عجب شير

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر عجب شير

غفارى صبا

غفارى صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
چمنى پويا

چمنى پويا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسن خانى خضرلو مهدى

حسن خانى خضرلو مهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفرى آذريان زهرا

جعفرى آذريان زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مدادى معصومه

مدادى معصومه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تيغى ليلا

تيغى ليلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
منادى غزاله

منادى غزاله

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
بيضاء سيده نگار

بيضاء سيده نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كشاورز مريم

كشاورز مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بايرامى زهرا

بايرامى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صلحى فاطمه

صلحى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شرف نيا

شرف نيا

حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سهرابى زاد مهدى

سهرابى زاد مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

6سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آسيابى

آسيابى

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نهروانى

نهروانى

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
تجدد

تجدد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرزاده نربين

جعفرزاده نربين

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شفق

شفق

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

هنراسلامي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط زن / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

هنر
مظفرى

مظفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فكرى

فكرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مكارى

مكارى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ملك پور

ملك پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سفيدى

سفيدى

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نامور

نامور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
شاددل

شاددل

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بابازاده

بابازاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شهنازى

شهنازى

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميرمحسنى

اميرمحسنى

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
انصارى فر

انصارى فر

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زنده دل

زنده دل

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابايى سرمدى

بابايى سرمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهرنيا

مهرنيا

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مكارى سرشت

مكارى سرشت

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مسعودى

مسعودى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پروين آذر

پروين آذر

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پورفرخى

پورفرخى

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرهى

فرهى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عطارد

عطارد

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوانى

جوانى

مهندسي پليمر|دانشگاه بناب / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سعيديان

سعيديان

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ميكائيلى

ميكائيلى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صمدى

صمدى

فيزيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بدرى

بدرى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زبانى

زبانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اشرفيان

اشرفيان

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مظلمى زاده

مظلمى زاده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پسنده

پسنده

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اشرفيان

اشرفيان

زيست شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جهانگشت آذر

جهانگشت آذر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينيان

حسينيان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی