تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تهران


كربلايى حيدر مليكا

كربلايى حيدر مليكا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
پاكپور مهدى

پاكپور مهدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رمضانى فاطمه

رمضانى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
محبى صفا

محبى صفا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
حبيبيان زهرا

حبيبيان زهرا

زبان چيني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
روحى شيوا

روحى شيوا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
آقا شاهى امير اردلان

آقا شاهى امير اردلان

زبان ايتاليايي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
روحانى

روحانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
حمزئى

حمزئى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
عبادى على

عبادى على

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

7سال کانونی / 106 آزمون

زبان
زمهريرى فربد

زمهريرى فربد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
محمودى گلسا

محمودى گلسا

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
عليزاده درزى الهه

عليزاده درزى الهه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
حجت شمامى هستى

حجت شمامى هستى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
مرادخانى

مرادخانى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
سليمان شميران رامين

سليمان شميران رامين

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صبور فاطمه

صبور فاطمه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
گودرزى

گودرزى

زبان وادبيات الماني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
حضرتى

حضرتى

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
دولتى

دولتى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
صمدى كاشانى

صمدى كاشانى

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
يزدانى

يزدانى

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
نعمتى

نعمتى

زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
جابرى

جابرى

زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
قربانى

قربانى

مترجمي زبان انگليسي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
ساعدى

ساعدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
جز ناظميان

جز ناظميان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
بهروش

بهروش

زبان روسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

زبان
حسينى

حسينى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
حبيبى

حبيبى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
دهشيار

دهشيار

زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
عبدالهى

عبدالهى

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
اكبرى آقا ملكى

اكبرى آقا ملكى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
قاضى زاده احسائى

قاضى زاده احسائى

زبان روسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
جلال پور

جلال پور

زبان روسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
صابرى

صابرى

مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
عليزاده

عليزاده

زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
توكلى

توكلى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
پرينچى

پرينچى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
صفارى

صفارى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
براتى

براتى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
غفورى صنعتى

غفورى صنعتى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
آذركردار

آذركردار

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
اخگرى

اخگرى

زبان روسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
عبداله زاده

عبداله زاده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
تقوى

تقوى

زبان روسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
سعيدى

سعيدى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
مظاهرى

مظاهرى

زبان روسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
فاضل زاده

فاضل زاده

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان