دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دهاقان

حاج سيف الهى فاطمه

حاج سيف الهى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

8سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
چيت ساز مصطفى

چيت ساز مصطفى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدالباقى حامد

عبدالباقى حامد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
تقوى سيدمجتبى

تقوى سيدمجتبى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شبانپور زهرا

شبانپور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زمانى فاطمه

زمانى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
تقوى فاطمه سادات

تقوى فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حديدى محمدرضا

حديدى محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهدى پور

مهدى پور

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جهانبخش

جهانبخش

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسحاقى

اسحاقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طاهرىان

طاهرىان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
همت جو

همت جو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امين جعفرى

امين جعفرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
برزه كار

برزه كار

جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ناطقى

ناطقى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
هاشمى پور

هاشمى پور

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ورپشتى

ورپشتى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رجب زاده

رجب زاده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ممتاز

ممتاز

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حجازى

حجازى

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
منصوريان

منصوريان

جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اسفنديارى

اسفنديارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حقيقى

حقيقى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عنايتى

عنايتى

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

علوم سياسي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جان نثارى

جان نثارى

روانشناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشراقى

اشراقى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عابديان

عابديان

باستان شناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عباسى زاده

عباسى زاده

امار|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرهمندپناه

فرهمندپناه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شهرکرد / نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی