قره‌ضياءالدين

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قره‌ضياءالدين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ولى نژاد آيسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 10سال کانونی 179
حسن پور على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 59
مهديزاده ندا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 107
چراغى مينا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 93
حسينى مير مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 91
جليل زاده على تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 132
موسوى سيد حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 97
رسول زاده ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
صفرى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 45
كريمى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
قلى پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 8سال کانونی 109
اقاجانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
سليميان زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 40
عبدالهى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 75
عباس نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
احمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 4سال کانونی 83
نجفى تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
عظيمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 38
خليلى انسانی جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
جعفرپور تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 5سال کانونی 68
بهرامى ملاكندى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 25
پورعلى بادكى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 86
دادرسى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 82
يوسفى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال کانونی 46
اسماعيل زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 76
حسن زاده تجربی شيمي محض|دانشگاه مراغه / نوبت دوم دانشگاه مراغه 3سال کانونی 51
نقى زادگان تجربی شيمي محض|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
خليلى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه گلستان -گرگان / نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 31