نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نقده

على پور ياسين

على پور ياسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سلطان نژاد اميرحسين

سلطان نژاد اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رويان شمايل

رويان شمايل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رسولى عبدالسلام

رسولى عبدالسلام

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى آقابيگلو زهرا

حسينى آقابيگلو زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امينى گلستان

امينى گلستان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عبدى وش فاطمه

عبدى وش فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
آب خرابات ستاره

آب خرابات ستاره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شكرانى سينا

شكرانى سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مجدى هادى

مجدى هادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
افراز آى سان

افراز آى سان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
مردى پرهام

مردى پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
صالحى زهرا

صالحى زهرا

نقاشي|دانشگاه اروميه / روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

هنر
نيازنظام آبادى شقايق

نيازنظام آبادى شقايق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رضائى چيانه پريا

رضائى چيانه پريا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
چراغى سارا

چراغى سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گل حسنى

گل حسنى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آهنگرقارنائى

آهنگرقارنائى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رهبرنيا

رهبرنيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقى زاده يادگارى

تقى زاده يادگارى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ظهرابى سالارآباد

ظهرابى سالارآباد

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهرفر

مهرفر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
مهربانى

مهربانى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوروزى مهماندارى

نوروزى مهماندارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدى وش

عبدى وش

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسينى آقابيگلو

حسينى آقابيگلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سيف الله زاده

سيف الله زاده

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حقى اصل

حقى اصل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسين زاده تابيه

حسين زاده تابيه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرمى نقده

كرمى نقده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پيرمحمدى

پيرمحمدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عيسى لوى اصل

عيسى لوى اصل

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدايارحسنلوئى

خدايارحسنلوئى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدرى چرچلو

حيدرى چرچلو

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرپوراقدم

جعفرپوراقدم

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
پريزاد

پريزاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ايمانى حسنلوئى

ايمانى حسنلوئى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
پرچم

پرچم

زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسكندرزاده

اسكندرزاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی