تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تهران


الكاتب احمد

الكاتب احمد

روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دستورانى كوثر

دستورانى كوثر

روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نظريان مقدم امير

نظريان مقدم امير

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عباسى امير

عباسى امير

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
كلانتر زاده على

كلانتر زاده على

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رساپور امير حسين

رساپور امير حسين

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فخرى احسان

فخرى احسان

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طاهرى باريل عليايى پارسا

طاهرى باريل عليايى پارسا

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حافظ على اصغر

حافظ على اصغر

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
شمسى محسن

شمسى محسن

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
نصيرى محمد

نصيرى محمد

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
حسين زاده حسين

حسين زاده حسين

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
قينى

قينى

مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ملك

ملك

مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سعيدى نازنين

سعيدى نازنين

حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خيرى مياردان سيما

خيرى مياردان سيما

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
قلندريان

قلندريان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حمزه نازنين

حمزه نازنين

باستان شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كرمى پروانه

كرمى پروانه

روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ربانى يوسف

ربانى يوسف

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عابدينى

عابدينى

حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
نوروزى امين

نوروزى امين

حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شايان مقدم محمد

شايان مقدم محمد

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ذبيحى

ذبيحى

حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ايزدى خو كيميا

ايزدى خو كيميا

حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فرجام

فرجام

حقوق | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صفارى محدثه

صفارى محدثه

مشاوره | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
رسول زاده انيس

رسول زاده انيس

روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سامى سارا

سامى سارا

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اتفاق سيامك

اتفاق سيامك

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سعيدى سعيده

سعيدى سعيده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سيدى مرضيه

سيدى مرضيه

حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زاهديان امير حسين

زاهديان امير حسين

حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كيارستمى بهاره

كيارستمى بهاره

حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فريدنى سوگند

فريدنى سوگند

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسينى خالدى سارا سادات

حسينى خالدى سارا سادات

حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دهقان پيام

دهقان پيام

حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حيدرى رومينا

حيدرى رومينا

مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رضايت مينا

رضايت مينا

حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حميد پور محدثه

حميد پور محدثه

روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دانش علاقه بند بيتاسادات

دانش علاقه بند بيتاسادات

روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
فردوسى زهرا

فردوسى زهرا

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نائبى مهدخت

نائبى مهدخت

حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
وفايى نژاد رضا

وفايى نژاد رضا

حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
خرديار امير

خرديار امير

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عباسى فرد پارسا

عباسى فرد پارسا

مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قاصدى هانيه

قاصدى هانيه

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سرادقى توپكانلو رحيمه

سرادقى توپكانلو رحيمه

علوم سياسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خوانسارى امير حسين

خوانسارى امير حسين

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حجازى فر عاطفه

حجازى فر عاطفه

علوم تربيتي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كشت كار ملكى محمد

كشت كار ملكى محمد

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ميرزاى رزاز محمدصدرا

ميرزاى رزاز محمدصدرا

علوم سياسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جانجانى مائده

جانجانى مائده

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
برات على امير محمد

برات على امير محمد

حقوق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رئيس زيدى فاطمه

رئيس زيدى فاطمه

مشاوره | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

مشاوره | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شيرى زهرا

شيرى زهرا

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رجايى گلسفيدى نيلوفر

رجايى گلسفيدى نيلوفر

حقوق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
روشنايى ثمين

روشنايى ثمين

علوم تربيتي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شكوفى آوين

شكوفى آوين

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ازوجى نگين

ازوجى نگين

مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فتح الهى سپيده

فتح الهى سپيده

حقوق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رشيديان ريحانه

رشيديان ريحانه

روانشناسي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدصادقى

محمدصادقى

علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طاعتى پريسا

طاعتى پريسا

مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حافظ غلامعلى زاده محمد

حافظ غلامعلى زاده محمد

حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
توتونچى اصل الهام

توتونچى اصل الهام

حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كاظمى پرستو

كاظمى پرستو

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اكبرى كشتلى زهرا

اكبرى كشتلى زهرا

مشاوره | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
احمدى فائزه

احمدى فائزه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
يهرامى نسب على رضا

يهرامى نسب على رضا

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مقامى اميد

مقامى اميد

مديريت صنعتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
طاهرخانى پريا

طاهرخانى پريا

حقوق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
امرائى اميرمهدى

امرائى اميرمهدى

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
موسوى نيكو نيلوفرسادات

موسوى نيكو نيلوفرسادات

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
احمديان راحله

احمديان راحله

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حاجيان محمد

حاجيان محمد

مديريت بازرگاني | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهاجرى نژاد نگار

مهاجرى نژاد نگار

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امينى آرمان

امينى آرمان

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اسمعيل سهى پريسا

اسمعيل سهى پريسا

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تاجيك ارغوان

تاجيك ارغوان

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
معمارباشى شقايق

معمارباشى شقايق

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
بيات

بيات

حقوق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مشيرى پور روژان

مشيرى پور روژان

علوم تربيتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قول بيگى نگار

قول بيگى نگار

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جاذبى سميرا

جاذبى سميرا

حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بابارشانى تارا

بابارشانى تارا

اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فكرى

فكرى

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ملك فاطمه

ملك فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قلى زاده فاطمه

قلى زاده فاطمه

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
محمدى على

محمدى على

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
خورشيدى نژاد روشنك

خورشيدى نژاد روشنك

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دره وزمى فاطمه

دره وزمى فاطمه

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ماله مير محدثه

ماله مير محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
اخوان فاطمه

اخوان فاطمه

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
خورشيدى سيدمهدى

خورشيدى سيدمهدى

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صانعى دره بيدى

صانعى دره بيدى

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
تارى كلاش بهداد

تارى كلاش بهداد

مديريت صنعتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فيروزكوهى مليكا

فيروزكوهى مليكا

مديريت صنعتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عابدينى بيانه مريم

عابدينى بيانه مريم

باستان شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حبيبى مهرشاد

حبيبى مهرشاد

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدى سحر

احمدى سحر

مديريت دولتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قليزاده مهدى

قليزاده مهدى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابراهيمى زهرا

ابراهيمى زهرا

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
باصرى

باصرى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سلمانى پارسا ريحانه

سلمانى پارسا ريحانه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كيانى عليرضا

