رودسر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رودسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسين زاده بندبن مائده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
اسماعيل زاده كلكاسرائى بهنام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 54
كاظمى اميرمحمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 71
عاشورى گسكرى محله تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 47
رضائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 25
رجبى كلدره تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم دانشگاه تهران 7سال از اول راهنمايي 95
على جانى گنجارودى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
اكبرى ميان پشته تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 60
كريمى هنر صنايع دستي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
نظرافكن رودسرى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
موسى زاده كسكرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
تذرو ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضائى مازوكله پشته تجربی روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 38
خيرخواه رحيم آبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
اصغرى شلمانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسين دوست انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 14
حسن نژاد مردابسرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 28
محمدپورسرمستانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 57
برارى توتكله تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 60
اسودى ریاضی مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 40
ميرزاخواه رودسرى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
آرين فر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 39
حيدرى شوكى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 17
على نژاد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 42
نوروزى ریاضی مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 16
نوروززاده ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 22
رجبى جيرندهى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 4سال از اول دبيرستان 58
اميدوار اشكلك تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 18
كاسى كلدره تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
شعبانى چافجيرى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رفيعى درسنكى تجربی زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / نوبت دوم دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 46