داران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر داران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهدوى محمد جواد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
داودى عاطفه انسانی روانشناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
شيخى رضا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
ابراهيمى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 61
عبداللهى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مباشرى دمنه ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 54
خزايى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
نصرالهى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
خوچيانى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
براتى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 13
نجف پور انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 43
اسماعيلى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسماعيلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
سليمانى انسانی علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
فرهمند ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 12
صادقى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 16
ملك محمد ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 2سال از سوم دبيرستان 28
محسنى دمنه تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 73
زارعى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 44