جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جلفا


فرج پور صبا

فرج پور صبا

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
ملكى مجتبى

ملكى مجتبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ميرنقى زاده هريس

ميرنقى زاده هريس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حبيبى گرگرى

حبيبى گرگرى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
قوامى گرگرى

قوامى گرگرى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
يزدانى علمدارى

يزدانى علمدارى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بنايى

بنايى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
پيرى

پيرى

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مرزى علمدارى

مرزى علمدارى

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جبرئيل زاده

جبرئيل زاده

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی