مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مرند

باقرسامانى هادى

باقرسامانى هادى

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
ميرزاپور مهدى

ميرزاپور مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بخشى اصل خروانق مبينا

بخشى اصل خروانق مبينا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
پسنديده يامچى پريسا

پسنديده يامچى پريسا

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

هنر
ضياء بخش

ضياء بخش

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
ايمان پور يامچى قنبر

ايمان پور يامچى قنبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
ناصر محمدباقر

ناصر محمدباقر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عالى ايرى سفلى عليرضا

عالى ايرى سفلى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نورى مرضيه

نورى مرضيه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
عليرضائى هرزند آروين

عليرضائى هرزند آروين

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
على دوست دولت آبادى رضا

على دوست دولت آبادى رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ديهيمى آراز

ديهيمى آراز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صبور حسين

صبور حسين

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قوسى سپيده

قوسى سپيده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
خورشا مهدى

خورشا مهدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شتربان مركيد على

شتربان مركيد على

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ذاكرى الهام

ذاكرى الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهرداد ديزجيكان سمانه

مهرداد ديزجيكان سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صبور حسن

صبور حسن

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زرعى مركيد على

زرعى مركيد على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جوادى اصغر

جوادى اصغر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدالهى مجتبى

عبدالهى مجتبى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ارجمند عليرضا

ارجمند عليرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفى اقدم پريسا

نجفى اقدم پريسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
كاظمى انامق سارا

كاظمى انامق سارا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نديمى مهدى

نديمى مهدى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
سيدهاشمى زهرا

سيدهاشمى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اقدمى ثانى اميرحسين

اقدمى ثانى اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوروزى حامد

نوروزى حامد

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بخشى اصل خروانق مهنا

بخشى اصل خروانق مهنا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
قرارى سعيد

قرارى سعيد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسد پور مريم

اسد پور مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عابدينى راضيه

عابدينى راضيه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدزاده رقيه

محمدزاده رقيه

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سپهرى بناب

سپهرى بناب

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سودائى زنوزق

سودائى زنوزق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مقتدر

مقتدر

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خندانى

خندانى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
قربانعلى زاده

قربانعلى زاده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

8سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
غفارى اصل

غفارى اصل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

4سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
توحيدى

توحيدى

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

6سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
محمدحسين پور

محمدحسين پور

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جعفرى اقدم

جعفرى اقدم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ترابى نهاد

ترابى نهاد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
جميرى

جميرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تندرو

تندرو

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عابدينى ليوارى

عابدينى ليوارى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

زبان
محمد پور

محمد پور

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شادمانى

شادمانى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
چائى بناب

چائى بناب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
افتخارى كندلجى

افتخارى كندلجى

مهندسي معماري|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمدى اقدم

محمدى اقدم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آذرى

آذرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورمحمدنگارستان

پورمحمدنگارستان

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميريحيوى

ميريحيوى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرهنگ زاده

فرهنگ زاده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانى ديزج يكان

قربانى ديزج يكان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طيارى

طيارى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عابدينى

عابدينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
قويدل

قويدل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدالرحمانى

عبدالرحمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهديان

مهديان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قاضى خانى

قاضى خانى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بازارچى

بازارچى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
معتمديان

معتمديان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
على عباس خواه

على عباس خواه

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عشقى ليوارى

عشقى ليوارى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فرهمند

فرهمند

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمى يالقوزآغاج

قاسمى يالقوزآغاج

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صمدپوربناب

صمدپوربناب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدعلى زاده

محمدعلى زاده

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پرتوى

پرتوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غريبه

غريبه

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرقانى

فرقانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساروج تپلو

ساروج تپلو

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

زبان
جبارى

جبارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نبوى راد

نبوى راد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غلامى يالقوز آغاج

غلامى يالقوز آغاج

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پاشائى

پاشائى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زينالى

زينالى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زاهدى اقدم

زاهدى اقدم

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرج پور زنوزى

فرج پور زنوزى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيخ بگلو

شيخ بگلو

فلسفه|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پيرعليلو

پيرعليلو

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسدالهى دولت آباد

اسدالهى دولت آباد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيامى

سيامى

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقوى بناب

تقوى بناب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اصغرزاده هاوستين

اصغرزاده هاوستين

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
على اصغرزاده

على اصغرزاده

صنايع دستي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
بهادرى

بهادرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / نوبت دوم

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
وليزاده ديزجيكان

وليزاده ديزجيكان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
متقى زاده كوشكى

متقى زاده كوشكى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پوراحمداقدم

پوراحمداقدم

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اخترى هوجقان

اخترى هوجقان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالكى نيا

سالكى نيا

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمودخانى

محمودخانى

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رهبرى اصل

رهبرى اصل

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سلطانى زنوزق

سلطانى زنوزق

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسگرى ثانى اردكلو

عسگرى ثانى اردكلو

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرى اقدم اردكلو

اكبرى اقدم اردكلو

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
امين فرد

امين فرد

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جوادزاده

جوادزاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
باوفا

باوفا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ولى زاده هرزند

ولى زاده هرزند

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قدسيان اقدم

قدسيان اقدم

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسينى گوكى

حسينى گوكى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اشترى

اشترى

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقرى دولت آباد

باقرى دولت آباد

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رنجبرى

رنجبرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حجازى مرند

حجازى مرند

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيانى

بيانى

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربان هوجقان

قربان هوجقان

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

فيزيک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فضلى فرد

فضلى فرد

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاخصى

شاخصى

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
ملازاده

ملازاده

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آقاحسينى

آقاحسينى

شيمي محض|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى آقاعليزاده

حاجى آقاعليزاده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هرزندى

هرزندى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
جليل زاده

جليل زاده

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عاشقى

عاشقى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صفى اقدم

صفى اقدم

زمين شناسي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليپور يگانه مرند

عليپور يگانه مرند

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تندرو انامق

تندرو انامق

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی