شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شوط

احمدزاده مسعود

احمدزاده مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهرالى حسين

مهرالى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خليلى فاطمه

خليلى فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جبارپور شوطى

جبارپور شوطى

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
كريم زاده وحيده

كريم زاده وحيده

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ولى نژاد

ولى نژاد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
سعادت نيا

سعادت نيا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سلطان نام

سلطان نام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ماهرى

ماهرى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فيض اله زاده

فيض اله زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عزيزى مصركانلو

عزيزى مصركانلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قوردويى ميلان

قوردويى ميلان

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی