كليبر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كليبر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صىامى كلىبر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 4سال کانونی 74
فرمانى انسانی روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
قربانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
زمانى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 56
عابدى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 7