تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تهران


وظيفه اميررضا

وظيفه اميررضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
مهاجرزرين كلك على

مهاجرزرين كلك على

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ظروف چى ياشار

ظروف چى ياشار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
روغنى رستا

روغنى رستا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهبازى على

شهبازى على

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رجبعلى فردى كاميار

رجبعلى فردى كاميار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شيخان ياسمن

شيخان ياسمن

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ناجى محله

ناجى محله

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعادت ميلاد

سعادت ميلاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خيرمند محمدمهدى

خيرمند محمدمهدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صمدزاده ياسمن

صمدزاده ياسمن

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رستاقى حامد

رستاقى حامد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
افشار ستايش

افشار ستايش

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احسانى اسكويى هانيه

احسانى اسكويى هانيه

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرزام فر غزل

فرزام فر غزل

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لطف اللهى على

لطف اللهى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كاظمى كيميا

كاظمى كيميا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خسروى سارا

خسروى سارا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادى اسكندرى

مرادى اسكندرى

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كرمى سكرآباد رضا

كرمى سكرآباد رضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نسيمى محمد مهدى

نسيمى محمد مهدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
صادقيان

صادقيان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حاجى مهدى تاجر حانيه

حاجى مهدى تاجر حانيه

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضوان

رضوان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كلابى اميرحسين

كلابى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
دل آرا

دل آرا

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قلى زاده محمد حسين

قلى زاده محمد حسين

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عليزاده نصرآباد عليا عليرضا

عليزاده نصرآباد عليا عليرضا

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على كرمى مريم

على كرمى مريم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شريفى يگانه

شريفى يگانه

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زارع اميد

زارع اميد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى محمدامين

حسينى محمدامين

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گيلك

گيلك

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زاهدى فرشيد

زاهدى فرشيد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدوند رهام

احمدوند رهام

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ملاباقر عاطفه

ملاباقر عاطفه

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهدى زاده متينا

مهدى زاده متينا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدپور

اسدپور

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
على زاده بهرامى مليكا

على زاده بهرامى مليكا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هادى حسين آبادى فرزانه

هادى حسين آبادى فرزانه

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمودى على

محمودى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
افشار محمديان آيدا

افشار محمديان آيدا

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
معماريان هستى

معماريان هستى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امراللهى بيوكى مبينا

امراللهى بيوكى مبينا

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدى سينا

اسدى سينا

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شكيبا پيام

شكيبا پيام

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پاشايى اميد

پاشايى اميد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صباغى مبينا

صباغى مبينا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اكبر محمدحسين

اكبر محمدحسين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سلطان محمدى نگار

سلطان محمدى نگار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دفترى بشلى شايان

دفترى بشلى شايان

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ايران مهر

ايران مهر

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فريد نصر حسين

فريد نصر حسين

مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اسفندانى فاطمه

اسفندانى فاطمه

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مدبر ياسمين

مدبر ياسمين

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمانى مهدى

رحمانى مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عارفى اردكانى

عارفى اردكانى

علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شهابى نيكا

شهابى نيكا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كربلائى مهدى عماد

كربلائى مهدى عماد

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
معصومى هانيه

معصومى هانيه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دخانى گلبرگ

دخانى گلبرگ

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرى محمد رضا

نظرى محمد رضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مولائى فاطمه

مولائى فاطمه

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريفيان

شريفيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
فتحعلى زاده عليرضا

فتحعلى زاده عليرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسنى شايان

حسنى شايان

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حادمى ارمان

حادمى ارمان

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قادرى فاطمه

قادرى فاطمه

علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كاظمى اصل

كاظمى اصل

مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
غفارزاده نجمه

غفارزاده نجمه

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنى قائن

حسنى قائن

مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عروجى نگين

عروجى نگين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جوكار مهدى

جوكار مهدى

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى مونا

محمدى مونا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعادتى

سعادتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خاورى مقدم كوروش

خاورى مقدم كوروش

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محسنيان كيميا

محسنيان كيميا

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كشتكار زيارانى زهرا

كشتكار زيارانى زهرا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يزدانى تازه كند زهرا

يزدانى تازه كند زهرا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رامز ارشيا

رامز ارشيا

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
گودرز ناصرى محمد

گودرز ناصرى محمد

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اشرفى زاده

اشرفى زاده

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
شوشترى

شوشترى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اودارباشى نگين

اودارباشى نگين

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مباركى سحر

مباركى سحر

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نعمتى فريبا

نعمتى فريبا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حبيب اله زاده محمد

حبيب اله زاده محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
اسدسامانى مريم

اسدسامانى مريم

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شكرايى ديبا

شكرايى ديبا

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غرقابى امير

غرقابى امير

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مدرسى سيد نامى

مدرسى سيد نامى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى متينه

محمدى متينه

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظمى اميرسعيد

كاظمى اميرسعيد

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
گل مريمى سيد سامان

گل مريمى سيد سامان

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
پورقاسم هديه

پورقاسم هديه

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيك پور غزل

نيك پور غزل

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كرد

كرد

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاجى خانى

حاجى خانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آقاسى على

آقاسى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سميع مريم

سميع مريم

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كريمى دوستان

كريمى دوستان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عالميان امير محمد

عالميان امير محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رياضى مهر پدرام

رياضى مهر پدرام

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برادران

برادران

مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
توكليان

توكليان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اعتمادى آل آقا مانا

اعتمادى آل آقا مانا

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كربلائى مهدى امير

كربلائى مهدى امير

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
غلامپور منفرد مه گل

غلامپور منفرد مه گل

فيزيک مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جاهد عليرضا

جاهد عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خدادادى مرضيه

خدادادى مرضيه

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نيكخواه نيما

نيكخواه نيما

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ميرزايى گلناز

ميرزايى گلناز

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسدبيگى محمدرضا

اسدبيگى محمدرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سورى آتنا

سورى آتنا

علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ظريفى خامنه محمدرضا

ظريفى خامنه محمدرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زاهدى سيد عليرضا

زاهدى سيد عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خرم دل نيك مرتضى

خرم دل نيك مرتضى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

10سال کانونی / 153 آزمون

ریاضی
بختيارى نرگس

بختيارى نرگس

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى مهسا

حيدرى مهسا

علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رودينى بيژن

رودينى بيژن

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طالعى سبزوار حسين

طالعى سبزوار حسين

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
نوروزى ميثم

نوروزى ميثم

مهندسي صنايع | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريم نيا ليلا

كريم نيا ليلا

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى اميرحسين

كريمى اميرحسين

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كورانى فر سيدمهدى

كورانى فر سيدمهدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
يوسفى اصل

يوسفى اصل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي برق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كارى كيميا

كارى كيميا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
منتظرى عليرضا

منتظرى عليرضا

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سياه تيرى سحر

سياه تيرى سحر

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوبخت

نوبخت

مهندسي معماري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اصغرى تارى آناهيتا

اصغرى تارى آناهيتا

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كريمى مليكا

كريمى مليكا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صفرى نژادى اقدم

صفرى نژادى اقدم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيكويى نهالى غزاله سادات

نيكويى نهالى غزاله سادات

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عباس پور فاطمه

عباس پور فاطمه

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
شفيعى آيدا

شفيعى آيدا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرجانى آرين

مرجانى آرين

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بهشتى اميرحسين

بهشتى اميرحسين

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عزيزى اميرحسين

عزيزى اميرحسين

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صاحبى اميرمحمد

صاحبى اميرمحمد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

شيمي کاربردي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كوشكباغى سجاد

كوشكباغى سجاد

فيزيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
درخشانى سوده

درخشانى سوده

مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تيمورى شمس آباد

تيمورى شمس آباد

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدوى نراقى

مهدوى نراقى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چگينى محمد

چگينى محمد

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سادات توانا

سادات توانا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خدابنده غزل

خدابنده غزل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيرامى نگين

بيرامى نگين

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

مهندسي پزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شفيعى گركانى الهام

شفيعى گركانى الهام

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقى زاده خشكبارى مليكا

تقى زاده خشكبارى مليكا

مهندسي شهرسازي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
شفيعيان راد

شفيعيان راد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صمدى ميلاد

صمدى ميلاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پوراكبر هستى

پوراكبر هستى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هاشم خانى

هاشم خانى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غيبى مهرگان

غيبى مهرگان

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
موسى نژاد پارميدا

موسى نژاد پارميدا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مشكواتى فاطمه

مشكواتى فاطمه

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعى مرضيه

زارعى مرضيه

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابايى حسين

بابايى حسين

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اروانه پارسا

اروانه پارسا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سليمى بنى

سليمى بنى

مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كلهرى

كلهرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برزآبادى

برزآبادى

مهندسي برق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جهانگيرى صومعه

جهانگيرى صومعه

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تابعى

تابعى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صاحب زاده

صاحب زاده

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ميكائيلى مهتابى

ميكائيلى مهتابى

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خشايار

خشايار

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اصل فلاح

اصل فلاح

مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مقيمى

مقيمى

مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
خليل ارجمند

خليل ارجمند

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدعليزاده

محمدعليزاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ايوزمحمدى

ايوزمحمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ضيايى طبرى

ضيايى طبرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حاجى زاده دباغى

حاجى زاده دباغى

شيمي کاربردي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نوبختى

نوبختى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پيرسحرخيز

پيرسحرخيز

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
توتونى منفرد

توتونى منفرد

مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تنومنديان

تنومنديان

مهندسي حمل ونقل ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عطارد

عطارد

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صلاحى

صلاحى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

فيزيک | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زين آبادى

زين آبادى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بافته

بافته

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
قائمى راسخ

قائمى راسخ

مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
همرنگ طالمى

همرنگ طالمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
طبيبى فر

طبيبى فر

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوروزى نيك

نوروزى نيك

فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحمن پورى

رحمن پورى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نيك نهاد

نيك نهاد

مهندسي حمل ونقل ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خيراله زاده

خيراله زاده

علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ناظرشندى

ناظرشندى

شيمي کاربردي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مولاخواه

مولاخواه

مهندسي صنايع | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خوب كردار

خوب كردار

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سهامى

سهامى

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خالقى نيا

خالقى نيا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قراگوزلو

قراگوزلو

علوم ومهندسي اب | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سرآبادى

سرآبادى

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
كريم زاده

كريم زاده

فيزيک | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دنياديدگان

دنياديدگان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارع شهركى

زارع شهركى

مهندسي عمران | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سخن پژوه

سخن پژوه

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رستمى باروئى

رستمى باروئى

مهندسي ماشين‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
درويش بستامى

درويش بستامى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سهيلى نيا

سهيلى نيا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مدرنيه

مدرنيه

مهندسي مکانيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بياتى

بياتى

مهندسي معماري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آزادى كنارى

آزادى كنارى

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سيداحمدى

سيداحمدى

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خانه عنقا

خانه عنقا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
الماسى

الماسى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قاسمى داخلى

قاسمى داخلى

مهندسي عمران | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قزوينى

قزوينى

مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايوب ميگونى

ايوب ميگونى

مديريت مالي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كوهبرى دينه كبودى

كوهبرى دينه كبودى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كوشا

كوشا

مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاه بهرامى

شاه بهرامى

فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدپور

اسدپور

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صباغ زيارانى

صباغ زيارانى

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كشاورز محمديان

كشاورز محمديان

مهندسي ماشين‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پاليزبان

پاليزبان

ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدوند

احمدوند

مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
سهيلى

سهيلى

مهندسي عمران | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى ونديشى

محمدى ونديشى

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
باويه حسينى

باويه حسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افشارقاسم لو

افشارقاسم لو

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زارع زاده

زارع زاده

مهندسي عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فقانى

فقانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
آبائى

آبائى

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نوذرى

نوذرى

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضيعى فيجانى

رضيعى فيجانى

مهندسي عمران | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
داوودى

داوودى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پيرهادى

پيرهادى

مهندسي عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قاسمى معبود

قاسمى معبود

مهندسي معماري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
برقعى

برقعى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كربلايى حسنى

كربلايى حسنى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
وكيلى آذر

وكيلى آذر

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نبى پور

نبى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشم پور

هاشم پور

فيزيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زمانى فرد

زمانى فرد

مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نوارچى

نوارچى

مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نصيرى نژاد

نصيرى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سميعى نژاد

سميعى نژاد

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نصراله

نصراله

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اكبرپور

اكبرپور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

هتلداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نيكخو

نيكخو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كاظميان

كاظميان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طلائى زواره

طلائى زواره

فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي برق | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قبله

قبله

فيزيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
درخشش

درخشش

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قرصى

قرصى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
غفورى

غفورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فرزانه نژاد

فرزانه نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خاورى

خاورى

مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بيژنى

بيژنى

شيمي کاربردي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شجرى زاده

شجرى زاده

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاه حاتمى

شاه حاتمى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هليليان

هليليان

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
باقرى كلاتى

باقرى كلاتى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

7سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
حاجى زينعلى

حاجى زينعلى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
منصور اكبرى

منصور اكبرى

مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كحالى وطن

كحالى وطن

فيزيک | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احدى

احدى

مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بينافر

بينافر

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
عليقارداشى

عليقارداشى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مخلصيان

مخلصيان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جاويدان

جاويدان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جبارزاده گرد مهين

جبارزاده گرد مهين

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمينى

كاظمينى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فرخى پور

فرخى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

8سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
نساجى متين

نساجى متين

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مستقيمى

مستقيمى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امجدى

امجدى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شاهورديلو

شاهورديلو

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ده پناه

ده پناه

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
بيگ زاده اسكوئى

بيگ زاده اسكوئى

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حمزه

حمزه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شهروزى

شهروزى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه-

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
توسلى

توسلى

فيزيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميرحسينى

ميرحسينى

امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جولائى

جولائى

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مقصودى

مقصودى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

7سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
وحيد نيا

وحيد نيا

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
روزساز

روزساز

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بختيارى راد

بختيارى راد

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نوروززاده حكيمى

نوروززاده حكيمى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
هدائى

هدائى

فيزيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دارستانى

دارستانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
جامى قشلاقى

جامى قشلاقى

معماري داخلي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلى نژاد

قلى نژاد

مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حيدرى ويرى

حيدرى ويرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسف نژاد چابك

يوسف نژاد چابك

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
راد

راد

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرنژاد

جعفرنژاد

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شكرالهى

شكرالهى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلطان محمدى

سلطان محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهرآبادى

مهرآبادى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
كاظمى پور

كاظمى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرنيا

اميرنيا

علوم ومهندسي اب | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عباسپور

عباسپور

رياضيات وکاربردها | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جهان بخشى

جهان بخشى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رياحى اصل

رياحى اصل

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سحرخيزان

سحرخيزان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميراحمديان

ميراحمديان

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

7سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
سرخانى

سرخانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

فيزيک | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تفنگدار

تفنگدار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مولائى

مولائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
صفرزاده

صفرزاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
هنردوست

هنردوست

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عرب خزايلى

عرب خزايلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اسكندرى كوزه كنان

اسكندرى كوزه كنان

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سادات ميرئى

سادات ميرئى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جواهرپور

جواهرپور

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نقى زاده

نقى زاده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهروزمند

بهروزمند

امار | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ورمزيار

ورمزيار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مشيرنژاد

مشيرنژاد

مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ليتويى

ليتويى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كسريان

كسريان

مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تنباكوسازان

تنباكوسازان

مهندسي پليمر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افتاده

افتاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مديريت اموربانکي | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مال گنج

مال گنج

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
داوودى

داوودى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
پرويزى

پرويزى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعيدراد

سعيدراد

امار | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خسروابادى

خسروابادى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
كتيرايى

كتيرايى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

9سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خورشيدى

خورشيدى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
هلالى

هلالى

فيزيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورميرزا

پورميرزا

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هوشنگى

هوشنگى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زكى زاده ابيانه

زكى زاده ابيانه

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

امار | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

حسابداري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شاه بداغلو

شاه بداغلو

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيك خو

نيك خو

مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صمد بيگى

صمد بيگى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لطفى پور

لطفى پور

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
خانعلى

خانعلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تركمنى

تركمنى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نبيل زارع

نبيل زارع

مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پورمحمدتقى

پورمحمدتقى

مهندسي معدن | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عطار كاشانى

عطار كاشانى

معماري داخلي | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حكيمى

حكيمى

مهندسي برق | دانشگاه دامغان | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دهاقين

دهاقين

مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طالبى بيدهندى

طالبى بيدهندى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
دميرچى

دميرچى

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحيمى شاطرانلو

رحيمى شاطرانلو

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شوقى سقزى

شوقى سقزى

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فهيما

فهيما

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
داورخواه

داورخواه

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كرباسى رفسنجانى

كرباسى رفسنجانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مقيمى

مقيمى

شيمي کاربردي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقرزاده

باقرزاده

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پيكان رو

پيكان رو

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى قاسمى

موسوى قاسمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يوسف زاده شانديز

يوسف زاده شانديز

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
شرفى

شرفى

مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قنبر

قنبر

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ياورى قره چمن

ياورى قره چمن

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حسن لى

حسن لى

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيدسماك

سيدسماك

مهندسي صنايع | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
راعى دهقى

راعى دهقى

مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بهمنش

بهمنش

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليدادى

عليدادى

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجى حسين زاده

حاجى حسين زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي عمران | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قريشى

قريشى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شالباف شيروانى

شالباف شيروانى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمپور

قاسمپور

امار | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كاشفى پور دزفولى

كاشفى پور دزفولى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اميرخانى

اميرخانى

مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دائى

دائى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
آقجاى

آقجاى

فيزيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
بدرى

بدرى

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اوانسيان ارگتين

اوانسيان ارگتين

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حيدرى پويا

حيدرى پويا

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خادم امامزاده

خادم امامزاده

مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باهوش مهدى آبادى

باهوش مهدى آبادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فردى

فردى

معماري داخلي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
چراغزاده

چراغزاده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سجادمنش

سجادمنش

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
متولى

متولى

مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صباحى

صباحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهابى

شهابى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يهرى

يهرى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كلاهى

كلاهى

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شاه محمدى

شاه محمدى

مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قورچيان

قورچيان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كهك

كهك

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضايى دهاقانى

رضايى دهاقانى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
برزن

برزن

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شفيعى نيگاباد

شفيعى نيگاباد

مهندسي عمران | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پازوكى

پازوكى

فيزيک | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احسنى

احسنى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفارزاده

صفارزاده

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
توانا

توانا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نورائى

نورائى

مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سليمانى اينانلو

سليمانى اينانلو

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رياضى

رياضى

مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
برازنده

برازنده

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سجادى

سجادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سليمانى روزبهانى

سليمانى روزبهانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على پورى سخا

على پورى سخا

امار | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مولايى ارپناهى

مولايى ارپناهى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پورمحمدرضا

پورمحمدرضا

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دمرچى لو

دمرچى لو

فيزيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اكبرى پرست من كياده

اكبرى پرست من كياده

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

امار | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شجاعى آقا بلاغى

شجاعى آقا بلاغى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شيخ انصارى

شيخ انصارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهديلو تركمانى

مهديلو تركمانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدى نودهى

اسدى نودهى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
همتى مقدم

همتى مقدم

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مودت

مودت

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تيمورى شانديز

تيمورى شانديز

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اشراقى

اشراقى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلطانلو

سلطانلو

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيك خواه

نيك خواه

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
يعقوب نژاد نوشهر

يعقوب نژاد نوشهر

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ديودار

ديودار

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صفار

صفار

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تقى خان

تقى خان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طهماسبى تبار

طهماسبى تبار

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سفيدگران

سفيدگران

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
افضل زاده نائينى

افضل زاده نائينى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

8سال کانونی / 147 آزمون

ریاضی
مافى

مافى

فيزيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فهيمى

فهيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نصيرى بجند

نصيرى بجند

فيزيک مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جلودارى

جلودارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

مهندسي معدن | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آقائى

آقائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ژاله جعفرى

ژاله جعفرى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صادقى نورى

صادقى نورى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهتاش

بهتاش

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ايلچى قزاان

ايلچى قزاان

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
وحيدى راد

وحيدى راد

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الله يارى

الله يارى

فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لياقت

لياقت

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جنانى

جنانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
همامى

همامى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جدى

جدى

مهندسي برق | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عراقى

عراقى

مهندسي برق | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كاهانى

كاهانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رواش

رواش

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حكيمى

حكيمى

فيزيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
خليلى آشتيانى

خليلى آشتيانى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جمشيديان

جمشيديان

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسمى پور

قاسمى پور

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زارعى اقدم

زارعى اقدم

مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضوى

رضوى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جنيده

جنيده

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سرهرودى

سرهرودى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دادور

دادور

مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پوريايى

پوريايى

مهندسي برق | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
درويش

درويش

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

فيزيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
غياثى

غياثى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
تيزكار

تيزكار

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدخانى

محمدخانى

معماري داخلي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نورى زاده بلالى

نورى زاده بلالى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رمضانى دلشاد

رمضانى دلشاد

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

7سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
زرفشى

زرفشى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نگهبان

نگهبان

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بشيرى

بشيرى

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زيرك پور

زيرك پور

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

شيمي کاربردي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسن زاده كلاچاى

حسن زاده كلاچاى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي شهرسازي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خيرنياى حسن كياده

خيرنياى حسن كياده

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وحيدى والا

وحيدى والا

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى خانقاه

محمدى خانقاه

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي صنايع | دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ميرزا ابراهيم مستوفى

ميرزا ابراهيم مستوفى

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عمادى استرآبادى

عمادى استرآبادى

امار | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آبرون

آبرون

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضا سلطانى

رضا سلطانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورعبدالله

پورعبدالله

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرحسينى

ميرحسينى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بناى قارى

بناى قارى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسرافيان

اسرافيان

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دولت يارى

دولت يارى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مكبرى

مكبرى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدحسينى

محمدحسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خالدى

خالدى

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ازندريانى

ازندريانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
گنجى

گنجى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رخشانى خامنه

رخشانى خامنه

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاتبى

كاتبى

فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ثقلينى

ثقلينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرى جمال آبادى

جعفرى جمال آبادى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيك مهر

نيك مهر

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوى پناه

موسوى پناه

مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شهاب

شهاب

علوم ومهندسي اب | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حبيب پورقوامى

حبيب پورقوامى

معماري داخلي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كيه

كيه

فيزيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميكائيلى خرم آباد

ميكائيلى خرم آباد

مهندسي عمران | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
لطف اله ئى

لطف اله ئى

معماري داخلي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عبدالخانى

عبدالخانى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيك بخت

نيك بخت

مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضاقليان

رضاقليان

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بهرامى هيدجى

بهرامى هيدجى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نقاشى

نقاشى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مسچيان

مسچيان

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نواب ايرانى

نواب ايرانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
روستايى

روستايى

امار | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بابايى نژاد

بابايى نژاد

معماري داخلي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
آنسته

آنسته

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى ساكى

حسينى ساكى

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهتاب

زهتاب

مهندسي شهرسازي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رنجكش

رنجكش

مهندسي پزشکي | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدرى شلمانى

حيدرى شلمانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

علوم کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جصاص

جصاص

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحميان

رحميان

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اميدوار

اميدوار

مهندسي شهرسازي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نوروزى دخت

نوروزى دخت

روانشناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صادقى آذر

صادقى آذر

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسدى قفرى

اسدى قفرى

مهندسي عمران | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جماليان

جماليان

مهندسي نساجي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
ناصرى مقبل

ناصرى مقبل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عظمتى

عظمتى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظم ده

نظم ده

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غفورى

غفورى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جلدى

جلدى

فيزيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقى آغدير

تقى آغدير

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پورى مفشاد

پورى مفشاد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خورشيدى

خورشيدى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

فيزيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كارگر ارديزى

كارگر ارديزى

مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عينعلى

عينعلى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرمانيان

فرمانيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي شهرسازي | موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پاكى

پاكى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غفارى فر

غفارى فر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تورانى

تورانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على بابايى

على بابايى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدوند

احمدوند

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جعفرآبادى

جعفرآبادى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميناروش

ميناروش

مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هژبر كيانى

هژبر كيانى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعيديان

سعيديان

رياضيات وکاربردها | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سياوشى

سياوشى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

امار | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قشقايى نوروزى

قشقايى نوروزى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
على اكبرى

على اكبرى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جيريايى شراهى

جيريايى شراهى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ملك زاده

ملك زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليمانپور

سليمانپور

رياضيات وکاربردها | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رياحى

رياحى

مهندسي پزشکي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سوركى

سوركى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ثباتى

ثباتى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اخبارى شجاعى

اخبارى شجاعى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينيان

حسينيان

مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

امار | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضا توفيق

رضا توفيق

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حقى

حقى

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيك بخت شايق

نيك بخت شايق

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
روشنى

روشنى

مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بلوچيان

بلوچيان

امار | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
مهاجرانى

مهاجرانى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
جلال

جلال

مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميدعلى

اميدعلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقا زاده

آقا زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
مصلحى منش

مصلحى منش

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كثيرى

كثيرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
علاء الدين

علاء الدين

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طبيبى

طبيبى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
الفتى

الفتى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
روئين تن

روئين تن

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كرمانشاهى فرد

كرمانشاهى فرد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليم زاده خاتونى

سليم زاده خاتونى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سلطان احمدى

سلطان احمدى

مهندسي معماري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بازويى

بازويى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بغدادچى

بغدادچى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كاتبى كرمانشاهى

كاتبى كرمانشاهى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفائى اصل

صفائى اصل

فيزيک | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرجاديان

فرجاديان

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قيامتى

قيامتى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورموسى

پورموسى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
بغدادچى

بغدادچى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سجادى

سجادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كامفر

كامفر

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
درستكار

درستكار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نورمحمد

نورمحمد

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حكم آبادى

حكم آبادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شرفى

شرفى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نوروززاده حكيميه

نوروززاده حكيميه

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حياتى چينى بلاغ

حياتى چينى بلاغ

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شايسته يار

شايسته يار

مهندسي برق | دانشگاه دامغان | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على محمدى

على محمدى

فيزيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خليل زاده اسفنجانى

خليل زاده اسفنجانى

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يزدانى نيا

يزدانى نيا

فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سليمان گرمابكى

سليمان گرمابكى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
گلستانى

گلستانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايل بيگى زنگنه

ايل بيگى زنگنه

مهندسي برق | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورباقرمقدم كسمائى

پورباقرمقدم كسمائى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

مهندسي پزشکي | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
اسفنديارى

اسفنديارى

فيزيک | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پيرويسى

پيرويسى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لايقى

لايقى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسين شكرابى

حسين شكرابى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نفرى

نفرى

فيزيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طلوعى

طلوعى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كفايتى

كفايتى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسنى الموتى

حسنى الموتى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ديلمقانى زاده

ديلمقانى زاده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قناددزفولى

قناددزفولى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
راغبى ويائى

راغبى ويائى

شيمي کاربردي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شيبانى فر

شيبانى فر

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ريوندى

ريوندى

مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

رياضيات وکاربردها | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حمزه لو

حمزه لو

مهندسي معدن | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يارمحمد توسلى

يارمحمد توسلى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تعالى

تعالى

مهندسي کامپيوتر | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعادتى

سعادتى

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يزدان شناس

يزدان شناس

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرى والا

اميرى والا

مهندسي معماري | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خلجى

خلجى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

رياضيات وکاربردها | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسينى جمكرانى

حسينى جمكرانى

مهندسي معدن | مجتمع اموزش عالي زرند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مالكى مقدم

مالكى مقدم

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهدوى فر

مهدوى فر

علوم کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صبورى اصل

صبورى اصل

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كفاش قربتى

كفاش قربتى

فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سلامى جمال آباد

سلامى جمال آباد

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرج نيا

فرج نيا

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قدرتى

قدرتى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضان بومى

رمضان بومى

مهندسي عمران | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دولتخواه كنزق

دولتخواه كنزق

امار | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاكائى

كاكائى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی