اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ستارپور رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 103
عباس پور ثمين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 72
اصغرى آذغان محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
بهمرام سميه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 81
صفرى زردخانه پريسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
رحيمى‌فردين مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
موسوى ميرامين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9سال کانونی 115
قنبرى شكرعلى كندى رضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 51
عباس‌پور كاشانى اميررضا ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 17
سلطان‌محمدى سهيل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 46
رادمند سميرا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
حديثى احسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 52
اسمعيل زاده زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 3سال کانونی 62
ابراهيم پوركوجان معصومه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
رضاپورفرد مرتضى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
زرگرى هادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
رحيم زاده سجاد تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام ارتش / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 38
حسن زاده كاشانى نيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 57
مرادى كردلر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 2سال کانونی 20
عظيمى پور انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
اجتهادى ریاضی روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 26
يونسى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 72
اقدمى فر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
رشيدى فر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
عبداله يان سراجه لو تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 107
آخش ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
عباسيان تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 39
شيرين زاده مقدم ریاضی فيزيک|دانشگاه تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه تبريز 5سال کانونی 68
مرادزاده ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 8سال کانونی 124
فتحى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
پيشه‌زارى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
رضاپورفرد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
على پور گندوغدى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
خادمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 34
عبديان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
ريحانى‌نيا ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
قلى‌پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
خضوعى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
اشرفى محمدصالحلو تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
طومارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 19
زادولى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 7
يارمحمدى قره داغلو انسانی جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
احمدى ریاضی فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 17
قدوسى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 81
زارع انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
رضاپور ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 52
اصلانى كوسه لر تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 93
اطهرى نيا هنر مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط مرد / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 17
معصومى اصل انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
جبرائيلى ریاضی فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 36
امان زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 17
ذاكر تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز-بومي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي / مناطق محروم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 55
اصغرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
سلطانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 30
نوروزى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
فتحى تجربی شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
جعفرى ونه‌آبادى تجربی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 19