تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تهران


سلمانى بيك كندى مرضيه

سلمانى بيك كندى مرضيه

ادبيات نمايشي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

هنر
انصارى باريكرسف پارسا

انصارى باريكرسف پارسا

سينما | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
برزگر زنور نسترن

برزگر زنور نسترن

سينما | دانشگاه هنر | روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

هنر
سورى رعنا

سورى رعنا

عکاسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

هنر
مشهدى عليرضا

مشهدى عليرضا

سينما | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
اسدى

اسدى

سينما | دانشگاه هنر | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
كافيان قاسمى على

كافيان قاسمى على

سينما | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
مظفرى نگين سادات

مظفرى نگين سادات

سينما | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
ثباتى

ثباتى

ارتباطتصويري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
مشهدى فراهانى

مشهدى فراهانى

ارتباطتصويري | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
بلالى هستى

بلالى هستى

نقاشي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
محمودى آرينا

محمودى آرينا

سينما | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
اسماعيلى ارغوان

اسماعيلى ارغوان

مجسمه سازي | دانشگاه هنر | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
فرهادى مريم

فرهادى مريم

ارتباطتصويري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
ميراشرفى كرهروى

ميراشرفى كرهروى

نوازندگي موسيقي جهاني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
كفايتى

كفايتى

ارتباطتصويري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
آذريان على

آذريان على

ارتباطتصويري | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
هراتى پريناز

هراتى پريناز

طراحي لباس | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
خدامى مليكا

خدامى مليكا

طراحي لباس | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
طحانان مهشاد

طحانان مهشاد

طراحي لباس | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
مير جوان راز ليقى مائده

مير جوان راز ليقى مائده

ارتباطتصويري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
محمدى

محمدى

ارتباطتصويري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
طباطبايى صالحى حوريه

طباطبايى صالحى حوريه

طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
افشار

افشار

ارتباطتصويري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
برزگر زهرا

برزگر زهرا

نقاشي | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
تقى زاده

تقى زاده

طراحي لباس | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
دينى خضرى زينب

دينى خضرى زينب

نقاشي | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
دادآفرين هانيه

دادآفرين هانيه

ارتباطتصويري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
مفتاحى سوگل

مفتاحى سوگل

طراحي لباس | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
حسنى

حسنى

نقاشي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
مجيبيان

مجيبيان

باستانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
حسينى رضوى طهرانى

حسينى رضوى طهرانى

صنايع دستي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
نفيسى

نفيسى

طراحي پارچه | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
روحانى

روحانى

طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
سنايى زاده

سنايى زاده

فرش | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
قهوريجانى

قهوريجانى

مرمت اثارتاريخي | دانشگاه زابل | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

هنر