شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهريار

پورقلى

پورقلى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باغچى محمدجواد

باغچى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قلعه قوند

قلعه قوند

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقى كيا على

صادقى كيا على

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جمشيدى يوسف

جمشيدى يوسف

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رهنما فاطمه

رهنما فاطمه

حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفرى فاطمه

جعفرى فاطمه

مشاوره | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحيم پور الهه

رحيم پور الهه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بيگلرى غزل

بيگلرى غزل

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نوجوان حسن

نوجوان حسن

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
برفى مهدى

برفى مهدى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يوسفى سارا

يوسفى سارا

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
معصومى سيما

معصومى سيما

مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دارابى

دارابى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بلوردى فاطمه

بلوردى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احدزاده عربلو رضا

احدزاده عربلو رضا

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فلاح بوجى حسين

فلاح بوجى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رشيد بيگى ماه شيد

رشيد بيگى ماه شيد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عرب بافرانى

عرب بافرانى

مشاوره | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مقصودى دربه على

مقصودى دربه على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حاجى محمدى مهدى

حاجى محمدى مهدى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
ناصرى عليرضا

ناصرى عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
بيات مزلقانى حسين

بيات مزلقانى حسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
يادگارى حبيب

يادگارى حبيب

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مولا

مولا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خدايارى هشى مهدى

خدايارى هشى مهدى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صادقى احمدرضا

صادقى احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
جوادزاده سحر

جوادزاده سحر

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسدى اميرحسين

اسدى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غريبى ثنا

غريبى ثنا

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربانى بيرگانى اميررضا

قربانى بيرگانى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دهقانى كجانى مبينا

دهقانى كجانى مبينا

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جاموسى

جاموسى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كرمى ده باغى

كرمى ده باغى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نصيرى اميرمحمد

نصيرى اميرمحمد

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
تهامى پور

تهامى پور

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جاويد احمدآبادى سجاد

جاويد احمدآبادى سجاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
حسين زاده جعفر

حسين زاده جعفر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرشكار سارا

ميرشكار سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ابراهيمى پژمان

ابراهيمى پژمان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غفارى سيدعلى

غفارى سيدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسدپور چهارده فروزان

اسدپور چهارده فروزان

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسن زاده شوشترى

حسن زاده شوشترى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرى حانيه

باقرى حانيه

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسمعلى خيرآبادى

قاسمعلى خيرآبادى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
سهيلى سعيد

سهيلى سعيد

روانشناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلمانيان الهه

سلمانيان الهه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اقليمى

اقليمى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى رضا

مرادى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طغرلى

طغرلى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تاجيك زهرا

تاجيك زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حجازى

حجازى

ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اذان گوقصبه

اذان گوقصبه

علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فتحى خلف بادام كيهان

فتحى خلف بادام كيهان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كرمى فاطمه

كرمى فاطمه

مهندسي معماري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عالى فرهاد لو

عالى فرهاد لو

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عابدينى نفيسه

عابدينى نفيسه

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
يوسفيان مريم

يوسفيان مريم

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عيوض خانى

عيوض خانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
احمدخانى

احمدخانى

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ترقى فاطمه

ترقى فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زمزمى

زمزمى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يوسفى على

يوسفى على

مديريت امورگمرکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عارف نيا فاطمه

عارف نيا فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دارابى مريم

دارابى مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حافظ دهلوى

حافظ دهلوى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
شمس

شمس

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
براتلو محمدمهدى

براتلو محمدمهدى

مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صميمى سبا

صميمى سبا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جعفرى محدثه

جعفرى محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ناجى

ناجى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سربازى الهه

سربازى الهه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
نوائى

نوائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهميرى سيده پرى ناز

شاهميرى سيده پرى ناز

مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آباده گلكار آتنا

آباده گلكار آتنا

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خاموشى

خاموشى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناطقى مقانك نسيم

ناطقى مقانك نسيم

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بايرامى مهشيد

بايرامى مهشيد

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عزيزمحمدى سارا

عزيزمحمدى سارا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
فخيمى طاهرلو مليحه

فخيمى طاهرلو مليحه

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ناجى دورباش

ناجى دورباش

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسنى بافرانى

حسنى بافرانى

فيزيک | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خوشنويسان

خوشنويسان

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
وحدانى

وحدانى

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى نظر

موسوى نظر

زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حجازى

حجازى

مهندسي عمران | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مير صانعى

مير صانعى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معماري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارعى كارگر

زارعى كارگر

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سپه وند

سپه وند

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابالو

بابالو

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بيكلرپور

بيكلرپور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بتى

بتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمد دكه

احمد دكه

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاهنگ دار

پاهنگ دار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
وثوق

وثوق

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زاهدى قنبرى

زاهدى قنبرى

مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كرمى هره دشت

كرمى هره دشت

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هفت لنگ

هفت لنگ

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

مديريت صنعتي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شجاعى

شجاعى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كلهر

كلهر

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

فيزيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

نقاشي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
جلالى

جلالى

اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قلندرى

قلندرى

فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاتمى احمدوندى

حاتمى احمدوندى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

فرش | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
عباس حسينى نياركى

عباس حسينى نياركى

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اوجاقلو

اوجاقلو

زبان روسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

زبان
مديحى طامه

مديحى طامه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كواكبيان

كواكبيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
لاچينى

لاچينى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى نژاد فرد

رحيمى نژاد فرد

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بايرامى سرخه ريز

بايرامى سرخه ريز

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

5سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
سعادت

سعادت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زوارى

زوارى

باستان شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رجبوند

رجبوند

مترجمي زبان عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
براتى

براتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى كيوى

احمدى كيوى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سرمدى

سرمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمددوست

محمددوست

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
غنى پور

غنى پور

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
عليمرادى

عليمرادى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خلج

خلج

شيمي محض | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طهرانى زاده

طهرانى زاده

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يادگارى

يادگارى

روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

فلسفه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معصومى

معصومى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محتاج

محتاج

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كلينى

كلينى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهر آبادى

طاهر آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منورى

منورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عبدالعلى زاده

عبدالعلى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صحرائى

صحرائى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
برخى

برخى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمودى كلورى

محمودى كلورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قهرمانلو

قهرمانلو

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ططرى

ططرى

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چراغلو

چراغلو

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مردآبادى

مردآبادى

فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

زبان روسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
آقاجانى زاده

آقاجانى زاده

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توده رنجبر

توده رنجبر

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهماندار شام اسبى

مهماندار شام اسبى

مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عظيمى نيا

عظيمى نيا

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
پيشداد دهگائى

پيشداد دهگائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يعقوبى كجل

يعقوبى كجل

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فدايى

فدايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
چيانى چراغتپه

چيانى چراغتپه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چهرى

چهرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شادمان چوبرى

شادمان چوبرى

فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيخى دارانى

شيخى دارانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبادپور

عبادپور

مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

زبان وادبيات ترکي استانبولي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
شاهمرادى

شاهمرادى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كمرئى

كمرئى

حسابداري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على زاده

على زاده

حقوق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
ساعى

ساعى

مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كوثرى

كوثرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

گياه پزشکي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين نژاد آذريان

حسين نژاد آذريان

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح طاهرپذيربازكيائى

فلاح طاهرپذيربازكيائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مترجمي زبان انگليسي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
سبزى

سبزى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آقا نصيرى

آقا نصيرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مترجمي زبان انگليسي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
رنگ رز

رنگ رز

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گنجعلى نيا

گنجعلى نيا

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خلج اسدى

خلج اسدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسحاقى

اسحاقى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدلى قمصرى

عبدلى قمصرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
شايسته مقنى

شايسته مقنى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عيوضى

عيوضى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسويان

موسويان

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هوشى لنگرودى

هوشى لنگرودى

هنرهاي صناعي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
حقيقى

حقيقى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روحانى

روحانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبادى

عبادى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شهبازى اخى جان

شهبازى اخى جان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وجودى املشى

وجودى املشى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلطانى خبوشان

سلطانى خبوشان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رادان فر

رادان فر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شامى نژاد رودكى

شامى نژاد رودكى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعيديان

سعيديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نيك روان

نيك روان

فلسفه | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدى نكو

عبدى نكو

نقاشي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
حسينى

حسينى

ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسى اقدم

عباسى اقدم

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رمضانى نطنزى

رمضانى نطنزى

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جوزايى

جوزايى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خرمى نژاد

خرمى نژاد

حقوق | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
داريانى سعيد

داريانى سعيد

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ميرى آشتيانى

ميرى آشتيانى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرزائى نودهى

ميرزائى نودهى

مهندسي نساجي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آزاد خانقاه

آزاد خانقاه

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آزادخانقاه

آزادخانقاه

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفى نيا

صفى نيا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
چراغى

چراغى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاملو

شاملو

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پيامى نسب

پيامى نسب

علوم قران وحديث | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پارسائى

پارسائى

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قنبرى زنگلانلو

قنبرى زنگلانلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كرمى باغ طيفونى

كرمى باغ طيفونى

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كارگر مهدى آبادى

كارگر مهدى آبادى

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طوطى دوز دوزانى

طوطى دوز دوزانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برخوردارى

برخوردارى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فروردين

فروردين

مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آقايارى

آقايارى

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رهگذر

رهگذر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سالك كور عباسلو

سالك كور عباسلو

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حميدى ازنى

حميدى ازنى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كريمى اقكند

كريمى اقكند

مديريت کسب وکارهاي کوچک | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بنيادى

بنيادى

فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدالحميدى

عبدالحميدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بكيان دوگاهه

بكيان دوگاهه

حقوق | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موتابى

موتابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربان نژاد

قربان نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فعلى

فعلى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرشاد

فرشاد

مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مقصودى

مقصودى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جاويد واحد

جاويد واحد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افشار

افشار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيف موسوى

سيف موسوى

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
معصومى قمى

معصومى قمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اطاعتى سبزوار

اطاعتى سبزوار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دهقان طرزجانى

دهقان طرزجانى

مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زمانى شورابى

زمانى شورابى

مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جانبازحقيقى

جانبازحقيقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فتحى فركوش

فتحى فركوش

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ترابى

ترابى

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسينى سرائى

حسينى سرائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نورعلى

نورعلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع تيمورى

زارع تيمورى

شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيك مهر

نيك مهر

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيات

بيات

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بياتى

بياتى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نجمى

نجمى

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مات الدين بشيرى

مات الدين بشيرى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اميرى هرمزكى

اميرى هرمزكى

مهندسي عمران | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شكرى ماهينى

شكرى ماهينى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زينالى

زينالى

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صاحبقرانى

صاحبقرانى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيات

بيات

امار | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرى پرى

اميرى پرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رادفر

رادفر

مهندسي شهرسازي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رازانى

رازانى

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احدى

احدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شكريان

شكريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سامانى

سامانى

مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ستارزاده جهزدان

ستارزاده جهزدان

معماري داخلي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ژاله رو

ژاله رو

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صباغ

صباغ

علوم قران وحديث | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شيرى آقباش

شيرى آقباش

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آقاجانى بختيارى

آقاجانى بختيارى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گلبداقى

گلبداقى

شيمي کاربردي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهشتى خراسانلو

بهشتى خراسانلو

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ده زادوسطى كلائى

ده زادوسطى كلائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پذيرش

پذيرش

مهندسي برق | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

شيمي محض | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

مهندسي برق | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرزاده

جعفرزاده

مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قيامى شمامى

قيامى شمامى

مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدى حسنى

مهدى حسنى

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زرگرپور

زرگرپور

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نقدى

نقدى

مهندسي عمران | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مولائى

مولائى

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

معماري داخلي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سلامت

سلامت

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
روغنى ممقانى

روغنى ممقانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تيمورى سندسى

تيمورى سندسى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قصيدى

قصيدى

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرزا حسينى

ميرزا حسينى

مهندسي پزشکي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
توحيدلو

توحيدلو

زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حجى غلامى

حجى غلامى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كرد فلاحت

كرد فلاحت

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عشقى منشادى

عشقى منشادى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مديريت مالي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خليل نژاددلى

خليل نژاددلى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دادو

دادو

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رهنماى شيرزاد

رهنماى شيرزاد

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جوادزاده

جوادزاده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على شيرى مسينان

على شيرى مسينان

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على اكبرلو

على اكبرلو

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادى هرسينى

مرادى هرسينى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كامگار

كامگار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شادى

شادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
علائى نسب

علائى نسب

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صنعت گر حسن كياده

صنعت گر حسن كياده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسى حسنعليده

عباسى حسنعليده

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خوش ناملو

خوش ناملو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معصوم زاده

معصوم زاده

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كلانترى محمودآباد

كلانترى محمودآباد

مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نان خوربناب

نان خوربناب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كبوديان

كبوديان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ضابطى شجاع

ضابطى شجاع

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مجيدزاده فركوش

مجيدزاده فركوش

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قشقايى

قشقايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

شيمي محض | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
واقعى

واقعى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيك محمدلو

بيك محمدلو

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دربا

دربا

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهستانى اسفندآباد

دهستانى اسفندآباد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تنها

تنها

زيست شناسي گياهي|دانشگاه رازي -کرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حداديان

حداديان

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى قوسجين

كيانى قوسجين

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه زنجان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی