تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تهران


باقرى

باقرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهسوار حقيقى شيرين

شهسوار حقيقى شيرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرشباف نادى ملينا

فرشباف نادى ملينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نقوى عرفان

نقوى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قنادزاده راد

قنادزاده راد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كيانى مريم

كيانى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
پورسيف پريسا سادات

پورسيف پريسا سادات

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قانع يكتا

قانع يكتا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مالكى

مالكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسوى جلالى سيده زهرا

موسوى جلالى سيده زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضايى امير رضا

رضايى امير رضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تيمورى اطهر محمدمبين

تيمورى اطهر محمدمبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادق عابدين حديثه

صادق عابدين حديثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدعلى پور روژين

محمدعلى پور روژين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معين افشار آيسان

معين افشار آيسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيگ زاده مهدى

بيگ زاده مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدى ليلا

محمدى ليلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خراسانى نگار

خراسانى نگار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عباسى امير فرهنگ

عباسى امير فرهنگ

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
يونسى پور سپهر

يونسى پور سپهر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پروين صدف

پروين صدف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شايان فر على

شايان فر على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهدى زاده على

مهدى زاده على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مخلصى

مخلصى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جوادى مهدى

جوادى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى على گل

حاجى على گل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاكرى عسل

شاكرى عسل

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على پور ارغوان

على پور ارغوان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
توكلى غزل

توكلى غزل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميد على مهرنيا

اميد على مهرنيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اديبى فر

اديبى فر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اكبرى نرگس

اكبرى نرگس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خراسانى اصل

خراسانى اصل

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نصرالهى سارا

نصرالهى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدى نسب

عبدى نسب

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جليل پور محدثه

جليل پور محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى على لو

حاجى على لو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يگانه خواه مهديه

يگانه خواه مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كارگر رضا

كارگر رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اردلان نسترن

اردلان نسترن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زينلى هستى

زينلى هستى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسمعيلى فائزه

اسمعيلى فائزه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عليزاده آرمين

عليزاده آرمين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مجيدى ديزج على

مجيدى ديزج على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
داور آيدا

داور آيدا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عدنانى مهلا سادات

عدنانى مهلا سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادى ريحانه

هادى ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روح بخش حانيه

روح بخش حانيه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كلهر آرش

كلهر آرش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلاميان زهرا

غلاميان زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قليزاده پرنيا

قليزاده پرنيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جاويد نيا ساحل

جاويد نيا ساحل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امجدى راضيه

امجدى راضيه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طالب يزدى

طالب يزدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شريف دبنى

شريف دبنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
استركى نگار

استركى نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خطيب زاده مهدى

خطيب زاده مهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قشنى رضا

قشنى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاكايى كيميا

كاكايى كيميا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى چيمه

رحيمى چيمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهدوى نازنين

مهدوى نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شوندى فاطمه

شوندى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفى راشد مريم

نجفى راشد مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضوانى توتكانى اميررضا

رضوانى توتكانى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
روستايى مهديخانى امير

روستايى مهديخانى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رئيسيان

رئيسيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محرابى

محرابى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گلخنى زواره محمدحسين

گلخنى زواره محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لقايى

لقايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مقصودلو ابوالفضل

مقصودلو ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على قارداشى الهام

على قارداشى الهام

دندانپزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جهان شاد حسين

جهان شاد حسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب زاده

عرب زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عنايت فر مسعود

عنايت فر مسعود

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبداللهى ابوالفضل

عبداللهى ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شفيعى ارمان

شفيعى ارمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اريافر

اريافر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدوى سارا

مهدوى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رمضانى محمد جواد

رمضانى محمد جواد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آخوندى اميرحسين

آخوندى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهوه شيدا

شهوه شيدا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دوستى شايان

دوستى شايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طايفه سهيلا

طايفه سهيلا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمشيدى زهرا

جمشيدى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مير شفيعى سميرا

مير شفيعى سميرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ايزدى سپهر

ايزدى سپهر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمسايى زفرقندى سپيده

شمسايى زفرقندى سپيده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى پور

رضائى پور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
وكيل اميراحسان

وكيل اميراحسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زمانى ارام

زمانى ارام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى نسترن

رضايى نسترن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راه گداز صدف

راه گداز صدف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادى مهرشاد

مرادى مهرشاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يزدان خواه كنارى پريسا

يزدان خواه كنارى پريسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرتضوى زهراسادات

مرتضوى زهراسادات

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صلواتى عليرضا

صلواتى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مشايخى محمد

مشايخى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
استاجى مبينا

استاجى مبينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيفى درسا

سيفى درسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريمان عسل

كريمان عسل

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
همتى آقاباقر حديثه

همتى آقاباقر حديثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صرفى اميدرضا

صرفى اميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حافظى على

حافظى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرام سارا

آرام سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كيانى سارا

كيانى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حجازيان زهراسادات

حجازيان زهراسادات

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اشرف نيا نيكتا

اشرف نيا نيكتا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى سارا

حيدرى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باوفا عرفان

باوفا عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على همتى اميرمسعود

على همتى اميرمسعود

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصفى اشكان

اصفى اشكان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صائبى روژان

صائبى روژان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزام نسب

فرزام نسب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صالحى على

صالحى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى پوريا

محمدى پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جنيدى جعفرى اميرپويا

جنيدى جعفرى اميرپويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
توكلى طرئى فاطمه

توكلى طرئى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پرنده پانته آ

پرنده پانته آ

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گيتى نژاد رويا

گيتى نژاد رويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد رايينى شايان

قاسمى نژاد رايينى شايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصورى سپهر

منصورى سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرفلاح سيد عليرضا

ميرفلاح سيد عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شورى جزه سارا

شورى جزه سارا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صادق دقيقى فردين

صادق دقيقى فردين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع

زارع

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى آرش

موسوى آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسحقى بيتا

اسحقى بيتا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرابى

سرابى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذوالفقارى محسن

ذوالفقارى محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلانى آرمان

كلانى آرمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزانه سپهر

فرزانه سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدى حديثه

احمدى حديثه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محامدى عليرضا

محامدى عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صدوق نيرى نيلوفر

صدوق نيرى نيلوفر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدجعفرى معين شكيبا

محمدجعفرى معين شكيبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خاتمى نيما

خاتمى نيما

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئيس زاده سيدمحمدمهدى

رئيس زاده سيدمحمدمهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حيدرى مهديه

حيدرى مهديه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالمى برنا

سالمى برنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شيدائى آشتيانى بيتا

شيدائى آشتيانى بيتا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رجب پور معين

رجب پور معين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صاحب ابرغانى محدثه

صاحب ابرغانى محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبرپورگوهرى امير

اكبرپورگوهرى امير

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برق گير بهناز

برق گير بهناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاشانى اصل حانيه

كاشانى اصل حانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شهرابى مائده

شهرابى مائده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفى صمغ ابادى

صفى صمغ ابادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كشاورز كيان

كشاورز كيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وفايى سيده مريم

وفايى سيده مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طالشى هومن

طالشى هومن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ثاقب عليرضا

ثاقب عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يشمى ايليا

يشمى ايليا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهرجو

مهرجو

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى كوزكنان

ابوالقاسمى كوزكنان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدوى افشار مريم

مهدوى افشار مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى زهرا سادات

حسينى زهرا سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ريحانى پرورى الهه

ريحانى پرورى الهه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سويزى پرنيان

سويزى پرنيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اخوين آرمان

اخوين آرمان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرزانه ياسمين

فرزانه ياسمين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عليزاده غزل

عليزاده غزل

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دهقانى محمد آبادى تانيا

دهقانى محمد آبادى تانيا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اكبرى فيض آبادى فاطمه

اكبرى فيض آبادى فاطمه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده محمد

ابراهيم زاده محمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جزايرى سيدعلى

جزايرى سيدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهديار

مهديار

زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبادى فرد

عبادى فرد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجتهدزاده كيانا

مجتهدزاده كيانا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملك مهتا

ملك مهتا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاه حيدرى ريحانه

شاه حيدرى ريحانه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى نفيسه سادات

موسوى نفيسه سادات

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
لطيفى پارميدا

لطيفى پارميدا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خباز سينا

خباز سينا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقانى اشكذرى پريسا

دهقانى اشكذرى پريسا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حكمتيان سارا

حكمتيان سارا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدى امير حسين

يزدى امير حسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاضل تارا

فاضل تارا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محرم پور پريا

محرم پور پريا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جهانى پرهام

جهانى پرهام

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وارسته مينا

وارسته مينا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آريان نژاد رزا

آريان نژاد رزا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فتح الهى عليرضا

فتح الهى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى مرجان

محمدى مرجان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمى پور شقايق

رحيمى پور شقايق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لشنى ساغر

لشنى ساغر

زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جهانيان مريم

جهانيان مريم

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
گودرزى مهيار

گودرزى مهيار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قليزاده سيدرضا

قليزاده سيدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكنچى محمدمهدى

اكنچى محمدمهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
منصورى بيدكانى

منصورى بيدكانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كائيد سارا

كائيد سارا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهربارى افشار پريناز

شهربارى افشار پريناز

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دهقان مهديه

دهقان مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمى زاده مينا

رحيمى زاده مينا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كهن صدق پويا

كهن صدق پويا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقيمى اسفند آبادى زهرا

مقيمى اسفند آبادى زهرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شكرالهى نگار

شكرالهى نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين زاده سيدعلى

حسين زاده سيدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيف محمدرضا

سيف محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى مائده سادات

حسينى مائده سادات

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رهبرى فاطمه

رهبرى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چائىچى ملت شاهى سيدهومان

چائىچى ملت شاهى سيدهومان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سخاجو محمد صادق

سخاجو محمد صادق

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اشعرى جعفرى حسين

اشعرى جعفرى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ترابى پريا

ترابى پريا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نيكنام نسترن

نيكنام نسترن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهدى ادب سجاد

زهدى ادب سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بختيارى رضا

بختيارى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ليمويى نيلوفر

ليمويى نيلوفر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليزاده الميرا

عليزاده الميرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفرى پور

صفرى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صمد آيى كيانا

صمد آيى كيانا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طلوعى خيبرى فاطمه

طلوعى خيبرى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سراج فرانك

سراج فرانك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خنجرى نيكى

خنجرى نيكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سراج

سراج

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرفان نژاد

عرفان نژاد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابان زاده ژينا

بابان زاده ژينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى شقايق

رحيمى شقايق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
همتى غزل

همتى غزل

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بختيارى فر فاطمه

بختيارى فر فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طهماسب كاظمى زهرا

طهماسب كاظمى زهرا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مصلحى ثمين

مصلحى ثمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اصغرپور كوثر

اصغرپور كوثر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ايروانى

ايروانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يلوهرى مريم

يلوهرى مريم

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايمانى مهدى يار

ايمانى مهدى يار

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهمرادى زهرا

شهمرادى زهرا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى شيدا سادات

حسينى شيدا سادات

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گرانمايه ديبا

گرانمايه ديبا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميرزايى نهاوندى سارا

ميرزايى نهاوندى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نوروزى اميررضا

نوروزى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدى نيوشا

عابدى نيوشا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سادات سيد پارسا

سادات سيد پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كيائى زيبا

كيائى زيبا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پازوكى

پازوكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرمد يگانه

سرمد يگانه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قره باغى

قره باغى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نجات پور

نجات پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارع

زارع

شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفعلى

يوسفعلى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شومالى

شومالى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارعى احمد آبادى

زارعى احمد آبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
باج

باج

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اصغرزاده كماچالى

اصغرزاده كماچالى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مولايى زراسوند

مولايى زراسوند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پور عابدينى

پور عابدينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفوى

صفوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عاصيان

عاصيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى ارانى

كاظمى ارانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مقدسى

مقدسى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خفايى پور حمزه

خفايى پور حمزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعيمى مياندشتى

نعيمى مياندشتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نازعلى

نازعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مختارزاده بازرگانى

مختارزاده بازرگانى

زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزايى نهاوندى

ميرزايى نهاوندى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جنگلى آغبلاغ

جنگلى آغبلاغ

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پارسا شكوه

پارسا شكوه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افروز فر

افروز فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شريفى مقدم

شريفى مقدم

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زندى فرد

زندى فرد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لوائى

لوائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يزدان پناهى

يزدان پناهى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ايلخانى

ايلخانى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
الماسى زند

الماسى زند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدخواه

احمدخواه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رفاهى

رفاهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاكردرآباد

شاكردرآباد

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مقدسى

مقدسى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افروز

افروز

مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جفرودى

جفرودى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دادگر خانيكى

دادگر خانيكى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجاديه

سجاديه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تابع جماعت

تابع جماعت

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امانى فرانى

امانى فرانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اصغر پور غفارى

اصغر پور غفارى

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مظهرى

مظهرى

پرستاري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زبردست

زبردست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گروسى

گروسى

پرستاري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
راشدى

راشدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسين زاده علوى

حسين زاده علوى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هدايت

هدايت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ايزدنيا

ايزدنيا

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شريعت زاده

شريعت زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاطمى متين

فاطمى متين

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امير انتظارى

امير انتظارى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شلماشى

شلماشى

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تاج فام

تاج فام

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جنابى قويم

جنابى قويم

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منصوريان

منصوريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيدقى

بيدقى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرصتى

فرصتى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فخارى

فخارى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كشورى قادكلايى

كشورى قادكلايى

روانشناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خانكشى زاده لاهرودى

خانكشى زاده لاهرودى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صالح نيا

صالح نيا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كاظم درشتى

كاظم درشتى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مياندوآبى

مياندوآبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

اتاق عمل | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اماميان

اماميان

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گندمى

گندمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدزاده ايراندوست

احمدزاده ايراندوست

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فياضى

فياضى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شفيع پور

شفيع پور

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
منصوريان

منصوريان

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
همايون فر

همايون فر

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مستقيمى

مستقيمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفيان

نجفيان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خوئينى

خوئينى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يزدان پناه اردكان

يزدان پناه اردكان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نورى

نورى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهاريان

بهاريان

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرفلاح نصيرى

ميرفلاح نصيرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاهچراغى

شاهچراغى

روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالهى فلاحى

عبدالهى فلاحى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صالحيان

صالحيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طاهرى فرد

طاهرى فرد

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خجسته فر

خجسته فر

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفارزادگان

صفارزادگان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهتدى

مهتدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاضى چاكى

قاضى چاكى

ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سروزاده

سروزاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذوالقدر

ذوالقدر

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جولائى زنوز

جولائى زنوز

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رفيع پور

رفيع پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عيوضى زاده

عيوضى زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلطانى نجف پور

سلطانى نجف پور

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيد مهدى

سيد مهدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حضرت قلى زاده نمين

حضرت قلى زاده نمين

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحمن نژاد

رحمن نژاد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرزايى رضايى

ميرزايى رضايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چگنى

چگنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حاجى كريملو

حاجى كريملو

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حجامى

حجامى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلامى

سلامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسى قمصرى

عباسى قمصرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قيصر حميدى

قيصر حميدى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبائيان

عبائيان

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آستركى

آستركى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرخ زاده

فرخ زاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فعال

فعال

مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حميده خو

حميده خو

روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كافيان

كافيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محبوبى مهربانى

محبوبى مهربانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فق فورى

فق فورى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بالا هنگ

بالا هنگ

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علامه

علامه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هديه لو

هديه لو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملاشاهى

ملاشاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سروستانى

سروستانى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باستان سرابى

باستان سرابى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قلى نژاد

قلى نژاد

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مستعلى زاده

مستعلى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حبيبيان

حبيبيان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وحدتى

وحدتى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هنربخش رئوف

هنربخش رئوف

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
روحبخش

روحبخش

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روشن نيا

روشن نيا

ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مولاپور

مولاپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بروغنى

بروغنى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصانلو

اصانلو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شعبانى نائينى

شعبانى نائينى

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفى صمغ ابادى

صفى صمغ ابادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بحرودى

بحرودى

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرخ زاد

فرخ زاد

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
چوبكى

چوبكى

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دلدار بيات

دلدار بيات

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين نژاد

حسين نژاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجدى

مجدى

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اصفهانى

اصفهانى

شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نواب زاده

نواب زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حقايقى

حقايقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابدالى

ابدالى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مظهرى

مظهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى حسن

حاجى حسن

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خسرو آقايى

خسرو آقايى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خادمى بصير

خادمى بصير

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خادمى طباطبايى

خادمى طباطبايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طاهرى راد

طاهرى راد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فهيمى

فهيمى

شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قره باغى

قره باغى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بركتى

بركتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على يان

على يان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيخيانى

شيخيانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شكرالهى

شكرالهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميركبيريان

اميركبيريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سمائى

سمائى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على پور

على پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شريفيان اردستانى

شريفيان اردستانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
باقرى تربه بر

باقرى تربه بر

مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى پور

موسوى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بيك محمدى

بيك محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد

محمد

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ناصرپور

ناصرپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عصائيان

عصائيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمانشاهى

كرمانشاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برات

برات

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهديان

مهديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيد نژاد

سيد نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امينى فرد

امينى فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شافعى

شافعى

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تاتارى

تاتارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذبيحى طارى

ذبيحى طارى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فولادى قادى

فولادى قادى

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نوظهورى

نوظهورى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گلپور

گلپور

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبدالرحيمى

عبدالرحيمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كثيرى

كثيرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خدايارى

خدايارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بديعى

بديعى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نيرى

نيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرنقى

فرنقى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بنى كريمى

بنى كريمى

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نقيبى

نقيبى

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ناصح مژدهى

ناصح مژدهى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رشيد

رشيد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قيومى

قيومى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاهين فرشچى

شاهين فرشچى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حمزه پور

حمزه پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برومند بردسيرى

برومند بردسيرى

زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رامز

رامز

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معدنى

معدنى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبيبى فر

حبيبى فر

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بداغ آبادى

بداغ آبادى

روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عميد

عميد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يقيازاريان تبريزى

يقيازاريان تبريزى

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اله قلى

اله قلى

زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابايى زاده

بابايى زاده

حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صالح

صالح

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرزا نژاد

ميرزا نژاد

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسين نژاد

حسين نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظيرى خشه حيران

نظيرى خشه حيران

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غلام زاده خويى

غلام زاده خويى

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقدرى

مقدرى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميرجعفرى

ميرجعفرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هوشنگ پور

هوشنگ پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صباغى

صباغى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابولقاسمى

ابولقاسمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احتشامى نيا

احتشامى نيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روشنايى

روشنايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نادرى گيسور

نادرى گيسور

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قائنيان

قائنيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سروريان

سروريان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسين بيگلو

حسين بيگلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ازاد

ازاد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبى قاضيانى

رجبى قاضيانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سميعيان

سميعيان

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالحسين

عبدالحسين

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاه ايراهيمى

شاه ايراهيمى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
على جانى

على جانى

روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روزبهانى

روزبهانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بابويهى

بابويهى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چهارى زاده

چهارى زاده

مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكرمى

اكرمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مومن خانى

مومن خانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ترابيان

ترابيان

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بيدهندى

بيدهندى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مديريت بازرگاني | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئوفى

رئوفى

مديريت دولتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدوى كياسرى

مهدوى كياسرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

روانشناسي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبادالهى

عبادالهى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميمندى

ميمندى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مالك عبدالرزاق

مالك عبدالرزاق

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جلالى فراهانى

جلالى فراهانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملاصادقى

ملاصادقى

مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امينى

امينى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين پور فتمه سرى

حسين پور فتمه سرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مديريت دولتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهرامى سلوك

بهرامى سلوك

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا بيگى

رضا بيگى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ايينى

ايينى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صلصالى

صلصالى

حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

حسابداري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كشاورز محمديان

كشاورز محمديان

مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحيان

صالحيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيد النگى

سيد النگى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ديواندرى

ديواندرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيك بخش

نيك بخش

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفرپور

صفرپور

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فردى

فردى

روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علم بيگى

علم بيگى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
برزگر ساكى

برزگر ساكى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابا حيدرى

بابا حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودوند

محمودوند

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حق پرست رودپشتى

حق پرست رودپشتى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مفرد

مفرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميرديلمى

ميرديلمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مطلق

مطلق

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شيخ اسمعيلى

شيخ اسمعيلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملاشاهى

ملاشاهى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امره

امره

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هاشمى منفرد

هاشمى منفرد

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
لاجوردى

لاجوردى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شيبانى اصل

شيبانى اصل

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وحدتى پور

وحدتى پور

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيف الدينى

سيف الدينى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على كهكى

على كهكى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيرنسب

شيرنسب

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خسرو كوكبى

خسرو كوكبى

حسابداري | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شفيعى اسفيدواجانى

شفيعى اسفيدواجانى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ظرافت جو

ظرافت جو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ظهيرى

ظهيرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محروس

محروس

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جلاليون

جلاليون

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صاحب منشاوى

صاحب منشاوى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پقيمى

پقيمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زندى

زندى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منجزى

منجزى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سامنى

سامنى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رزازنيان

رزازنيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى نعمت اباد

محمدى نعمت اباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حبيب اله

حبيب اله

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ربيع يگانه

ربيع يگانه

مهندسي طبيعت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پور گلزارى

پور گلزارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خوش گفتار

خوش گفتار

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهرى سهى

طاهرى سهى

مديريت بازرگاني | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غيورى

غيورى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خدامرادى

خدامرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كمالى تبريزى

كمالى تبريزى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يكتا

يكتا

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اعظم طاهرى

اعظم طاهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نهضتى

نهضتى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مديريت صنعتي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تحريرى فرد

تحريرى فرد

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقامى

مقامى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجى اصغر

حاجى اصغر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضايى نظرى

رضايى نظرى

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
افشارپور

افشارپور

مديريت امورگمرکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پيرهادى

پيرهادى

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرهنگى

فرهنگى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نادعلى

نادعلى

روانشناسي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

شيمي محض | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زند

زند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اقايى

اقايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرامتى نژاد

كرامتى نژاد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عطار

عطار

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادزاده

مرادزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
واسعى

واسعى

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ركنى

ركنى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ثاقب

ثاقب

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميمه

ميمه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كربلائى

كربلائى

شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سقا

سقا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

حسابداري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خوئين

خوئين

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلزارپاك

گلزارپاك

مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرضاوى

عرضاوى

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خليل زاده اقدم

خليل زاده اقدم

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهرخى نژاد

شاهرخى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقدسى

مقدسى

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غنجى فشكى

غنجى فشكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خداپرست قاديكلايى

خداپرست قاديكلايى

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تليكانى

تليكانى

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

پزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرشاهى

ميرشاهى

مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاضى ميرسعيد

قاضى ميرسعيد

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دبيرى

دبيرى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نادرى حكاكيان

نادرى حكاكيان

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

زيست فناوري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشمول

مشمول

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
افسريان

افسريان

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مجدد گيگلو

مجدد گيگلو

شيمي محض | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مددى

مددى

اقتصاد | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فكرى

فكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قانع دار

قانع دار

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مدنى

مدنى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فلاح مسرور خوش

فلاح مسرور خوش

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزت زاده

عزت زاده

زيست فناوري | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رشيد جلودار

رشيد جلودار

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عسگرى هرزند

عسگرى هرزند

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاهبداغى منظر

شاهبداغى منظر

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

حسابداري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صارمپور

صارمپور

مديريت صنعتي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ترابيان

ترابيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيخ

شيخ

روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاشانيان

كاشانيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوان جعفرى

جوان جعفرى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پوركافى

پوركافى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دهقانى تفتى

دهقانى تفتى

شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وران

وران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيات

بيات

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرضى

فرضى

مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابهرى

ابهرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

زيست شناسي دريا | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آل على

آل على

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاجى قاسمى ازغندى

حاجى قاسمى ازغندى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بروغنى

بروغنى

مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سلطانپور

سلطانپور

مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معدن شكاف

معدن شكاف

مديريت صنعتي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمال ابادى

جمال ابادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عيوض زاده

عيوض زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كربلايى محمدميگونى

كربلايى محمدميگونى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بصيرى

بصيرى

روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورهاشم

پورهاشم

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عينعلى

عينعلى

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شافعى

شافعى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حعفرزاده

حعفرزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مخبر

مخبر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شه پذير

شه پذير

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتحى زاد

فتحى زاد

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غضنفرى

غضنفرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
موسوى تنها

موسوى تنها

روانشناسي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معينى خواه

معينى خواه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بزرگمهر

بزرگمهر

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرزاده

جعفرزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كارگران

كارگران

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حق پور

حق پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجتى

حاجتى

زمين شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دادرس ضيابرى

دادرس ضيابرى

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خانى

خانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كمالى شرودانى

كمالى شرودانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پايدارى نسب

پايدارى نسب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغريان

اصغريان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عباس زاده تورى

عباس زاده تورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رهبرى هل ابادى

رهبرى هل ابادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيطرفان

بيطرفان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زاده رستم

زاده رستم

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ملاجعفر

ملاجعفر

زمين شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابدالى فرد

ابدالى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورآذر

پورآذر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جامدى

جامدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى چيمه

موسوى چيمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريعت مصطفوى

شريعت مصطفوى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
يزدان پور

يزدان پور

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نوائى

نوائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حقيقت

حقيقت

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهاقين

دهاقين

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پارسائى

پارسائى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
معدنى پور

معدنى پور

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرمعلى

كرمعلى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقيسه

مقيسه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نژاد قاسمى

نژاد قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كابوسيان

كابوسيان

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مختارياسفيدواجانى

مختارياسفيدواجانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فربخش

فربخش

شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضا

رضا

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معنوى

معنوى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سيدجهان

سيدجهان

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برغمدى

برغمدى

شيمي محض | دانشگاه دامغان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
چاقرى

چاقرى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مكرمى

مكرمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيكوبيان

نيكوبيان

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملوكى

ملوكى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صفوى نژاد

صفوى نژاد

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مختارى علويجه

مختارى علويجه

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آذرمهر

آذرمهر

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طهماسبى بروشنا

طهماسبى بروشنا

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خليلى صدرآباد

خليلى صدرآباد

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى خوبده

يوسفى خوبده

مديريت بازرگاني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيدرضوى

سيدرضوى

شيمي محض | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرداد

فرداد

مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شايق

شايق

زيست شناسي گياهي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نامنى

نامنى

شيمي محض | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شهبازخانى

شهبازخانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرج الهى

فرج الهى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سادات قائمى

سادات قائمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عدالت فر

عدالت فر

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

اقتصاد | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
راستى

راستى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسپور

عباسپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محبى

محبى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيداسمعيل صراف

سيداسمعيل صراف

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى فاطمى

موسوى فاطمى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فدوى مفرد

فدوى مفرد

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ندرى

ندرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جورابلو

جورابلو

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بروند فرد

بروند فرد

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسودى

اسودى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى بزچلويى

احمدى بزچلويى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزيزپور

عزيزپور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاه مرتضايى

شاه مرتضايى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طراح نطنزى

طراح نطنزى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صبح طلب

صبح طلب

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح اكباتانى

فلاح اكباتانى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوردشاهى

يوردشاهى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ملك محمد

ملك محمد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قليچ

قليچ

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كرمانى

كرمانى

مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هندى

هندى

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشرقى محمدى

مشرقى محمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حداديان كلور

حداديان كلور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سراج

سراج

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سليمانى دودران

سليمانى دودران

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وطن خواه

وطن خواه

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمس كلاهى

شمس كلاهى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كمر بيگى

كمر بيگى

شيمي محض | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آقامعلى زاده اسلام

آقامعلى زاده اسلام

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى نژاد

احمدى نژاد

علوم تربيتي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مديريت مالي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملك

ملك

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرمسعودى

ميرمسعودى

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محبيان

محبيان

مديريت مالي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تقى نسب

تقى نسب

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساجدى قلعه جوق

ساجدى قلعه جوق

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميريان

ميريان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هل عطايى

هل عطايى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باستانى

باستانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزايى فرد

ميرزايى فرد

مديريت بازرگاني | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مشهدى حاحى على

مشهدى حاحى على

اقتصادکشاورزي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريمى طارى

كريمى طارى

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسنپور

حسنپور

اقتصادکشاورزي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاظم زاده اردغان

كاظم زاده اردغان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پوراحمد فشكچه

پوراحمد فشكچه

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اباذرى قمصرى

اباذرى قمصرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صدرى شيرازى

صدرى شيرازى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عليرضائى

عليرضائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پيرحياتى

پيرحياتى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مجيدى نژاد

مجيدى نژاد

گياه پزشکي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مختار پور هشتجين

مختار پور هشتجين

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كيان زاده

كيان زاده

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميان آبادى

ميان آبادى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سرافرازى امينى

سرافرازى امينى

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

شيمي محض | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تكيه

تكيه

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دانايى

دانايى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ظريفى

ظريفى

زمين شناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بادام دوست

بادام دوست

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ريحان صفت ازگمى

ريحان صفت ازگمى

اقتصاد | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
درودى

درودى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

زمين شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
برزگرمحمدى

برزگرمحمدى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غمخوار

غمخوار

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سمسارزاده

سمسارزاده

شيمي محض | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خسروآبادى

خسروآبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كاويان

كاويان

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ذره زهرايى

ذره زهرايى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عموزاده

عموزاده

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سليمانى مهرنجانى

سليمانى مهرنجانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عامى زاده

عامى زاده

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جانعلى پور

جانعلى پور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورميرزايى شيركوهى

پورميرزايى شيركوهى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آتشى سيس

آتشى سيس

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قربانپور

قربانپور

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسين بيگى

حسين بيگى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسن زاد جودى

محسن زاد جودى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى زاده

محمدى زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نقدى

نقدى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عظيمى ابرقوئى

عظيمى ابرقوئى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طاهرى آشتيانى

طاهرى آشتيانى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پوراحمد

پوراحمد

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بزرگى

بزرگى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پيمانى

پيمانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

علوم قران وحديث | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مديريت دولتي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرخ

فرخ

فلسفه وعرفان اسلامي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پويان فر

پويان فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مديريت صنعتي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دادآفرين

دادآفرين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مولايى نوپاشيانى

مولايى نوپاشيانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بادامى

بادامى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم | غير انتفاعي

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
عزيزاميرثانى

عزيزاميرثانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدر قزوينى

حيدر قزوينى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى جو

حسينى جو

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جهانبين

جهانبين

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

مديريت دولتي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فيوجى

فيوجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صياديان

صياديان

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت صنعتي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
متهور

متهور

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درى

درى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

روانشناسي | دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مياركيانى

مياركيانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمى كلاته سادات

قاسمى كلاته سادات

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برخان

برخان

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

مديريت صنعتي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نور

نور

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي|دانشگاه سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دريائى

دريائى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جان بخش

جان بخش

معارف اسلامي واخلاق | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آتاليى پيركوهى

آتاليى پيركوهى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على اصغرى

على اصغرى

شيمي محض | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نظامپرست

نظامپرست

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهى

الهى

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاكرمى

شاكرمى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جمال آبادى

جمال آبادى

مديريت دولتي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاكر

شاكر

مهندسي طبيعت | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدابراهيمى

محمدابراهيمى

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی