اسكو

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اسكو

برى كردآباد مجتبى

برى كردآباد مجتبى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زينالى زهرا

زينالى زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
اسنجانى اقدم مريم

اسنجانى اقدم مريم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جليل زاده اسفنجانى

جليل زاده اسفنجانى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زردهى

زردهى

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فياض مهر

فياض مهر

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدل زاده باويل

عبدل زاده باويل

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حق مدد اسكوىى

حق مدد اسكوىى

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وكىلى فسقندىس

وكىلى فسقندىس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بى غم دغدغان

بى غم دغدغان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كردآبادى اقدم

كردآبادى اقدم

هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

8سال کانونی / 158 آزمون

ریاضی
زمانى اسكوىى

زمانى اسكوىى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غنى پور اسكوىى

غنى پور اسكوىى

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
توفىقى مىلانى

توفىقى مىلانى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
الهامى اصل

الهامى اصل

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دولتى بولقون آغاج

دولتى بولقون آغاج

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدامى ايرانق

خدامى ايرانق

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جهانبخش

جهانبخش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سرى ديزجى

سرى ديزجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وثوقى

وثوقى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جبارزاده

جبارزاده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كامروا

كامروا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
لطيفى سراى

لطيفى سراى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باغبان

باغبان

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ناصرى خسرقى

ناصرى خسرقى

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قادرزاده اسكوىى

قادرزاده اسكوىى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موذنى باوىل

موذنى باوىل

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دهقان كهنموىى

دهقان كهنموىى

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی