ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ورامين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تاجيك پويا هنر سينما | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
محمودى سروش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
مشكانى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
عابدى محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
بهجتى نسب فاطمه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
اردستانى محمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
تاجيك زينب هنر ارتباطتصويري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
الماس پوركاسين زهرا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
تاجيك محمدسام ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
عباسى رضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
رحيم پور راينى مهديه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
رمضانى اميررضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
بوربور مرادى مريم ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
ابوالى مهديه انسانی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
تات حصارى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
عليجانى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 56
امين قراگوزلو كيميا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
عليدائى احمدى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
رحيمى ابوالفضل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
بهرامى هيرجى اميرمهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 31
ميرزائى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
على بابائى نگارسادات تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
كچويى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 46
متقى اميرخشايار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 29
اعلائى آرش ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
رضائى ماهان ریاضی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
كاشى باقر مهرشاد ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
گلستانى عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
قاجار پارسا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 39
ميرطاهرى سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
صابرى همدانى اميرسياوش انسانی مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
تاجيك امير رضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 59
موغارى نجف آباد اكبر انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 19
محمدى عبده اى انسانی اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
عباسى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 23
فتح اله پوردستكى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 35
اسدى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 49
قشقائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 23
اسفنديارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 38
شيرازى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
صنعتى ریاضی فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
اردستانى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 33
نوروزى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 49
ميرآقائى جعفرى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
روستاييان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 32
فاتحى سرچشمه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
ميمندى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
مزدارانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
بازيارى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال از دوم راهنمايي 89
توكلى خانقاه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 32
عليكاهى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 22
شيرازى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
كشاورزپارسا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 32
عبداللهيان بلوچى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
اسحاقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 28
سياه منصورى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 21
مهدى پوردولت آباد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 20
آبلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
عرب صادقى كتى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اميرانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 24
كچويى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 17
قنادباشى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 30
طهماسبى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 17
خانى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 50
ابوالحسنى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 19
شيركوند تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 18
ميرزائى خالدى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاسمى ریاضی مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 14
نوروزى قواقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 27
اسدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 27
قمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 2سال از سوم دبيرستان 21
قانع ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 20
بهزادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ميرزائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 25
محمديان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
ابراهيمى عارفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 40
تشكرى دادگر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حبيب زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
نورى ناركى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 28
گلستانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ابوالحسن انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اميرانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 24
شريفى مجد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 28
مزدارانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 12
محمدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال از سوم دبيرستان 18
سادات اردستانى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 34
فروزان هنر انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 12
فروزان هنر انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 12
بلاشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 28
گليورى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 40
قمريان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 18
مهرحسينى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 15
خانى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
ذوالفقارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 22
تاجيك ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 16
كاشانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 47
قبادى توانا انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
شيرازى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدخانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 2سال از سوم دبيرستان 28
صيادنقاب ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسفنجانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 13
مير حسينى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 15
محرمى كندوان ریاضی فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 25
شاهركنى ریاضی مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال از سوم دبيرستان 20
خرمى متين تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 2سال از سوم دبيرستان 21
جندقى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 45
طهماسوند ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 16
انورى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال از اول دبيرستان 72
خدادادى تجربی زمين شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 42