مباركه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مباركه

دانش سرارودى مائده

دانش سرارودى مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ايرانپور ليلا

ايرانپور ليلا

روانشناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابدالى فرناز

ابدالى فرناز

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
ايرانپور زهرا

ايرانپور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فدايى سهيل

فدايى سهيل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمديان فاطمه

محمديان فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

5سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
دهقانى مريم

دهقانى مريم

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صفايى بهنوش

صفايى بهنوش

حسابداري|دانشگاه اصفهان / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رجبى مهدى

رجبى مهدى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى محمدجواد

احمدى محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نصوحى پريسا

نصوحى پريسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى حسين

مرادى حسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نادرى فاطمه

نادرى فاطمه

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مقيمى

مقيمى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
زمانى محمد حسن

زمانى محمد حسن

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مانديان زهره

مانديان زهره

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقريان الهه

باقريان الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معينى فائزه

معينى فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ريسى سميرا

ريسى سميرا

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سعيدى امير حسين

سعيدى امير حسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسدى زهرا

اسدى زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى مريم

موسوى مريم

جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
يارى سحر

يارى سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى نسب مرضيه سادات

موسوى نسب مرضيه سادات

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصوحى مسعود

نصوحى مسعود

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

زبان
فرهنگ الهام

فرهنگ الهام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صرير

صرير

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پاينده

پاينده

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خالدى

خالدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مالكى

مالكى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اعتمادى

اعتمادى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
حلاوى

حلاوى

زبان شناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

فيزيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
باقريان

باقريان

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جوادى

جوادى

علوم سياسي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

روانشناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحمانيان

رحمانيان

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نصوحى

نصوحى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملك احمدى

ملك احمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مومن زاده

مومن زاده

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ايرانپور

ايرانپور

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصوحى

نصوحى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرزندى طالخونچه

فرزندى طالخونچه

تاريخ|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يلمه ها

يلمه ها

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

جغرافيا|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خاكباز

خاكباز

روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايرانپور

ايرانپور

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كارگران

كارگران

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرهاشمى

ميرهاشمى

مديريت صنعتي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

تاريخ اسلام|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ميرهاشمى

ميرهاشمى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بابابى

بابابى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ايرانپور

ايرانپور

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دانشور

دانشور

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يزدانى فر

يزدانى فر

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على خواه

على خواه

مهندسي برق|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي معماري|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ايرانپور

ايرانپور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ضامنى

ضامنى

شيمي کاربردي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی