تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تهران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
انصارى باريكرسف پارسا هنر سينما | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
سلمانى بيك كندى مرضيه هنر ادبيات نمايشي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
وظيفه اميررضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 74
برزگر زنور نسترن هنر سينما | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال از دوم دبيرستان 14
الكاتب احمد انسانی روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 31
دستورانى كوثر انسانی روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
مهاجرزرين كلك على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 19
مشهدى عليرضا هنر سينما | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
شهسوار حقيقى شيرين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
نظريان مقدم امير انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
عباسى امير انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
ظروف چى ياشار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
روغنى رستا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
فرشباف نادى ملينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
كربلايى حيدر مليكا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
كافيان قاسمى على هنر سينما | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
رساپور امير حسين انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيخان ياسمن ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
كيانى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 95
پورسيف پريسا سادات تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
فخرى احسان انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعادت ميلاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
طاهرى باريل عليايى پارسا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
قانع يكتا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 80
خيرمند محمدمهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 13
موسوى جلالى سيده زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 58
صمدزاده ياسمن ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
رضايى امير رضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
تيمورى اطهر محمدمبين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 27
بلالى هستى هنر نقاشي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
حافظ على اصغر انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
رستاقى حامد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
شمسى محسن انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
صادق عابدين حديثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
افشار ستايش ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
احسانى اسكويى هانيه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدعلى پور روژين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
فرزام فر غزل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
نصيرى محمد انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 64
لطف اللهى على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
حسين زاده حسين انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
كاظمى كيميا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
خسروى سارا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
بيگ زاده مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 62
نسيمى محمد مهدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
كرمى سكرآباد رضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
محمدى ليلا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
حاجى مهدى تاجر حانيه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
سعيدى نازنين انسانی حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
خيرى مياردان سيما انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 94
خراسانى نگار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
يونسى پور سپهر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
پروين صدف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 29
شايان فر على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
مهدى زاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 13
جوادى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسماعيلى ارغوان هنر مجسمه سازي | دانشگاه هنر | شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
حمزه نازنين انسانی باستان شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
شاكرى عسل تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
كلابى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
على پور ارغوان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 49
پاكپور مهدى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
توكلى غزل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 10
رمضانى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
قلى زاده محمد حسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
كرمى پروانه انسانی روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
اميد على مهرنيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 39
ربانى يوسف انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 52
عليزاده نصرآباد عليا عليرضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
محبى صفا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
على كرمى مريم ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
اكبرى نرگس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوروزى امين انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
شايان مقدم محمد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 46
نصرالهى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
شريفى يگانه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
زارع اميد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
جليل پور محدثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
يگانه خواه مهديه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 59
حسينى محمدامين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
كارگر رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 30
اردلان نسترن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 55
زينلى هستى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 30
عليزاده آرمين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال از اول دبيرستان 64
مجيدى ديزج على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 13
ايزدى خو كيميا انسانی حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
رسول زاده انيس انسانی روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
صفارى محدثه انسانی مشاوره | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 85
سامى سارا انسانی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
داور آيدا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
زاهدى فرشيد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
عدنانى مهلا سادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 16
هادى ريحانه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 14
اتفاق سيامك انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 21
احمدوند رهام ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
روح بخش حانيه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهدى زاده متينا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
كلهر آرش تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 25
غلاميان زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 25
قليزاده پرنيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 61
زاهديان امير حسين انسانی حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
كيارستمى بهاره انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
جاويد نيا ساحل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 32
على زاده بهرامى مليكا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
هادى حسين آبادى فرزانه ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
فريدنى سوگند انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
استركى نگار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى خالدى سارا سادات انسانی حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
خطيب زاده مهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 49
دهقان پيام انسانی حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
قشنى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 26
كاكايى كيميا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهدوى نازنين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
حبيبيان زهرا زبان زبان چيني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
شوندى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
روحى شيوا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
رضايت مينا انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
رضوانى توتكانى اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 42
نجفى راشد مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمودى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
روستايى مهديخانى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 19
حميد پور محدثه انسانی روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 23
افشار محمديان آيدا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
معماريان هستى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
دانش علاقه بند بيتاسادات انسانی روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال از اول دبيرستان 72
امراللهى بيوكى مبينا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
گلخنى زواره محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 44
فردوسى زهرا انسانی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 2سال از سوم دبيرستان 26
مقصودلو ابوالفضل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 17
نائبى مهدخت انسانی حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
على قارداشى الهام تجربی دندانپزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 3سال از دوم دبيرستان 45
جهان شاد حسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسدى سينا ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
وفايى نژاد رضا انسانی حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
پاشايى اميد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
عنايت فر مسعود تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبداللهى ابوالفضل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 23
شفيعى ارمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 20
صباغى مبينا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
آقا شاهى امير اردلان زبان زبان ايتاليايي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
خرديار امير انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
عباسى فرد پارسا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
قاصدى هانيه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
مهدوى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 12
سلطان محمدى نگار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
رمضانى محمد جواد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 21
دفترى بشلى شايان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
سرادقى توپكانلو رحيمه انسانی علوم سياسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
خوانسارى امير حسين انسانی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
فريد نصر حسين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 61
اسفندانى فاطمه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
خدامى مليكا هنر طراحي لباس | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال از چهارم دبيرستان 17
طحانان مهشاد هنر طراحي لباس | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال از چهارم دبيرستان 18
مدبر ياسمين ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
حجازى فر عاطفه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
كشت كار ملكى محمد انسانی مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
آخوندى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرزاى رزاز محمدصدرا انسانی علوم سياسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
شهابى نيكا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 18
شهوه شيدا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 43
كربلائى مهدى عماد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
دوستى شايان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 20
معصومى هانيه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
جانجانى مائده انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
طايفه سهيلا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
جمشيدى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
دخانى گلبرگ ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
ايزدى سپهر تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
نظرى محمد رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
شمسايى زفرقندى سپيده تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
مولائى فاطمه ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
فتحعلى زاده عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
وكيل اميراحسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
حسنى شايان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
رئيس زيدى فاطمه انسانی مشاوره | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 31
زمانى ارام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضايى نسترن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 20
راه گداز صدف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرادى مهرشاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
يزدان خواه كنارى پريسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 47
حادمى ارمان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
مرتضوى زهراسادات تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال از اول دبيرستان 71
قادرى فاطمه ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
غفارزاده نجمه ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
عروجى نگين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
مشايخى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 46
طباطبايى صالحى حوريه هنر طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال از چهارم دبيرستان 20
جوكار مهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
روشنايى ثمين انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى مونا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
شكوفى آوين انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
استاجى مبينا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كريمان عسل تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
خاورى مقدم كوروش ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
محسنيان كيميا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
همتى آقاباقر حديثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
صرفى اميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كشتكار زيارانى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 25
يزدانى تازه كند زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 40
آرام سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 40
رامز ارشيا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 89
ازوجى نگين انسانی مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
كيانى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 10
حجازيان زهراسادات تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
اشرف نيا نيكتا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
باوفا عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
على همتى اميرمسعود تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
رشيديان ريحانه انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 19
اصفى اشكان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
صائبى روژان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
صالحى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
طاعتى پريسا انسانی مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبادى على زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 7سال از اول راهنمايي 106
مباركى سحر ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدى پوريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 19
توكلى طرئى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 44
پرنده پانته آ تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال از اول دبيرستان 51
حبيب اله زاده محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 74
گيتى نژاد رويا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
حافظ غلامعلى زاده محمد انسانی حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
زمهريرى فربد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 12
قاسمى نژاد رايينى شايان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسدسامانى مريم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
شكرايى ديبا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
مدرسى سيد نامى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
غرقابى امير ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
منصورى سپهر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ميرفلاح سيد عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 14
شورى جزه سارا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
محمدى متينه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
توتونچى اصل الهام انسانی حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
كاظمى اميرسعيد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال از سوم راهنمايي 100
ذوالفقارى محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
گل مريمى سيد سامان ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
كاظمى پرستو انسانی حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 26
كلانى آرمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
فرزانه سپهر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 29
پورقاسم هديه ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرى كشتلى زهرا انسانی مشاوره | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدى حديثه تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 34
محامدى عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 16
محمودى گلسا زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
صدوق نيرى نيلوفر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 30
خاتمى نيما تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
آقاسى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
سميع مريم ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
يهرامى نسب على رضا انسانی حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
رئيس زاده سيدمحمدمهدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
مقامى اميد انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 92
حيدرى مهديه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
عالميان امير محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
سالمى برنا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 29
شيدائى آشتيانى بيتا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
رجب پور معين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 55
امرائى اميرمهدى انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
اكبرپورگوهرى امير تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
رياضى مهر پدرام ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
برق گير بهناز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهاجرى نژاد نگار انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
حاجيان محمد انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
شهرابى مائده تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
صفى صمغ ابادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 19
كشاورز كيان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
اعتمادى آل آقا مانا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 22
كربلائى مهدى امير ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
تاجيك ارغوان انسانی حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
ثاقب عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 14
يشمى ايليا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 50
غلامپور منفرد مه گل ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
جاهد عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
خدادادى مرضيه ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسينى زهرا سادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 54
ريحانى پرورى الهه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 79
مشيرى پور روژان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
فرزانه ياسمين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 27
عليزاده غزل تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 28
ميرزايى گلناز ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
اسدبيگى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
قول بيگى نگار انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
جاذبى سميرا انسانی حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
اكبرى فيض آبادى فاطمه تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
بابارشانى تارا انسانی اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 23
سورى آتنا ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
فكرى انسانی مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
ظريفى خامنه محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
زاهدى سيد عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
مجتهدزاده كيانا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 22
بختيارى نرگس ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
خرم دل نيك مرتضى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 10سال از سوم دبستان 153
حيدرى مهسا ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
رودينى بيژن ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
قلى زاده فاطمه انسانی جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
ملك مهتا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
طالعى سبزوار حسين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال از اول دبيرستان 64
شاه حيدرى ريحانه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 22
نوروزى ميثم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
خباز سينا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 35
دهقانى اشكذرى پريسا تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
حكمتيان سارا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كريمى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى على انسانی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 4سال از اول دبيرستان 58
فاضل تارا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جهانى پرهام تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
محرم پور پريا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
خورشيدى نژاد روشنك انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
دره وزمى فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
كارى كيميا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
وارسته مينا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
ماله مير محدثه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
اخوان فاطمه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 46
خورشيدى سيدمهدى انسانی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 11
منتظرى عليرضا ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
بختيارى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمدى مرجان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
لشنى ساغر تجربی زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
تارى كلاش بهداد انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
سياه تيرى سحر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
گودرزى مهيار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جهانيان مريم تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
سليمان شميران رامين زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
قليزاده سيدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
اكنچى محمدمهدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 40
شهربارى افشار پريناز تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 28
كائيد سارا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رحيمى زاده مينا تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 12
كهن صدق پويا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
مقيمى اسفند آبادى زهرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
اصغرى تارى آناهيتا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال از اول دبيرستان 47
كريمى مليكا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
حسين زاده سيدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
احمدى سحر انسانی مديريت دولتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى مائده سادات تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباس پور فاطمه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 94
شفيعى آيدا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
بهشتى اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
سخاجو محمد صادق تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
قليزاده مهدى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
اشعرى جعفرى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 20
ابراهيمى زهرا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 12
ترابى پريا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 49
زهدى ادب سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
عليزاده الميرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
صمد آيى كيانا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رضايى آريان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 41
عزيزى اميرحسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
طلوعى خيبرى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
صاحبى اميرمحمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
حسين پور الهه انسانی اقتصاد | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
درخشانى سوده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
خنجرى نيكى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
تيمورى شمس آباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
بابان زاده ژينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 2سال از سوم دبيرستان 17
چگينى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
رحيمى شقايق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
خدابنده غزل ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
همتى غزل تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 21
بيرامى نگين ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
عظيمى نيلق مهدى انسانی علوم سياسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
بختيارى فر فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
طهماسب كاظمى زهرا تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
علوى شوشترى پارميدا انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
ايمانى مهدى يار تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
شهمرادى زهرا تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسينى شيدا سادات تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
شفيعى گركانى الهام ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
تقى زاده خشكبارى مليكا ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
صمدى ميلاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 27
بهرامى نازنين انسانی جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
پوراكبر هستى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
سپهرنيا انسيه انسانی حقوق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
غيبى مهرگان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 75
نوروزى اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
موسى نژاد پارميدا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
مشكواتى فاطمه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعى مرضيه ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
بابايى حسين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
كيائى زيبا تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
سرمد يگانه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
اروانه پارسا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 14
مشتاقى انسانی روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
حقيقت تقى ديز انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
نجات پور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 36
رمضانى زهرا انسانی مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 1سال از چهارم دبيرستان 19
هاشمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ملكى انسانی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 19
كوشه انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 22
ابراهيمى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
كلهرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
حائرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهرامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
جعفرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
باج تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
جهانگيرى صومعه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
پور عابدينى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
رفيعى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
صفوى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 46
تابعى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
طالبى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
صاحب زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
كاظمى ارانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 12
مقدسى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
فولادى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 22
نازعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
خشايار ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
ايوبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
مختارزاده بازرگانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
جنگلى آغبلاغ تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
اصل فلاح ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
مقيمى ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 73
صنوبر انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 14
افروز فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
شريفى مقدم تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
خليل ارجمند ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
اله قلى زاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
ايوزمحمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
عباسى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
انصارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
اميديان انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
لوائى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 31
لطفى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 15
ولى انسانی فلسفه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
توتونى منفرد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
تنومنديان ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
كنى انسانی روابطعمومي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
جمشيدى رهبر انسانی علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
قديمى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 26
ايلخانى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسمعيل زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
شاكرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
موسوى تجربی زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
زين آبادى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
صلاحى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 41
الماسى زند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدخواه تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 45
بافته ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال از اول دبيرستان 67
پارچه باف دولتى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
رمضانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
قائمى راسخ ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
رفاهى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاكردرآباد تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
مقدسى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
صمدى كاشانى زبان مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
قلى زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيدرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
مصحفى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
همرنگ طالمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
طبيبى فر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
افروز تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
فرجى انسانی جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
جفرودى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
نيك نهاد ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
خيراله زاده ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 18
داداشى انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 38
مولاخواه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 27
خوب كردار ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 30
صمدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 24
دادگر خانيكى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
سجاديه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 2سال از سوم دبيرستان 33
سهامى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
سرآبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
دانيالى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
دنياديدگان ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمودى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
امانى فرانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
خسروى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
فتحى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
اصغر پور غفارى تجربی مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
يزدانى زبان مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
زارع شهركى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 18
زبردست تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
قاسمى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
سخن پژوه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
رستمى باروئى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
مهرآبادى انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
حسين زاده علوى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
نايب عزيز انسانی تاريخ | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
هدايت تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 32
ايزدنيا تجربی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
مدرنيه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 58
احسانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
منصورى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاطمى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 22
بياتى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 21
امير انتظارى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 21
شلماشى تجربی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
سيداحمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 18
تاج فام تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
خانه عنقا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 44
الماسى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
جنابى قويم تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
قاسمى داخلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 30
فرجى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
بيدقى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
قزوينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
صالحى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 16
معتمدى انسانی حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 20
فرصتى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 17
ايوب ميگونى ریاضی مديريت مالي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
كشورى قادكلايى تجربی روانشناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 34
خانكشى زاده لاهرودى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
مشايخى انسانی حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 15
جابرى زبان زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
صالح نيا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
كاظم درشتى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شاه بهرامى ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
باقرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
صباغ زيارانى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
احمدزاده ايراندوست تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
فياضى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 50
حسينى رضوى طهرانى هنر صنايع دستي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 11
ساعدى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
منصوريان تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 24
طارمى انسانی روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 29
همايون فر تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مستقيمى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
الياسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
نورى اميرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 34
نجفيان تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 20
پاليزبان ریاضی ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 2سال از سوم دبيرستان 36
محمدى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال از چهارم دبيرستان 19
رمضانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيدى فرجام انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
مقدم خو انسانی جامعه شناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
سيه پوش انسانی مديريت مالي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
بختيارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدوند ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 31
غفارى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 25
سهرابى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 7سال از اول راهنمايي 113
يزدان پناه اردكان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سهيلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
كريمى تجربی روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
نورى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
فدوى انسانی اديان وعرفان | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
ميرفلاح نصيرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
باويه حسينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
طالبيان اردستانى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
محسن زاده تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 34
گودرزى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 28
زارع زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
فقانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 7سال از اول راهنمايي 108
ثنايى نژاد انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 3سال از دوم دبيرستان 45
آبائى ریاضی فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
سليمانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 22
خجسته فر تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 5سال از سوم راهنمايي 50
يعقوبى انسانی تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
نوذرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
هاجرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 38
عبداللهى ریاضی مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
مهتدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاضى چاكى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
داوودى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
سيدعلى روته انسانی تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
ذوالقدر تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال از سوم دبيرستان 18
جولائى زنوز تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
پيرهادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
قاسمى معبود ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 36
امانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 31
باقرى ریاضی مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
تقوى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 40
رفيع پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 12
خليلى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 11
فرجى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
سلمانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 1سال از چهارم دبيرستان 11
شهسوارى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 38
ضياسعيدى انسانی تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
حضرت قلى زاده نمين تجربی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
بهرامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 38
كربلايى حسنى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 39
موسوى نسب انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
وكيلى آذر ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
ميرزايى رضايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
شمسى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نبى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 19
زمانى فرد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال از اول دبيرستان 61
نوارچى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 34
حاجى كريملو تجربی مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 13
مهدوى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
موسوى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 55
بهروش زبان زبان روسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
لطفى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهشيار زبان زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
حبيبى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 25
باقرى تجربی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 10
سميعى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
سليمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نصرتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
نصراله ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 33
سلامى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى قمصرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
قيصر حميدى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال از چهارم دبيرستان 12
عبائيان تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
آستركى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرخ زاده تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبدالهى زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
فعال تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
محبى ریاضی هتلداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 7سال از اول راهنمايي 105
محمودى كيسمى انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 35
اكبرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
حميده خو تجربی روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
جوادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
كافيان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
ميرحسينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
ميرزاهاشم انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
محبوبى مهربانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهقانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 10
زارعى حبيب آبادى انسانی علوم سياسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
احمدى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
طباطبايى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال از چهارم دبيرستان 14
عليزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | شبانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 3سال از دوم دبيرستان 43
قبله ریاضی فيزيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 46
درخشش ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 3سال از دوم دبيرستان 45
جاهدى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 31
بالا هنگ تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
علامه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 61
اكبرى آقا ملكى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 23
فرزانه نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
هديه لو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
صفرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
قديرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
موسوى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
سروستانى تجربی مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال از چهارم دبيرستان 17
باستان سرابى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 32
خاورى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 25
قلى نژاد تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
مستعلى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
بيژنى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 27
جلال پور زبان زبان روسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
روشن نيا تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
مولاپور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
بروغنى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
شجرى زاده ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
اصانلو تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
رجب پور انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
هليليان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 37
صفى صمغ ابادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 17
مرادى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 18
محرابى انسانی مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 11
منصور اكبرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 7سال از اول راهنمايي 115
بحرودى تجربی شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
رشيدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 53
پورقمرى علمدارى انسانی جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 37
على پور ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
چوبكى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
صابرى زبان مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
كحالى وطن ریاضی فيزيک | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
دلدار بيات تجربی زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
صالح آبادى انسانی علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسين نژاد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 15
احدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 29
قاسم زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 15
اصفهانى تجربی شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
عليزاده زبان زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
توكلى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 38
احمدى پور انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
مخلصيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرزائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 21
فيضى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 27
رضايى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 80
حقايقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 39
ابدالى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
مظهرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 13
جاويدان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حاجى حسن تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 68
جبارزاده گرد مهين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرخى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 8سال از پنجم دبستان 111
خادمى طباطبايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
خادمى بصير تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 13
فهيمى تجربی شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
طاهرى راد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسدى انسانی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 6سال از دوم راهنمايي 89
قره باغى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 44
شاهورديلو ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 45
امينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال از دوم دبيرستان 25
فيض آبادى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
فيض آبادى انسانی علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيخيانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
شكرالهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميركبيريان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 21
يكتا انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
بيگ زاده اسكوئى ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 28
على پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال از چهارم دبيرستان 13
حمزه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
شريفيان اردستانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
ابراهيمى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 42
باقرى تربه بر تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
شهروزى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه- دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
موسوى پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 61
بيك محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال از چهارم دبيرستان 19
توسلى ریاضی فيزيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمد تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 12
ميرحسينى ریاضی امار | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
كيانى انسانی روانشناسي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 10
مومنى انسانی اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 5سال از سوم راهنمايي 80
صفارى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
مقصودى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
تيمورى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
نقى زاده فكرى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 33
رزاقى انسانی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 12
عصائيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
برات تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
كرمانشاهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال از چهارم دبيرستان 12
نوروززاده حكيمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
امينى فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 36
هدائى ریاضی فيزيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 37
آقايى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 21
يزدانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسين زاده تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 36
هاشمى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 24
دارستانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 29
باقرى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 39
جديدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
بيگ نشينى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
نوظهورى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاه حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه- دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 54
عابدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
مرادى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
عبدالرحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 44
حيدرى ويرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
خدايارى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 61
بديعى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهشتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
سخنور انسانی حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 46
عسگرى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 33
نيرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 16
جوادى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 12
سعادتمند انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
يوسف نژاد چابك ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 28
فرشچى انسانی اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
جعفرنژاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 22
بيگى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكرالهى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
ناصح مژدهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 14
موسوى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمدى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرجى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 23
رشيد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
قهرمانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رمضانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
حمزه پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
احمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 65
فرجى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال از دوم دبيرستان 57
فرخ زاده انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
برومند بردسيرى تجربی زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 11
رامز تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
اميرنيا ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 51
براتى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عباسپور ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
يزدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاويانى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 31
سحرخيزان ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميراحمديان ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 22
بداغ آبادى تجربی روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
يقيازاريان تبريزى تجربی شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
سرخانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 28
سلمانى ریاضی فيزيک | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
اله قلى تجربی زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 11
بابايى زاده تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
تفنگدار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
صالح تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميرزا نژاد تجربی شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
كريمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نظيرى خشه حيران تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 13
عسگرى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
عزتى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 30
حيدرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 46
ميرجعفرى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
صفرزاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 4سال از اول دبيرستان 76
هنردوست ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 30
ابراهيمى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 12
عرب خزايلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 53
اسكندرى كوزه كنان ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 38
سادات ميرئى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
سجادى انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
حاجى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 15
پيرى كرده انسانی فلسفه | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 10
هوشنگ پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 13
خورشيدى تجربی زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 18
جواهرپور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضايى فر انسانی اقتصاد | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
نقى زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 28
صباغى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهروزمند ریاضی امار | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
ورمزيار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 41
احتشامى نيا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 15
روشنايى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
نادرى گيسور تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مشيرنژاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
ليتويى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
كسريان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 27
تنباكوسازان ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
افتاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
مال گنج ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 2سال از سوم دبيرستان 27
داوودى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
ميرزايى تجربی زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
ازاد تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
رجبى قاضيانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
سعيدراد ریاضی امار | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
عبدالحسين تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
خسروابادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 33
على جانى تجربی روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
كتيرايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 9سال از چهارم دبستان 129
چهارى زاده تجربی مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
سالاروند تجربی مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
شهبازى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مومن خانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
خورشيدى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 33
احمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 36
حسين پور تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوروزى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
رئوفى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهدوى كياسرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
پورميرزا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
عبادالهى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمودى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 59
حيدرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 47
كريمى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسين زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 40
زكى زاده ابيانه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 50
مالك عبدالرزاق تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه- دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26
جلالى فراهانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ملاصادقى تجربی مديريت بيمه | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
امينى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسين پور فتمه سرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 27
شاه بداغلو ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 20
نيك خو ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 30
صمد بيگى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 17
بهرامى سلوك تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 14
لطفى پور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 74
وظيفه بافتانى انسانی جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 18
ايينى تجربی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
تركمنى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 24
نبيل زارع ریاضی مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 40
صلصالى تجربی حسابداري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
طباطبايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
پورمحمدتقى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 40
كشاورز محمديان تجربی مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
نورى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
عبدالملكى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 20
صالحيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
احمدى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 13
سيد النگى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ديواندرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
ذاكرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
غفورى صنعتى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
رضايى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نيك بخش تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 27
دهاقين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 2سال از سوم دبيرستان 21
طالبى بيدهندى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 45
طاهرى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
آذركردار زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رحيمى شاطرانلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 32
فردى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
رزاقى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
برزگر ساكى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 22
داورخواه ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 36
كرباسى رفسنجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 72
دره چنارى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 11
طاهرى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 32
مقيمى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مشيرى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبدالهى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
شيخ اسمعيلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
موسوى قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 15
يوسف زاده شانديز ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 4سال از اول دبيرستان 68
شرفى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 31
اكبرى انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 31
شيبانى اصل تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 22
قنبر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 11
هوشمند انسانی فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 15
سيف الدينى تجربی حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 12
سيدسماك ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال از سوم دبيرستان 40
على كهكى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 11
بهمنش ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 14
عليدادى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 14
حاجى حسين زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
شفيعى اسفيدواجانى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
معصومى قشلاقى انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 29
ظرافت جو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
قربانعلى انسانی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
ظهيرى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 11
محروس تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 71
حدادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 73
جلاليون تجربی شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
يوسفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 32
پقيمى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 18
زندى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
منجزى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسكندرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 12
سامنى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
طاهرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبدلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 1سال از چهارم دبيرستان 10
شالباف شيروانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدى نعمت اباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 23
استيرى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 34
حبيب اله تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 2سال از سوم دبيرستان 33
صفارى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 22
ملكى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 51
ربيع يگانه تجربی مهندسي طبيعت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
طربناك انسانی جغرافيا | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18
خوش گفتار تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اميرخانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 41
غيورى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 26
دائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 12
احمدى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 7سال از اول راهنمايي 104
اسدى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
كمالى تبريزى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 22
يكتا تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 56
كريمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
نهضتى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال از چهارم دبيرستان 14
تحريرى فرد تجربی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 6سال از دوم راهنمايي 95
عليزاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 10
حيدرى پويا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
بابايى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
خادم امامزاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 24
شريعتى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 32
باهوش مهدى آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مقامى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حاجى اصغر تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال از اول دبيرستان 52
چراغزاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضايى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
سجادمنش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
افشارپور تجربی مديريت امورگمرکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
صباحى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
پيرهادى تجربی روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
شهابى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرهنگى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 15
شاه محمدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 61
قورچيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرزائى ترازوج انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضايى دهاقانى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
برزن ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
اقايى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
كرامتى نژاد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نظرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 18
شفيعى نيگاباد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مرادزاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال از چهارم دبيرستان 17
پازوكى ریاضی فيزيک | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 27
احمدى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميمه تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 43
اويسى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
قاسمى تجربی شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 29
سقا تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
شمس ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 15
ريوندى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
توانا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين ا