باسمنج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر باسمنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سلمانى وند زهرا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 36