كيانى عليرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جلوخانى نياركى

جلوخانى نياركى

علوم تربيتي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسين پور الهه

حسين پور الهه

اقتصاد | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهبودى فر مريم

بهبودى فر مريم

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
دادك

دادك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بسيم رضا

بسيم رضا

حسابداري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عظيمى نيلق مهدى

عظيمى نيلق مهدى

علوم سياسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نبى پور شكيلا

نبى پور شكيلا

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

5سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
علوى شوشترى پارميدا

علوى شوشترى پارميدا

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدپور گرجان

محمدپور گرجان

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهرامى نازنين

بهرامى نازنين

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سپهرنيا انسيه

سپهرنيا انسيه

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهر پويان فرزين

مهر پويان فرزين

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مشتاقى

مشتاقى

روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حقيقت تقى ديز

حقيقت تقى ديز

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رمضانى زهرا

رمضانى زهرا

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كوشه

كوشه

حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حائرى

حائرى

جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رباط سرپوشى

رباط سرپوشى

جامعه شناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحمتى

رحمتى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
كلانترى

كلانترى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فولادى

فولادى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فروزان فر

فروزان فر

حقوق | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آقايى

آقايى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صنوبر

صنوبر

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اله قلى زاده

اله قلى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميديان

اميديان

مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ولى

ولى

فلسفه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كنى

كنى

روابطعمومي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جمشيدى رهبر

جمشيدى رهبر

علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قديمى

قديمى

جامعه شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاكرى

شاكرى

جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پارچه باف دولتى

پارچه باف دولتى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مصحفى

مصحفى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
داداشى

داداشى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دانيالى

دانيالى

جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مهرآبادى

مهرآبادى

مترجمي زبان عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نايب عزيز

نايب عزيز

تاريخ | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
طالبى مزرعه شاهى

طالبى مزرعه شاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ذاقلى

ذاقلى

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضوان يكتا

رضوان يكتا

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
معتمدى

معتمدى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طارمى

طارمى

روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
نورى اميرى

نورى اميرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سربيشه

سربيشه

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ايجادى

ايجادى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سعيدى فرجام

سعيدى فرجام

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مقدم خو

مقدم خو

جامعه شناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سيه پوش

سيه پوش

مديريت مالي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نعيمى

نعيمى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
طلايى فرد

طلايى فرد

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ايزدپناه

ايزدپناه

مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فدوى

فدوى

اديان وعرفان | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رستگار

رستگار

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طالبيان اردستانى

طالبيان اردستانى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيكوصفت

نيكوصفت

مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ثنايى نژاد

ثنايى نژاد

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاجرى

هاجرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سيدعلى روته

سيدعلى روته

تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
احدى كلاشى

احدى كلاشى

حسابداري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شهسوارى

شهسوارى

جامعه شناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ضياسعيدى

ضياسعيدى

تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
راجمندى

راجمندى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسوى نسب

موسوى نسب

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوايى زحمتكش

نوايى زحمتكش

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اخشيك

اخشيك

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
توحيدى شندى

توحيدى شندى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودى كيسمى

محمودى كيسمى

حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جوهرى

جوهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميرزاهاشم

ميرزاهاشم

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سويزى

سويزى

اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زارعى حبيب آبادى

زارعى حبيب آبادى

علوم سياسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جاهدى

جاهدى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
على پور

على پور

حقوق | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رستگاران

رستگاران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
وطن پناه

وطن پناه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رجب پور

رجب پور

مترجمي زبان عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

حقوق | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محرابى

محرابى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كاهانى

كاهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عطارى سارى

عطارى سارى

علوم سياسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سامنى

سامنى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پورقمرى علمدارى

پورقمرى علمدارى

جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صالح آبادى

صالح آبادى

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صفا

صفا

حقوق | دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سهيلى

سهيلى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
احمدى پور

احمدى پور

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كيايى جى

كيايى جى

باستان شناسي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حسنى سفيد ابادى

حسنى سفيد ابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
الوندى

الوندى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
گل يار

گل يار

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آفريدون

آفريدون

مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فيض آبادى

فيض آبادى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فيض آبادى

فيض آبادى

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يكتا

يكتا

علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

روانشناسي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
نقى زاده فكرى

نقى زاده فكرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رزاقى

رزاقى

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مشكانى

مشكانى

روانشناسي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهقانيان

دهقانيان

مديريت فرهنگي هنري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بيگ نشينى

بيگ نشينى

مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سخنور

سخنور

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زين الدين

زين الدين

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سعادتمند

سعادتمند

علوم قران وحديث | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرشچى

فرشچى

اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرادزاده

مرادزاده

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بيگى

بيگى

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نظارتى

نظارتى

حقوق | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مددى

مددى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فرخ زاده

فرخ زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مارجاه

مارجاه

علوم تربيتي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فرزين زاده

فرزين زاده

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نيك ساز

نيك ساز

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مفدس

مفدس

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سجادى

سجادى

حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پيرى كرده

پيرى كرده

فلسفه | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضايى فر

رضايى فر

اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
طفرقه

طفرقه

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خورشيدى

خورشيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مقصودى

مقصودى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عينعلى

عينعلى

مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عرب جاورى

عرب جاورى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اخشيك

اخشيك

تاريخ | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خوشرو

خوشرو

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
صمدى لمراسكى

صمدى لمراسكى

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسين نژاد

حسين نژاد

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
وظيفه بافتانى

وظيفه بافتانى

جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خضرى

خضرى

حقوق | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رزاقى

رزاقى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دره چنارى

دره چنارى

علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مشيرى

مشيرى

حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غلامعلى

غلامعلى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قاسم زاده كلهردى

قاسم زاده كلهردى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شمس كيلانى

شمس كيلانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
هوشمند

هوشمند

فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
معصومى قشلاقى

معصومى قشلاقى

مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مشاوره | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قربانعلى

قربانعلى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
استيرى

استيرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صفارى

صفارى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طربناك

طربناك

جغرافيا | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عطائى الائى

عطائى الائى

فقه وحقوق امامي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بابايى

بابايى

جامعه شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اشكانى

اشكانى

اقتصاد | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پارسايى دشمه سرايى

پارسايى دشمه سرايى

علوم تربيتي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حاتمى راد

حاتمى راد

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خادمى

خادمى

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ميرزائى ترازوج

ميرزائى ترازوج

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ريوندى

ريوندى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
داوودآبادى

داوودآبادى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عباسپورگنزق

عباسپورگنزق

زبان وادبيات عربي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سليمانى بالان

سليمانى بالان

تاريخ | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
داودى

داودى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عسگرى قاهانى

عسگرى قاهانى

مشاوره | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يزن آبادى

يزن آبادى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مطهرى

مطهرى

علوم قران وحديث | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
على مددى

على مددى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
بابايى

بابايى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مزينانى

مزينانى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اسفنديارى

اسفنديارى

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بيات

بيات

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اميرى هنزايى

اميرى هنزايى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملك

ملك

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مقبولى

مقبولى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حاجى

حاجى

اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آقائى

آقائى

جغرافيا | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شهبازى راد

شهبازى راد

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برزنونى

برزنونى

علوم تربيتي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سعادت

سعادت

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اسكندرى

اسكندرى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احمرى

احمرى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صديق قليانلو

صديق قليانلو

تاريخ اسلام | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بيدى

بيدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ملكى سوركى

ملكى سوركى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
زحمتكش

زحمتكش

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زنجيرانى

زنجيرانى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آزرمى

آزرمى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پدرام

پدرام

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
معرف

معرف

روانشناسي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ميرى مزرعه شاهى

ميرى مزرعه شاهى

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خاجى

خاجى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زارعى اشتلق

زارعى اشتلق

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ماهيارى

ماهيارى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

باستان شناسي | دانشگاه تربت حيدريه | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی