ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ماكو

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تقى پور فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
ميرى زاده لاله سان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
مرتضوى فراز ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 8سال کانونی 116
صادق نژاد قره تپه سارينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 8سال کانونی 105
قربانزاده مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 106
فرىد حسن تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
مدنى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان 5سال کانونی 103
طراوتى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 27
حسن زاده تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 69
اخگرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 36
عبدالله زاده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 9سال کانونی 135
بهبودى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 9سال کانونی 111
ارسن انسانی حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
حسنعلى زاده تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 49
عليپور انسانی علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
آبخضر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 80
شهبازپور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
صمدى زنگنه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 14
قربانزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 7سال کانونی 103
اصغرزاده هنر هنراسلامي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط زن / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 26
وليزاده تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 69
باقرزاده تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
محمدى تجربی روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 78
محمدزاده ملا احمدى انسانی جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
آرمين تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
فروغى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 91
اصغرزاده اروجكندى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11