آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آران و بيدگل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جلودارى نوش آبادى سارا انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
زاهدى حسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
معدن دار ابوالفضل ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
خاتمى بيدگلى سيدحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 30
مشتاقيان بيدگلى الهه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 42
صادقى على اصغر تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 51
اسلاميان آرانى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 75
مظفرى بيدگلى محمدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
سالمى ستوده على انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 42
ابراهيمى بيدگلى زهرا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 46
يوسفيان آرانى ناهيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
كماندار آرانى زهرا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
عليزاده آرانى فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
عقيقى بيدگلى مهدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 51
صانعى آرانى زينب زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
رحيميان آرانى سميه زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
طاوسى آرانى فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
معمارى زهرا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 56
حفيظى عليرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 28
رمضانى بيدگلى عباسعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 6سال کانونی 130
محدث فرد زينب زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
قنبرى بيدگلى فاطمه انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
خانى فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 45
غلامرضازاده على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
استادپور آرانى محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
خداميان هانيه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 44
دهقانى نوش ابادى فاطمه هنر صنايع دستي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
مزروعى سارا زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
خنجر عارفه انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
آفتابى رايحه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 60
مرادى بيدگلى زينب انسانی روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 13
مهدى زاده مقدم ارانى فاطمه انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
صبورى آرانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
كاظمى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 3سال کانونی 26
مسعودابادى آرانى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 45
زارعى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 38
جوزائى انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
حسن زاده بيدگلى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال کانونی 80
بلالى بيدگلى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
شايان نوشابادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
اسداللهى فرد انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
على اكبرزاده آرانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 47
صادقى نصرآبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
توحيديان انسانی علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
سيفى زاده انسانی علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 21
اكرامى نوش ابادى انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
مسى بيدگلى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
هاشميان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 41
خاك نجفى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
صباغيان بيدگلى انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
صانعى فر تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 11
دشتى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
فلاحتى على آبادى انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
سيدى بيدگلى انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
امانى پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
استادمحمدى انسانی حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 30
علائى آرانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
سلطانى نوش آبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
خان دل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 62
حيدرزاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 43
عنايتى نژاد بيدگلى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 34
شفاعى نصرآبادى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
دلال زاده بيدگلى ریاضی فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
قربانى محمدآبادى انسانی باستان شناسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 12
شكرگزار آرانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
ارباب پور بيدگلى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 28
غياث آرانى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
جاودانه زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
منصورى آرانى تجربی تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
سالارى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
صابرى نژاد انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
مستحكم انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
جوشقانى بيدگلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
حدادى نصرابادى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
ذبيحى بيدگلى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 26
مهدى پور تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 43
نجارزاده نوش آبادى انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
سقائى نوش آبادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
منجمى بيدگلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
شاطريان نصرآبادى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
دولت ابادى هنر فرش|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
منصورى ارانى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 22
اربابى نصرآبادى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
آقايى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 52
فرقانى بيدگلى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
بابايى زاده انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 42
كمال نوش آبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
كشت كار انسانی اديان وعرفان|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
حلاج آرانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
بوجار آرانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 41
سالمى بيدگلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
انتظاريان بيدگلى انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
آب اور تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 46
حيرانى بيدگلى تجربی زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
كفاش آرانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 9
جوادى تجربی علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 43
انتخابى نوش ابادى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 46
عبدالهى نصرآبادى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
صفيه يزدلى ریاضی مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 21
صباغيان بيدگلى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 38
رحيمى نصرآبادى انسانی اديان وعرفان|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
معينى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 33
مقدس فرد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 28
كمال نوش ابادى ریاضی فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
جوئيان آرانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 37
جوبيان آرانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 52
نائين زاد نصرابادى ریاضی فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
ساداتى نصرآبادى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال کانونی 28
دلاوريان آرانى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
مسعود ابادى ارانى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
دهقانى يزدلى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 29
مشتاقى آرانى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
به افتاده نصرابادى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 2سال کانونی 34
طاهرى نوش ابادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
عصيرى بيدگلى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 40
عمى بيدگلى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
رضائى بيدگلى ریاضی مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 18
كريم زاده فرد بيدگلى ریاضی فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
حسينى خواه تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
خانى بيدگلى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 41
رضايى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 10
رنجكش نصرآبادى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 20
صائبى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
طاهرى تجربی مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان / نوبت دوم دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
بابائى نصرابادى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 37
دادائى بيدگلى ریاضی امار|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
آرانى انسانی علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
اربابى نصرآبادى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
رحيمى نصرآبادى انسانی زبان شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 23
آهنگريان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 5سال کانونی 65
لحمى تجربی زمين شناسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 35