شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شوط

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدزاده مسعود تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 46
مهرالى حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 86
خليلى فاطمه تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 62
جبارپور شوطى انسانی حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 5سال کانونی 79
كريم زاده وحيده انسانی اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان پرديس امير کبير - كرج 2سال کانونی 39
ولى نژاد انسانی اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج 4سال کانونی 56
سعادت نيا تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 3سال کانونی 58
سلطان نام تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 4سال کانونی 66
ماهرى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال کانونی 29
فيض اله زاده تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 58
عزيزى مصركانلو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 42
حسن زاده تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 1سال کانونی 10
قوردويى ميلان انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 12