مهربان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مهربان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عزيزان زرنق انسانی حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 8
ايمانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
صادق صومعه زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
واحدان كلوانق تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
شهيدى كلوانق تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
شافعى كلوانق تجربی شيمي محض|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
اسماعىل زاده تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 39