مهاباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مهاباد

كفاشى اصل سينا

كفاشى اصل سينا

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
جفائى اميد

جفائى اميد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گلابى بهنام

گلابى بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شهيرى سبحان

شهيرى سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدخاتونى قادر

محمدخاتونى قادر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تاپاك محمد امين

تاپاك محمد امين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبداله راد سينا

عبداله راد سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناسوتى بهاره

ناسوتى بهاره

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خضرى شكيبا

خضرى شكيبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحمتى وند ميلاد

رحمتى وند ميلاد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عبدالى سميه

عبدالى سميه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خضرى فرهاد

خضرى فرهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نياكان كاروان

نياكان كاروان

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آسيابى نگار

آسيابى نگار

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پنجه يانى سيامند

پنجه يانى سيامند

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خير انديش سوران

خير انديش سوران

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدى محمد

احمدى محمد

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
باليده كاوان

باليده كاوان

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حاجى مامندى شايان

حاجى مامندى شايان

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابن عباس ندا

ابن عباس ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
افشارى حيدرآباد سلوى

افشارى حيدرآباد سلوى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ميكائيلى زاده امين

ميكائيلى زاده امين

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسكى بغدادى

اسكى بغدادى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاجى عباسى

حاجى عباسى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شنگه

شنگه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دبيرى راد

دبيرى راد

فيزيک|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عزيزپور

عزيزپور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آبراهام

آبراهام

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عبداله نژاد

عبداله نژاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امينى

امينى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
عبداله

عبداله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آگاهى

آگاهى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايران پور

ايران پور

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
الياسى قوپى

الياسى قوپى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيمانى

سيمانى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بازافكن

بازافكن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبداله پور

عبداله پور

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زاد توت آغاج

زاد توت آغاج

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجى كريم

حاجى كريم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كاميار

كاميار

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
شريفى

شريفى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صوفى

صوفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عزيززاده

عزيززاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آريا

آريا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رشيد زاده بوكانى

رشيد زاده بوكانى

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اعرجى

اعرجى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن زاده بوكانى

حسن زاده بوكانى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

فيزيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فرياد

فرياد

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مولودى

مولودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جفايى

جفايى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نويدى كيا

نويدى كيا

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چوكلى

چوكلى

فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بادامه

بادامه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حيرانى

حيرانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عثمانى

عثمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صوفى قادر

صوفى قادر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گوران

گوران

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آرمان

آرمان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی