هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر هشترود

حسين نژاد رضا

حسين نژاد رضا

سينما|دانشگاه هنر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
رستمى حسين

رستمى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

8سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
قلى زاده معصومه

قلى زاده معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كرم جوانى آذر

كرم جوانى آذر

حقوق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بندى

بندى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فروغى خورجستان

فروغى خورجستان

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فقيه داشبلاغ

فقيه داشبلاغ

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عبداله پور

عبداله پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محرومى سراسكانرود

محرومى سراسكانرود

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرپرورنوشادى

نظرپرورنوشادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

11سال کانونی / 199 آزمون

تجربی
عليپورخورجستان

عليپورخورجستان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نورى فر

نورى فر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيزارى سراسكانرود

نيزارى سراسكانرود

مهندسي نساجي|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خيريان

خيريان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی