پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پاكدشت

رضايى مجيد

رضايى مجيد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قرايى جعفر

قرايى جعفر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفى خليفه لو ارزو

نجفى خليفه لو ارزو

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
مكرم نيا محمد

مكرم نيا محمد

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كردبچه ارمبو مهدى

كردبچه ارمبو مهدى

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ولى زاده امير حسين

ولى زاده امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاوسى عاطفه

كاوسى عاطفه

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خراسانى فاطمه

خراسانى فاطمه

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
اشرفى فاطمه

اشرفى فاطمه

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاكاوند پاتپه امير حسين

كاكاوند پاتپه امير حسين

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محسنى پور محمد حسين

محسنى پور محمد حسين

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آژيراك بنيامين

آژيراك بنيامين

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ميرزايى محمد امين

ميرزايى محمد امين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هراتيان امير حسين

هراتيان امير حسين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هداوند سيرى زهرا

هداوند سيرى زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گودرزى ريحانه

گودرزى ريحانه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هراتيان مهدى

هراتيان مهدى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خان قيطاقى اميرمحمد

خان قيطاقى اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پيرزادى محمدمهدى

پيرزادى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميرزايى محمد

ميرزايى محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
تاجيك ابراهيم

تاجيك ابراهيم

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نجفى بالسينى مبينا

نجفى بالسينى مبينا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحمتى نيا على

رحمتى نيا على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحمتى زهرا

رحمتى زهرا

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بخشى زاده اصل نگين

بخشى زاده اصل نگين

مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پازوكى نگين

پازوكى نگين

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عادلى محمد

عادلى محمد

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جليلى زهرا

جليلى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عباسى هاريسينى فاطمه

عباسى هاريسينى فاطمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاظمى تجن گوكه عليرضا

كاظمى تجن گوكه عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شيرنسب

شيرنسب

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جابرى

جابرى

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدى ثانى

محمدى ثانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمانيه اربط

سليمانيه اربط

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عظيم زاده

عظيم زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دهقانى محمدى

دهقانى محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پازوكى

پازوكى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خداپرست

خداپرست

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حيدرى شيبك

حيدرى شيبك

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دانش طلب

دانش طلب

علوم کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شكر زاده

شكر زاده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امير نژاد مژدهى

امير نژاد مژدهى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد پور

محمد پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اصانلو

اصانلو

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدالمالكى

عبدالمالكى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
موسوى يبر

موسوى يبر

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرتضى پور

مرتضى پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي کامپيوتر | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نعمت پور

نعمت پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پازوكى

پازوكى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليكاهى

عليكاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پاك نيت

پاك نيت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كشمير

كشمير

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قرائى

قرائى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فلاحى نصرت ابادى

فلاحى نصرت ابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قد بك لويى

قد بك لويى

جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
كردبچه

كردبچه

مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زينى وندى

زينى وندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شريف

شريف

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شورورزى

شورورزى

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريف عليزاده

شريف عليزاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی