پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پاكدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضايى مجيد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
قرايى جعفر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
نجفى خليفه لو ارزو انسانی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
مكرم نيا محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
كردبچه ارمبو مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
ولى زاده امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
كاوسى عاطفه انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
خراسانى فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
اشرفى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
محسنى پور محمد حسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
آژيراك بنيامين انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 28
ميرزايى محمد امين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
هراتيان امير حسين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
هداوند سيرى زهرا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
هراتيان مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
خان قيطاقى اميرمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
پيرزادى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
ميرزايى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 34
تاجيك ابراهيم ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
نجفى بالسينى مبينا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
رحمتى نيا على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 40
رحمتى زهرا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
بخشى زاده اصل نگين انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
پازوكى نگين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
عادلى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 23
جليلى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 6سال از دوم راهنمايي 89
عباسى هاريسينى فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
كاظمى تجن گوكه عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 38
شيرنسب تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 36
جابرى انسانی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 2سال از سوم دبيرستان 39
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمدى ثانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
عظيم زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 36
دهقانى محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
زمانى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
پازوكى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
حيدرى شيبك ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
دانش طلب ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
رحيمى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 21
شكر زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
امير نژاد مژدهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبدالمالكى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
موسوى يبر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
نعمت پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 30
ميرزايى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
عليكاهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 63
پاك نيت تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال از چهارم دبيرستان 18
كشمير تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
قرائى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 40
قد بك لويى انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
كردبچه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 23
شريف تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال از دوم دبيرستان 46
شورورزى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
صحرانورد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
شريف عليزاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
صالحى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 10
زارعى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15