رودسر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رودسر

حسين زاده بندبن مائده

حسين زاده بندبن مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرى بهادرى سينا

حيدرى بهادرى سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كريمى ثابت صارم

كريمى ثابت صارم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
اسماعيل زاده كلكاسرائى بهنام

اسماعيل زاده كلكاسرائى بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كاظمى اميرمحمد

كاظمى اميرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسين آبادى فراهانى فرزاد

حسين آبادى فراهانى فرزاد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قزوانچاهى

قزوانچاهى

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شفيعى آرشام

شفيعى آرشام

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پيرخانعلى پور زكيه

پيرخانعلى پور زكيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عاشورى گسكرى محله

عاشورى گسكرى محله

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحيمعلى پور لشكاجانى

رحيمعلى پور لشكاجانى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدزاده شلمانى

احمدزاده شلمانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رجبى كلدره

رجبى كلدره

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
على جانى گنجارودى

على جانى گنجارودى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكبرى ميان پشته

اكبرى ميان پشته

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

صنايع دستي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
نظرافكن رودسرى

نظرافكن رودسرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پژمان حسين آبادى

پژمان حسين آبادى

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پسنديده ديلمى

پسنديده ديلمى

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
موسى زاده كسكرى

موسى زاده كسكرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تذرو

تذرو

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى مازوكله پشته

رضائى مازوكله پشته

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خيرخواه رحيم آبادى

خيرخواه رحيم آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيدآقائى پيشبيجارى

سيدآقائى پيشبيجارى

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اصغرى شلمانى

اصغرى شلمانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين دوست

حسين دوست

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسن نژاد مردابسرى

حسن نژاد مردابسرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدپورسرمستانى

محمدپورسرمستانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برارى توتكله

برارى توتكله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسودى

اسودى

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحيمى ريسنى

رحيمى ريسنى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرزاخواه رودسرى

ميرزاخواه رودسرى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آرين فر

آرين فر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حيدرى شوكى

حيدرى شوكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوروززاده

نوروززاده

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربانى واجارگاه

قربانى واجارگاه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-بومي گيلان / فرهنگيان

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رجبى جيرندهى

رجبى جيرندهى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اميدوار اشكلك

اميدوار اشكلك

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاسى كلدره

كاسى كلدره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدمى كلجار

قدمى كلجار

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسمعيلى نياسان

اسمعيلى نياسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-بومي گيلان / فرهنگيان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شعبانى چافجيرى

شعبانى چافجيرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حبيبى سالكويه

حبيبى سالكويه

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رفيعى درسنكى

رفيعى درسنكى

زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی