شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شاهين دژ

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيميان مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 49
رحيم پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسنى قره چال الهه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 70
صياد طاهر تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 61
غلامى عليرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
بيگزاده انسانی حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 30
كرمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سلطانى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 21
نصيرى انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
شاهيان آليچين تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 66
ميدان انسانی روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 18
آذين فر تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال از سوم دبيرستان 36
مرادزاده ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرادى زاده تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 43
دلاور تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 24
آقايى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 2سال از سوم دبيرستان 35