آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آذرشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كفشدوز مهشيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 75
محمدى پور جمال ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
محبى راد زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 25
خرازى مهدى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 16
مهدى نژاد هرگلان امير انسانی حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
جبارزاده قندلويى ميلاد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ناصرى مقدم خانقاه زهرا ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 5سال کانونی 85
سيدى قاضيجهانى ابوالفضل ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
بايرامى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
نجفى سيلاب رضا ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 54
رنجبرى حامد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 39
اسكندرى زينت لو انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
روحى پور ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 30
سلطانى ممقانى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 23
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 38
محبى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 11سال کانونی 158
قربان سياهى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
حبيب زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 56
حسن زاده قوزلو انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 14
سيف زاده اميرديزج ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 8سال کانونی 161
خدايى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 57
رحيمى خانقاه انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 60
مهدى زاده موسوى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
كوهى هرگلان انسانی حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 11
مختارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
عبدالاحدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
رمضانى گاوگانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
فتحى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 51
محموديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 45
كاظمى اصل تيمورلوئى زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
آبادى گاوگانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
غفارى قديم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
مقدس ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
زارع دين آباد انسانی اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان پرديس شهيد چمران - تهران 5سال کانونی 100
نوروزى گاوگانى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 45
رضائى غله زارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
باغبان اورندى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
رضائى غله زارى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 18
جبارزاده قراغيلى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
شكورى مجارشين ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
وكيلى خاصلوئى ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 15
درخشان پور انسانی علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 11
خدامى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 23
شاهزاده رحيمى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
توكلى قاضيجهانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 27
نريمانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 45
نوروزى گاوگانى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 51
رزاقى قرمز گلى انسانی مديريت دولتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 10
نجارى حلوائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 23
شامى تجربی روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 56
سياحى گاوگانى تجربی مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 23
بدلى ينگجه ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
ولى زاده جلفائى تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9سال کانونی 156
پاشازاده ستوبادى ریاضی فيزيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
فلاحى انبارداران ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 9
محمدعلى زاده انسانی جغرافيا|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
على زاده دين آبادى انسانی جغرافيا|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
مصطفوى خانقاه تجربی حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 68
مبشرى تجربی زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
رحيمى دهخوارقانى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال کانونی 70
خانمحمدى تيمورلوئى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 9سال کانونی 148
بازدار انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
خدامى خانمير تجربی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 1سال کانونی 20
نيكجو قاضيجهانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 92
آذرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 21
قرمزگلى انسانی جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 13
بلالى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 26
فكرى تجربی زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 41
على اصغرزاده ينگجه تجربی شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10