اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اروميه

ياورزاده حسين

ياورزاده حسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

7سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
حميدى حامد

حميدى حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسين زاده ميلاد

حسين زاده ميلاد

عکاسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
صديق ساعتلو ساناز

صديق ساعتلو ساناز

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
اسمعيلى شيرين

اسمعيلى شيرين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فدوى ياور

فدوى ياور

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ولى پور عارف

ولى پور عارف

مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اسدى ساريجالو امين

اسدى ساريجالو امين

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
عباسى گزنق زهرا

عباسى گزنق زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جوى امين

جوى امين

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
امين الشرع يلدا

امين الشرع يلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمودى شايان

محمودى شايان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
باقرزادى پارميدا

باقرزادى پارميدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پورمحمود حسين

پورمحمود حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پورجبلى حسين

پورجبلى حسين

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عظيميان على

عظيميان على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسلام پرست اميرحسين

اسلام پرست اميرحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرى اميررضا

اكبرى اميررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
منصورفر معين الدين

منصورفر معين الدين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
عبدى پرنيا

عبدى پرنيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صادقى نگار

صادقى نگار

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسن پور گولگنى ارشاد

حسن پور گولگنى ارشاد

مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مظلومى آرمين

مظلومى آرمين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رخسارطلب آذر مهدى

رخسارطلب آذر مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صديقى بهارك

صديقى بهارك

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نوروز زاده الهام

نوروز زاده الهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على زاده اوزانى سپيده

على زاده اوزانى سپيده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حنيفى وقاصلو محمدرضا

حنيفى وقاصلو محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صالحى صدقيانى مژگان

صالحى صدقيانى مژگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علياپور ياسمن

علياپور ياسمن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرخى كشتيبان مهدى

فرخى كشتيبان مهدى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قلى پور اوصالو صبا

قلى پور اوصالو صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مشهدى كشتيبان عليرضا

مشهدى كشتيبان عليرضا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
روشنى فاطمه

روشنى فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نورى گمچى كوثر

نورى گمچى كوثر

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خليلى قوشچى فاطمه

خليلى قوشچى فاطمه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
صفرپور مياندواب مهدى

صفرپور مياندواب مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبادى فائزه

عبادى فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پاشازاده زهرا

پاشازاده زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بيرامى گزنق صحرا

بيرامى گزنق صحرا

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اللهيارى امام زاده فاطمه

اللهيارى امام زاده فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نصيرى مهدى

نصيرى مهدى

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رفعت نشان ياسمين

رفعت نشان ياسمين

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
سليمانى فر رضا

سليمانى فر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نعمت زاده سيدحسام الدين

نعمت زاده سيدحسام الدين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
افراسيابى آخته خانه حانيه

افراسيابى آخته خانه حانيه

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بهارى الهه

بهارى الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خلوف حيدرلو امين

خلوف حيدرلو امين

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اميدى ژيلا

اميدى ژيلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحيمى آذين

رحيمى آذين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حق طلب آرين

حق طلب آرين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيمى زرگ آباد نسا

ابراهيمى زرگ آباد نسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رمضانى محمدحسين

رمضانى محمدحسين

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رساپور على

رساپور على

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
متقيان صدف

متقيان صدف

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تيمورى جنگه سر صونا

تيمورى جنگه سر صونا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
على پور آيسان

على پور آيسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حضرتى زهرا

حضرتى زهرا

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زينالى محمد حسين

زينالى محمد حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
طايفه حسنى محمد

طايفه حسنى محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شموئى دلائى ميلان مهران

شموئى دلائى ميلان مهران

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فروغي پور نيکي

فروغي پور نيکي

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ضرغامى سلطان احمدى الهام

ضرغامى سلطان احمدى الهام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
كريمى لله لو عليرضا

كريمى لله لو عليرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقامحمدى قره باغ محمد

آقامحمدى قره باغ محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فتحى پور فرينا

فتحى پور فرينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مير على اشرفى كوه كمر فاطمه

مير على اشرفى كوه كمر فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضازاده محمدامين

رضازاده محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گهرنيا نعيم

گهرنيا نعيم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عباس نژاد بيكار حسين

عباس نژاد بيكار حسين

حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
تربتى قره باغ حامد

تربتى قره باغ حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين زاده سروش

حسين زاده سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
بانى سفيد عرفان

بانى سفيد عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميرى نساء

اميرى نساء

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
لطيفى ناى بين جاويد

لطيفى ناى بين جاويد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اكرمى آيناز

اكرمى آيناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرزاده آذر كيانا

اكبرزاده آذر كيانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
امانى مركيد مرضيه

امانى مركيد مرضيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغرى قلقاچى زهرا

اصغرى قلقاچى زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رشيدى خزاعى محمد

رشيدى خزاعى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايلاتى ارشيا

ايلاتى ارشيا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملا زاده عليشاهى محسن

ملا زاده عليشاهى محسن

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صدقى گمچى الهام

صدقى گمچى الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زرگرزاده ثنا

زرگرزاده ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

8سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
رسولى سيد سامى

رسولى سيد سامى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
زاله رضايى مريم

زاله رضايى مريم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
منتظر

منتظر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
على زاده شكوفه

على زاده شكوفه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
ميرزاده باراندوزى شقايق

ميرزاده باراندوزى شقايق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
افراسيابى امين

افراسيابى امين

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على نژاد هانيه

على نژاد هانيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
وطن خواه محمد

وطن خواه محمد

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
عليزاده رضا

عليزاده رضا

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سيد صديق ميرحميد

سيد صديق ميرحميد

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمودلو سپيده

محمودلو سپيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
افتخارى حسين

افتخارى حسين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بشارت بخش زهرا

بشارت بخش زهرا

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدى زاده اباجالو عرفان

مهدى زاده اباجالو عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانگيرى مهرناز

جهانگيرى مهرناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوشك مجتبى

نوشك مجتبى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قراجه داغى آقاجرى كوثر

قراجه داغى آقاجرى كوثر

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صباغى عليرضا

صباغى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عيسى پور كوچوى عليا على

عيسى پور كوچوى عليا على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-بومي آذربايجان غربي / مناطق محروم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدى ثمين

محمدى ثمين

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط زن / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
برگشادى على

برگشادى على

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى زهره

محمدى زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جهانگيرزاده جبل كندى پوريا

جهانگيرزاده جبل كندى پوريا

مهندسي پليمر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسمعيلى آرزو

اسمعيلى آرزو

روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غفارى اميرحسين

غفارى اميرحسين

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
باغبان كيانا

باغبان كيانا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ترابى عليرضا

ترابى عليرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
بروكانلو كيومرث

بروكانلو كيومرث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بنداد مينا

بنداد مينا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمودى ينگجه مارال

محمودى ينگجه مارال

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فائقى شيشوان احسان

فائقى شيشوان احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ماكوئى غزل

ماكوئى غزل

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

زبان
شيخ محمدى ديزجى

شيخ محمدى ديزجى

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يوسفى چوبتراش

يوسفى چوبتراش

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دلكشان

دلكشان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دنيوى

دنيوى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دوستى رضائى

دوستى رضائى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خليفه زاده كوره

خليفه زاده كوره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نجف قديمى

نجف قديمى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فيضى ينگجه

فيضى ينگجه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منافى

منافى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
يگانه قوشجى

يگانه قوشجى

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حيدرى احمد آباد

حيدرى احمد آباد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفرزاده

صفرزاده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عليمحمدى

عليمحمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نارنجى

نارنجى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
اسدزاده

اسدزاده

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرزانه

فرزانه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ربيع زاده

ربيع زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خليلى ثمر توئى

خليلى ثمر توئى

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پسوه اى

پسوه اى

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
باغ آرا

باغ آرا

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
نوروزى

نوروزى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عليپور قلعه جوق

عليپور قلعه جوق

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
گل چين صمدى

گل چين صمدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسحق ساعتلو

اسحق ساعتلو

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد تقى زاده برنجى

محمد تقى زاده برنجى

مهندسي معماري|دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طالب بيزارى

طالب بيزارى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
احمدوش

احمدوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جارحان

جارحان

حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدنژاد

محمدنژاد

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورى عيبلو

نورى عيبلو

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صمدپور

صمدپور

مهندسي معماري|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
مبارك كوزه كنان

مبارك كوزه كنان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آصفى قلندر

آصفى قلندر

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

حقوق|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
هاتفى افشار

هاتفى افشار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جليل زاده

جليل زاده

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
چراغى

چراغى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طالبيان

طالبيان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
حبيبى گنگچين

حبيبى گنگچين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
ماهوتى

ماهوتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غيبى

غيبى

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
هدايت

هدايت

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شكوهى امام زاد

شكوهى امام زاد

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

هنر
حاجى آودى

حاجى آودى

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مطلبى زاده

مطلبى زاده

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدقلى زاده

محمدقلى زاده

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

زيست شناسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آريا مند

آريا مند

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موظف قره باغ

موظف قره باغ

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
گل محمد زاده

گل محمد زاده

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيخى ميرآبادى

شيخى ميرآبادى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تن ناز

تن ناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قره باغى

قره باغى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سمائى

سمائى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غريب زاده نقده

غريب زاده نقده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جليل زاده محمدى

جليل زاده محمدى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى كلشانى

محمدى كلشانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تنها

تنها

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نورى نيا

نورى نيا

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
طاحونى

طاحونى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منصورى سيلوانه

منصورى سيلوانه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مجيدى اوصالو

مجيدى اوصالو

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ملاحت جو

ملاحت جو

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
آزموده

آزموده

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
عليلو

عليلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
عدل دوست

عدل دوست

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ماهوتى

ماهوتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زمانى باشلان بشلو

زمانى باشلان بشلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بخشى كريم آباد

بخشى كريم آباد

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
على زاد

على زاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

زبان
پناهى

پناهى

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بزرگى

بزرگى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مشكى

مشكى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چابك حاصل قبى افشار

چابك حاصل قبى افشار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
نورى رضايى الاصل

نورى رضايى الاصل

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صمد زاده رضائيه

صمد زاده رضائيه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
بنيسى

بنيسى

اديان وعرفان|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحيم زاده آوانسر

رحيم زاده آوانسر

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امامعلى پور

امامعلى پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قليزاده يوسف آبادى

قليزاده يوسف آبادى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نقى پور كاروانسرايى

نقى پور كاروانسرايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يار محمدى

يار محمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خدنگى شندى

خدنگى شندى

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
فرامرز

فرامرز

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
على پناه

على پناه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
آوريده

آوريده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
مفسرى

مفسرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
چناقلو

چناقلو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
وهابى راد

وهابى راد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خرسندى

خرسندى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلطانى مخور ماكو

سلطانى مخور ماكو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قليزاده

قليزاده

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علياريان

علياريان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مظلوم فر

مظلوم فر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خان چوبان

خان چوبان

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حبيب پور

حبيب پور

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فضلى لله لو

فضلى لله لو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حيدرى عربلوى دره

حيدرى عربلوى دره

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحمان نژاد

رحمان نژاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عابدى بالدرلو

عابدى بالدرلو

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رستم پور

رستم پور

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يكانى على كندى

يكانى على كندى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
بيگ محمدى خانقاه

بيگ محمدى خانقاه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قلى زاده آذرى

قلى زاده آذرى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
زيرك مرنگلو

زيرك مرنگلو

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ولى بيگلو

ولى بيگلو

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خشاى

خشاى

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خان محمدى پور

خان محمدى پور

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عراقى

عراقى

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حقى

حقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ترخان

ترخان

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رادفر

رادفر

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طوسى

طوسى

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهر

مهر

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زينالى سعيدلو

زينالى سعيدلو

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ضرغام زاده

ضرغام زاده

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ظهرابى

ظهرابى

امار|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرسلى يكان

مرسلى يكان

جغرافيا|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بابائى

بابائى

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
ستوده مرام

ستوده مرام

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى زاده گاوگانى

مهدى زاده گاوگانى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورجعفر

پورجعفر

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تمرنژادملاعيسى

تمرنژادملاعيسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محامد

محامد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
ديهيم

ديهيم

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمى راد

قاسمى راد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اصلان پور

اصلان پور

جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
منتظمى كوزه گرانى

منتظمى كوزه گرانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رادفر

رادفر

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صولتى

صولتى

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
لامعى

لامعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
دل بيشه

دل بيشه

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آرمان

آرمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاشف حصارى

كاشف حصارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بانى محمدعلى زاده

بانى محمدعلى زاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شيردل آغجه مسجد

شيردل آغجه مسجد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نجار دلشادى

نجار دلشادى

فرش|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط زن / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
اصغرى

اصغرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
داودى

داودى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طالب آده

طالب آده

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يحيى زاده كشمش تپه

يحيى زاده كشمش تپه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
توكلى بوراچالو

توكلى بوراچالو

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهنام قراجلر

بهنام قراجلر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجفى مرجان مسكن

نجفى مرجان مسكن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مختارى صورى

مختارى صورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسم پور نجاتى

قاسم پور نجاتى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شهامى آذر

شهامى آذر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
آقائى

آقائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اصلانى گزنق

اصلانى گزنق

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رزمى

رزمى

تاريخ|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيمى پشتگل

ابراهيمى پشتگل

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درخشان فر

درخشان فر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جولاى ثانى

جولاى ثانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خيرخواه عليقلى

خيرخواه عليقلى

جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يوسفى چوبتراش

يوسفى چوبتراش

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدرضا پور اوزان

محمدرضا پور اوزان

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مقراضى

مقراضى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بشير گنجى

بشير گنجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خسروزاده قاسم سلطانلو

خسروزاده قاسم سلطانلو

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نظيفى

نظيفى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ضيايى

ضيايى

زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
غفوريان

غفوريان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جمسا

جمسا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نظم

نظم

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نامدار وندايى

نامدار وندايى

روانشناسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
واوى

واوى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
روحى

روحى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلطانى آشنا آباد

سلطانى آشنا آباد

جغرافيا|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عارضى

عارضى

روانشناسي|دانشگاه زنجان / نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نادربر

نادربر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حميصى

حميصى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / نوبت دوم

7سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جعفرزاده حسينعلى كندى

جعفرزاده حسينعلى كندى

تاريخ|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شيخ كانلوى ميلان

شيخ كانلوى ميلان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عنابى

عنابى

روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سياح مقدم

سياح مقدم

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پيشداد

پيشداد

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مبادر ثانى

مبادر ثانى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آبدار

آبدار

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نايب پاشائى

نايب پاشائى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پاكدامن بوربور

پاكدامن بوربور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چاليك

چاليك

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عمرزاده

عمرزاده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بزله

بزله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خليلى على آباد

خليلى على آباد

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ناطقيان

ناطقيان

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
الهورديان

الهورديان

فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
فريور

فريور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انصارى قولنجى

انصارى قولنجى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فرزين

فرزين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سليمانى اصل

سليمانى اصل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سليمانى ملك طالش

سليمانى ملك طالش

زيست شناسي|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دهقانى صوفى

دهقانى صوفى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عزيزى نژاد

عزيزى نژاد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فتاحى تپه

فتاحى تپه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تبراز

تبراز

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دودكانلو

دودكانلو

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هاشمى نژاد

هاشمى نژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جهانگيرى خليانى

جهانگيرى خليانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آذرم

آذرم

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ستاره چشم

ستاره چشم

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوهانى

كوهانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
گنج جو

گنج جو

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درگاهى قره باغ

درگاهى قره باغ

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محدودى زمان

محدودى زمان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

روانشناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

زبان
قلى زاده

قلى زاده

جغرافيا|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
داداشى

داداشى

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-پذيرش فقط مرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
پسنديده

پسنديده

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهنام قراجلو

بهنام قراجلو

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
محمدى ريكان

محمدى ريكان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

زبان
نيتى

نيتى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اژدرى

اژدرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پارسى فر

پارسى فر

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شكارچى قره باغ

شكارچى قره باغ

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چمن خواهى

چمن خواهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بهروش

بهروش

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شكورى

شكورى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مجيدى قالقاچى

مجيدى قالقاچى

زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى مغانجوقى

موسوى مغانجوقى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضازاده كرنگان

رضازاده كرنگان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاكر جبار

شاكر جبار

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
باقرى مستكانى

باقرى مستكانى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بحرى

بحرى

زيست شناسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صحت

صحت

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي عمران|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پيرى

پيرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى قولنجى

حيدرى قولنجى

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هادوى

هادوى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رسولى مجد

رسولى مجد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدالى بوانى

عبدالى بوانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غفار پورمرجانى

غفار پورمرجانى

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرخى پر

فرخى پر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
منتظر

منتظر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

7سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حشمتى

حشمتى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يارمحمدى شوركلى

يارمحمدى شوركلى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

تاريخ|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
داداش زاده سنگرى

داداش زاده سنگرى

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مظلومى

مظلومى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جنگى

جنگى

فيزيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اژدرى

اژدرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

7سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حسامى سعيدلو

حسامى سعيدلو

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آقازاده جارچلو

آقازاده جارچلو

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قشونى

قشونى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پرتوى قره باغ

پرتوى قره باغ

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نكوحسين آباد

نكوحسين آباد

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
زينالى

زينالى

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدي گلهين

محمدي گلهين

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه / روزانه

9سال کانونی / 143 آزمون

ریاضی
تراب پور

تراب پور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معيديان

معيديان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسقلى پور

عباسقلى پور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
عليزاده

عليزاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع ديزجديزى

زارع ديزجديزى

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيرخدائى نادر

شيرخدائى نادر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
امينيان

امينيان

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

حسابداري|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عادلى اصل

عادلى اصل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دانه لوئى پور

دانه لوئى پور

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آبگرمى

آبگرمى

زيست فناوري|دانشگاه مراغه / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباس پوربارى

عباس پوربارى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صمدزاده طريقت

صمدزاده طريقت

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پاسبار

پاسبار

زمين شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سلمانى اوخچلار

سلمانى اوخچلار

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صدقى چونقرالوى يكان

صدقى چونقرالوى يكان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه مراغه / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منافى

منافى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كريمى گلمرز

كريمى گلمرز

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صفرماب

صفرماب

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
استادى

استادى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على پور عيبلو

على پور عيبلو

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اردبيلى

اردبيلى

امار|دانشگاه زنجان / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ملك لى

ملك لى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهادرى

بهادرى

هنرهاي چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى آسيابى

رحيمى آسيابى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرى اقدم كوه كمر

ميرى اقدم كوه كمر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حايرى

حايرى

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محسن ريكانى

محسن ريكانى

فيزيک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيخلو

شيخلو

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سبزيكار مجد

سبزيكار مجد

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خشاى

خشاى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شريف زاده خراسانى

شريف زاده خراسانى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افسرى گمچى

افسرى گمچى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صيادى

صيادى

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
النقى پور

النقى پور

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى نجف آباد

احمدى نجف آباد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مجنونى

مجنونى

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسلم زاده

مسلم زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جوادى نسب

جوادى نسب

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارتيق قزلباش

ارتيق قزلباش

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صياد موانه

صياد موانه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شفيع زاده

شفيع زاده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى پور رود پشتى

احمدى پور رود پشتى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
برنوسى

برنوسى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مختارى اصل

مختارى اصل

علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مولايى اقدم

مولايى اقدم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى چناقلو

محمدى چناقلو

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مختارپور

مختارپور

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيل وندى

اسماعيل وندى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن نژاد ساعتلو

حسن نژاد ساعتلو

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خضرلو

خضرلو

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمدى ايشقلو

محمدى ايشقلو

مهندسي انرژي|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دليرى

دليرى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيخلو

شيخلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزائى كلوان

ميرزائى كلوان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصفا

مصفا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پلنگى

پلنگى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كاشف

كاشف

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مصطفائى

مصطفائى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
جعفرى امام كندى

جعفرى امام كندى

زيست فناوري|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيخلو

شيخلو

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدزاده قامت

محمدزاده قامت

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سرخوش

سرخوش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيد احمدى

سيد احمدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيشه

شيشه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پاشايى

پاشايى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / / نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مجيدى حصار

مجيدى حصار

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفارى عربلو

غفارى عربلو

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودى سبكبار

محمودى سبكبار

شيمي محض|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خياطى

خياطى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورك

پورك

مهندسي علوم دامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پوربابائى قلقاچى

پوربابائى قلقاچى

زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صبح رخشان

صبح رخشان

زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين پور آده

حسين پور آده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
روزبان

روزبان

مديريت دولتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناظر كردلر

ناظر كردلر

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستميان

رستميان

زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

زمين شناسي|دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بخشى اوزانى

بخشى اوزانى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی