لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر لاهيجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حقيقت طلب سيده فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 59
نژادباقر لاهيجى هرمز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 115
تقواى نخجيرى مبينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 83
تقوا كاويان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 84
احمدى امين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 69
فرسيو نيكو تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 35
بالائى سوتگوابرى سينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال کانونی 108
قربانى محمدمهدى انسانی حقوق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 30
سعادت ميرقديم سيدحسن ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 57
عابدزاده مهسا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 37
ملكى رودپشتى محمدمهدى انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 62
پيك سينا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
كشاورز گيلده محراب ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 57
جهان سير چوشلى عرفان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 64
صنعت جو احمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
رضائى سليم رودبنه نرگس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 110
قنبرى دوست سينا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 81
صنايع عباسى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 11سال کانونی 164
نورالسناء سينا ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 52
شكرى پويا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 62
شريفى پوريا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 8سال کانونی 129
رحيمى پور آستانه هاله تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 47
ولى تبار محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 59
پورقربانى كوپسى محمد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 62
كاظمى محمدمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 21
رمضان پور بنيامين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 45
حقانى كيوان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 43
لطفى نژاد اسدالله تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 8
نوروزى پرهام انسانی حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 5سال کانونی 65
آقابزرگى شيوا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 7سال کانونی 78
اكبرخواه بازكيائى زهرا انسانی مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
نژادشمسى عليرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 57
محمدزاده مجتبى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 57
رحيمى فرزانه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 40
كاظمى مقدسى ليلى هنر طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 5سال کانونی 65
رمضان پور رودبنه محمدرضا ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
درويش پور اشكاء غلامرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
آرور دانيال تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 79
حسين پور پارسا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 9سال کانونی 121
حكمت على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 8سال کانونی 123
سعادت فرناز ریاضی علوم مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
محمدزاده مبينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 71
تك زارع نيلوفر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 48
بابائى كورنده بهناز ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 36
نوين نارگل تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 72
عباس پور كتشل ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 4سال کانونی 67
پورافراسيابى يسنا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 56
صفرى پورفتيده زينب انسانی روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 25
قنوئى رستگار عليرضا ریاضی فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 8سال کانونی 118
يعقوبى سلطانمرادى شادى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 80
احمدپور اميرحسين ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
همتى واجارگاهى زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-بومي گيلان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 40
شريف زاده مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 5سال کانونی 67
كشاورز دستك كوثر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
نورى حديثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 65
گلشاهى چمندانى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال کانونی 64
رضانژاد فرحمند على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 5سال کانونی 95
رمضانى پور رودبنه سارا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 13
آشتيانى بهادر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-بومي گيلان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 60
رضاپور ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 63
زارع عظمت خواه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 43
پورميربلوك جلالى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال کانونی 76
محمدپور فلاح نياكوئى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 11
حسن دوست تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 7سال کانونی 132
بخشى خليفه محله تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-بومي گيلان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 8سال کانونی 129
صادق حسنى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 4سال کانونی 64
محمدى نخجيرى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 8سال کانونی 134
جوان هنر نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 42
حسنى خواه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 81
احمدى گوهرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال کانونی 67
خسروى تجربی روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 7سال کانونی 112
آقاجانى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 60
قربانى ديزبنى انسانی روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
حسن زاده مقدم ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 55
حسن بابائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 39
شفيعى پور تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال کانونی 50
راحمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 63
برارجانى ملومه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 3سال کانونی 59
يوسف نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 46
محمدپور كلده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 4سال کانونی 69
ميرفلاح كوشالى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 31
حسينى انسانی روانشناسي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 4سال کانونی 74
پوراميرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 56
على پور متعلق محلگى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
احسان بخش تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 71
خديوى نقره ده ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 17
ساوئى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
حسن پورسرمست ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 59
صابرى لاكمه سرى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 45
صالح تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 16
رهنما پاشاكى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 39
منصور قناعى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 46
فرحمند حبيبى سوستانى ریاضی فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
مختارى اصفهانى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال کانونی 62
اطاعتى انسانی حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 38
پاشائى ونوش تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 15
زارع يوسفى پور تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 73
حق شناس كوركابيجارى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 65
مدهوش دهكاء ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
خوش سيرت سليمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 8سال کانونی 162
رضائى خوبده ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 57
نباتچى احمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 93
فلاح ابراهيم نژاد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 8سال کانونی 119
عسكرى جيرهنده تجربی روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 40
پژمان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 59
پورمهدى راسخ لاهيجى تجربی دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 34
پناهى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 58
نژادحسن تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 82
يوسف صفت رودبنه انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 45
فريد ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 41
غلامى درگاه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال کانونی 58
اعتمادزاده تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال کانونی 44
مقدسى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 7سال کانونی 112
بهمنيار تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 65
صفرپور ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال کانونی 35
جعفرپور نشرودكلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 18
حيدرى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 20
پاليزيان ديوشلى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال کانونی 29
كريمى تجن گوكه تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 70
پاك نعمت انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
نقدى بازكيائى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال کانونی 34
حجت انصارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 2سال کانونی 44
نادرى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
فلاح عباسى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 41
مجيدى بازكياگورابى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
پورمهدوى پرشكوهى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 5سال کانونی 66
مباشرامينى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 5سال کانونی 91
فتحى تجربی زيست شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
ميرافخمى درگاه تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 40
حسين زاده لاخانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال کانونی 64
شمس نصرتى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 86
كنعانى سرچشمه تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال کانونی 46
حسنى خشكدست انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
تميزكار ماهر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 7سال کانونی 149
قيامتيون تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 4سال کانونی 57
مقيمى كندلوس ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 69
عاشورى توستانى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 18
ايمانى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 28
جنابى شلمانى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
آقاپور تاجانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل كوهدشت) 1سال کانونی 23
مهدى زاده تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال کانونی 39
اكبرى شرفشادهى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 54
ثابت پيمان تجربی روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
رزم ديده ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
حجتى سعيدى تجربی روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 9سال کانونی 137
ممتاز صنعتى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 42
پورتقى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 67
ابراهيم خانى كنفگورابى زبان زبان روسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 22
قهرمانى صاحب ديوان تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 28
توانا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال کانونی 35
حسين نياى دستك ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 16
افشارى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 35
قربانى تجربی شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 46
محمدى فرد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 37
حسينى خشكدستى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 40
شريفى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
كيائى جمالى تجربی حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 76
طاهرى تجن گوكه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 31
اسدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 4سال کانونی 79
پورحسن چلكدانى انسانی جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
فراسمى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 22
جمالى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 20
صفافر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 37
پورآقائى سادات محله تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
سودمند تجربی شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 100
پيرجوانان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 5سال کانونی 53
بزم آراى حسينى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 7
رنجبر فرخى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 8سال کانونی 127
صاحب اختيارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 40
محبوبى راد انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 11
موقر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 53
حسام محسنى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ايلام / نوبت دوم دانشگاه ايلام 2سال کانونی 24
كريمى ليلى ریاضی امار|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 50
اسدى دخت ليش تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
حسنى نيا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 106
نوروزى اميرهنده تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال کانونی 26
زارع زاده ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 63
فكرى كنف گورابى تجربی شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 53
تقى نژاد رودبنه انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
مالك مقدم تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 32
جعفرى جوپيش تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 21
اسدى بازارده تجربی شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
حاجى پور تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 52
شيديان اكبر تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
رضائى لسكولايه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 49
كريم نژاد پهمدانى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
كشاورز دستك تجربی شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 76
ابراهيم پور درياكنارى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 9
اشرفى بندبونى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
كريم نژاد پهمدانى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
تيرانداز ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 9
غريب نواز حسن كياده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 17
مباشرامينى ریاضی فيزيک|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 7سال کانونی 107
دهقانپور تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 75
فتاحى نيا تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 59
ميرحيدرى تجربی شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 53
عموئى ششكل تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر) 1سال کانونی 21
محمدنژاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 89
تزوال تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 53
ميراحسان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 38
كاظمى سليمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 26
طاهرآموز لنگرودى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 5سال کانونی 75
قاطعى درگاهى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 42
بذرى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 29
پورنصير رودبنه تجربی زيست شناسي دريا|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
ناظم غنائى تجربی شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 58
حسين پور مقدم تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 40
قربان پور نوشرى تجربی شيمي محض|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 14