هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر هشترود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسين نژاد رضا هنر سينما|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 29
رستمى حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 8سال کانونی 158
عليزاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 51
كرم جوانى آذر انسانی حقوق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
ابراهيم پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 53
محمودى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
حسن پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
فروغى خورجستان انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
جمشيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
مرادى انسانی روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
عبداله پور ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
نعمتى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
محرومى سراسكانرود ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
نظرپرورنوشادى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 11سال کانونی 199
عليپورخورجستان تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 40
نورى فر تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
نيزارى سراسكانرود ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 19
خيريان تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 30