اسكو

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اسكو

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
برى كردآباد مجتبى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
زينالى زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
زردهى ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
فياض مهر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
عبدل زاده باويل انسانی روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 40
حق مدد اسكوىى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
وكىلى فسقندىس تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 79
بى غم دغدغان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
محمد زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 37
كردآبادى اقدم ریاضی هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 8سال کانونی 158
زمانى اسكوىى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 24
غنى پور اسكوىى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
توفىقى مىلانى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 27
الهامى اصل ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
دولتى بولقون آغاج تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
موسوى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 18
خدامى ايرانق انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
جهانبخش تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
سرى ديزجى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
وثوقى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 21
جعفرى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
جبارزاده انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
كامروا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
لطيفى سراى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
باغبان تجربی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 35
ناصرى خسرقى تجربی دامپزشکي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
موذنى باوىل تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
دهقان كهنموىى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
فرجى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 47