ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ميانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
امامى مرتضى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمدى پويا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 44
سيفى سينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 51
حجتى على رضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 50
مشايخى زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 56
لطفى ماوى محمدرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 61
دليران رعنا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
غفارى افشار تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى مينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 58
محبوبى اميرحسين ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
عليزاده اميرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 59
غلامى احمد آباد فاطمه انسانی حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
جروقى الهام تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 37
صميدپور فائزه انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
زالى مهديه تجربی پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال از دوم دبيرستان 42
خانى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
منتظرى ياسمن انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
عسگرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
اصغرزاده تبريزى انسانی حقوق|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 23
شقاقى انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
داودى انسانی روانشناسي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمودى انسانی حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 22
عبدالهى انسانی تاريخ|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
گروسى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 31
كاظمى انسانی حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
حسينى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 15
رضايى انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
خليلى انسانی حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
باقرى اصل انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 22
ملكى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 58
كتانى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
آقا محمدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 46
مهدوى سعدلو انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 5سال از سوم راهنمايي 71
غيابى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
دليران ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 48
ايزدپناه ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
رستمى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 37
محمدى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال از سوم دبيرستان 33
محمدى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
لطفى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 23
كتانى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال از چهارم دبيرستان 20
مقبولى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
بالائى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
كاظمى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
قره داغى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال از دوم راهنمايي 85
ضراب پور تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
مظفرى قره بلاغ انسانی جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عسگرى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
عظيمى ميانجى اقدم ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
پارسا احمد آباد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 21
منوچهرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
رجبى انسانی حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسينى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 43
هنرمند ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 20
فقيهى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمد خانى تجربی زيست فناوري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
صادقى تجربی شيمي محض|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 36
اطهرى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 25