دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دهاقان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حاج سيف الهى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 8سال کانونی 154
چيت ساز مصطفى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
عبدالباقى حامد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
تقوى سيدمجتبى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
شبانپور زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 47
زمانى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 48
حديدى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
مهدى پور ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 46
جهانبخش ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
اسحاقى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
طاهرىان ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 45
همت جو تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
امين جعفرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
برزه كار انسانی جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
ناطقى انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 26
هاشمى پور تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 76
ورپشتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 59
رجب زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
اسماعيلى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 55
ممتاز ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
حجازى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
ذوالفقارى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
منصوريان انسانی جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 42
اسفنديارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 1سال کانونی 26
حقيقى ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 8
حقيقى ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 9
عنايتى انسانی باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
عباسى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 59
تقوى انسانی علوم سياسي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
جان نثارى تجربی روانشناسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
اشراقى ریاضی روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 3سال کانونی 58
عابديان انسانی باستان شناسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
عباسى زاده ریاضی امار|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال کانونی 16
فرهمندپناه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
يعقوبى تجربی زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 31
صالحى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شهرکرد / نوبت دوم دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 40