانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 43
دمرچلو تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 30
مرادى ریاضی مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 54
وطن دوست انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 21
خاموشى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 14
مهدى پور انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
ابوطالبى انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهرامى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 18
كيانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرخى نژاد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 3سال از دوم دبيرستان 41
نورى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 4سال از اول دبيرستان 59
غزنينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 16
آقابرارى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 20
پاشايى كندوانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال از اول دبيرستان 81
مراديان فرجام ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 5سال از سوم راهنمايي 84
ميرزايى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
پرفكر انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
اكبرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسگندرى ریاضی امار | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 5سال از سوم راهنمايي 104
لشگرى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 57
پرفكرقوجه بيگلو انسانی جغرافيا | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 29
شيرى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
ارجونى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
زمانى امير انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 18
بنازاده انسانی تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
فرهادى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 28
بشكنى تجربی روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
مقدم تجربی اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
همرنگ انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 15
منصورى تجربی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
قهرمانى گنبد تجربی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 1سال از چهارم دبيرستان 20
قربانى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كوهنشين تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 18
زرافشان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 60
محمدى مقانك تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال از سوم دبيرستان 34
سليمانى تجربی اقتصاد | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 16