اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اهر

ستارپور رضا

ستارپور رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
عباس پور ثمين

عباس پور ثمين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اصغرى آذغان محمد

اصغرى آذغان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهمرام سميه

بهمرام سميه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
صفرى زردخانه پريسا

صفرى زردخانه پريسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقرى فر على

باقرى فر على

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رحيمى‌فردين مهدى

رحيمى‌فردين مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
موسوى ميرامين

موسوى ميرامين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم

9سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
دروگر على

دروگر على

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قنبرى شكرعلى كندى رضا

قنبرى شكرعلى كندى رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عباس‌پور كاشانى اميررضا

عباس‌پور كاشانى اميررضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى نسيم

احمدى نسيم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسلامى اصل زهرا

اسلامى اصل زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلطان‌محمدى سهيل

سلطان‌محمدى سهيل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رادمند سميرا

رادمند سميرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حديثى احسان

حديثى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده زهرا

اسمعيل زاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ابراهيم پوركوجان معصومه

ابراهيم پوركوجان معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضاپورفرد مرتضى

رضاپورفرد مرتضى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زرگرى هادى

زرگرى هادى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحيم زاده سجاد

رحيم زاده سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام ارتش / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسن زاده كاشانى نيما

حسن زاده كاشانى نيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادى كردلر

مرادى كردلر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عظيمى پور

عظيمى پور

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قايدحاجى خواجه‌لو

قايدحاجى خواجه‌لو

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اجتهادى

اجتهادى

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حقى

حقى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نصيرى قراداغلو

نصيرى قراداغلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اقدمى فر

اقدمى فر

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فهيمى

فهيمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رشيدى فر

رشيدى فر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبداله يان سراجه لو

عبداله يان سراجه لو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
آخش

آخش

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شيرين زاده مقدم

شيرين زاده مقدم

فيزيک|دانشگاه تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
مرادزاده

مرادزاده

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

8سال کانونی / 124 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پيشه‌زارى

پيشه‌زارى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضاپورفرد

رضاپورفرد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على پور گندوغدى

على پور گندوغدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبديان

عبديان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ريحانى‌نيا

ريحانى‌نيا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قلى‌پور

قلى‌پور

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خضوعى

خضوعى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
اشرفى محمدصالحلو

اشرفى محمدصالحلو

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طومارى

طومارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زادولى

زادولى

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
يارمحمدى قره داغلو

يارمحمدى قره داغلو

جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قدوسى

قدوسى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرده كتان

مرده كتان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
اصلانى كوسه لر

اصلانى كوسه لر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
اطهرى نيا

اطهرى نيا

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط مرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
عبو سى

عبو سى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معصومى اصل

معصومى اصل

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جبرائيلى

جبرائيلى

فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محرمى

محرمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
امان زاده

امان زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذاكر

ذاكر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى ونه‌آبادى

جعفرى ونه‌آبادى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی