ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ميانه

فياض پور على

فياض پور على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفى صنم

نجفى صنم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امامى مرتضى

امامى مرتضى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رمضانى معصومه

رمضانى معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جعفرى بيرون اسماء

جعفرى بيرون اسماء

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خداويرديلو مبين

خداويرديلو مبين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدى پويا

محمدى پويا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيفى سينا

سيفى سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حجتى على رضا

حجتى على رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مشايخى زهرا

مشايخى زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
لطفى ماوى محمدرضا

لطفى ماوى محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دليران رعنا

دليران رعنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غفارى افشار

غفارى افشار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالكى نگين

سالكى نگين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
محمدى مينا

محمدى مينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محبوبى اميرحسين

محبوبى اميرحسين

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليزاده اميرضا

عليزاده اميرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
غلامى احمد آباد فاطمه

غلامى احمد آباد فاطمه

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جروقى الهام

جروقى الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يعقوبى هادى

يعقوبى هادى

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صيامى مبينا

صيامى مبينا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شمسى زهرا

شمسى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
احدى شايان

احدى شايان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-بومي آذربايجان شرقي / مناطق محروم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمود پور زهرا

محمود پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مراديانى نيلوفر

مراديانى نيلوفر

حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گرمرودى على

گرمرودى على

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسمعيل پور فاطمه

اسمعيل پور فاطمه

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صميدپور فائزه

صميدپور فائزه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مددى قوشه بلاغ رضا

مددى قوشه بلاغ رضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زالى مهديه

زالى مهديه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خانى فاطمه

خانى فاطمه

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
لازمى ونجانى مهدى

لازمى ونجانى مهدى

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منتظرى ياسمن

منتظرى ياسمن

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كريم

كريم

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

هنر
عسگرى

عسگرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اصغرزاده تبريزى

اصغرزاده تبريزى

حقوق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شقاقى

شقاقى

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
داودى

داودى

روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

تاريخ|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گروسى

گروسى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هادى

هادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاد

شاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
باقرى اصل

باقرى اصل

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پرتوى

پرتوى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كتانى

كتانى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
آقا محمدى

آقا محمدى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ستارى

ستارى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوى سعدلو

مهدوى سعدلو

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
غيابى

غيابى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دليران

دليران

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
گنجى

گنجى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قره داغى

قره داغى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ايزدپناه

ايزدپناه

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كتانى

كتانى

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سرچمى

سرچمى

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مقبولى

مقبولى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بالائى

بالائى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيضايى

بيضايى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قره داغى

قره داغى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ضراب پور

ضراب پور

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مظفرى قره بلاغ

مظفرى قره بلاغ

جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نظرى غريبدوستى

نظرى غريبدوستى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي آذربايجان شرقي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عظيمى ميانجى اقدم

عظيمى ميانجى اقدم

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پارسا احمد آباد

پارسا احمد آباد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
منوچهرى

منوچهرى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هنرمند

هنرمند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غير انتفاعي

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد خانى

محمد خانى

زيست فناوري|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى داشكسنى

رضائى داشكسنى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز / غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

شيمي محض|دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حنيفه نيك آبادى

حنيفه نيك آبادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اطهرى

اطهرى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی