شاهين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شاهين شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خوش باطن مهدى انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
خردمند اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 55
سلمانزاده زهرا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 62
معصومى حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
عزيزى گندمكارى معصومه انسانی حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
موسوى زاده سيد مهدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
نشان عاليپور رامتين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
ابرام محسن ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 26
اميرى الناز زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
بخشى زاده فائزه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 54
حسنعلى زاده عليرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 26
مهدور پويان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
اسفندى گيتى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 38
نصيرى دارانى امير محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 33
عادل عليرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 13
مرتضايى مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 52
بيگى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
نوربخش امير عباس تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 23
جعفرى ازان مريم انسانی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
صادقى فرزان ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
قاسمى بهنام ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 8
فرتاش قيام مريم انسانی حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
داودى بنى رضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
صابونى تارا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
انصارى محمدرضا زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
اسماعيلى وندى نگين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
ارجمند محمد رضا انسانی فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
ملك محمدى مجيد انسانی حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 16
سامرى فريما انسانی حقوق|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
صياد ناديا انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 26
نادر تهرانى فاطمه انسانی حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
سعدانى سمانه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
كريمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
حسينى نژاد سيد على ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 29
جانثارى فاطمه تجربی روانشناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
كريمى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
فرديان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
رجبى نژاد ميمه ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
خرم شاهى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 34
معظم جزى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 13
سعدالهى نويدجه انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
عمانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
وهابى شكرلو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
قنبرى قلعه ناظرى انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 21
قاسمى سروينه باغى هنر صنايع دستي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 5
خدابخشى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 23
موسوى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
ولى خانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
خوبان انسانی علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 5
نصيرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
نيك پى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 53
خوش زحمت انسانی تاريخ|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
شمسى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
صالحين انسانی علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / نوبت دوم دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
ناديان هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 10
پورصالحى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 40
سلطانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
برقعى انسانی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 4سال کانونی 37
كهيش قاسمى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 72
شيروانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
صالحى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
غلامعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 9
كرمى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
عامرى يزدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
محمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 21
زالى ریاضی مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 12
با تقوا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 45
رضويان ریاضی مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 14
نظرى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 22
بيدرام ریاضی مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 22
يعقوبى انسانی جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
جعفريان ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
عجمى قلعه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
خاكساريان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
رياحى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 24
ادهم تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 47
ابرام ریاضی اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
كيانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
شب انگيز ریاضی مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 4سال کانونی 31
رحيمى انسانی جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
هوسپيان ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
بيدرام ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
سليمى جزى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 10
حبيبى ریاضی مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 6
امينيان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
حاتميان ریاضی امار|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
لايقى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
بابادى شب كوه انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
رجبى ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 8
حيدرخانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 6سال کانونی 84
صفرنژاد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 46
قرقانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 22
سلطانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 27
دهقانى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 6
رضايى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 6
شطى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 24
جنت تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
معرفيان پور ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
رضائى ریاضی امار|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
مهرعلى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 20
حق شناس هاشمى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 48
احمد جو انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 6
يوسفى آورزمان ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 10
اميرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 11
مهرابى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
حاتمى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 17
سلطانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
اميرى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
عسكرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
تقى زاده تجربی حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
سنجورى ریاضی مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 4سال کانونی 11
عالى زاده ریاضی فيزيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
عسگرى جزى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
نبوى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
خدارحمى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
حسن زاده مقيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 32
شهريارى ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 13
پارسازاده ریاضی روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 23
صادق پور انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
عباداللهى ریاضی مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 18
بابايى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 3سال کانونی 60
كبيرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 27
ابراهيمى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
كريميان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 7
صادقيان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 4سال کانونی 15
اسلامى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 17
غريب ریاضی مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 4سال کانونی 22
دغاغله ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
دريايى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 28
قاسميان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 4سال کانونی 45
محبى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 10
بيدرام گرگابى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
خدرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 5
سلمانى زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 56
مالدار نامقى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 60
كورايى عليا ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
اورانى پوردشتى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 4سال کانونی 24
محمدبيگى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 29
نوروزى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 7
اسماعيلى ریاضی مهندسي انرژي|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 20
رستم نژادى ریاضی فيزيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
بيدرام گرگابى ریاضی فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
فرجى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 24
حبيبى تجربی زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
روحى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
رفيعيان كوپايى تجربی زمين شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 27
مرادى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 69
زندبصيرى ریاضی اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 25
مالى تجربی زمين شناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 58
كايدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 17
نخله تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 30
گودرزى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 20
خواجه عيدى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 9
على اصفهان پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 4سال کانونی 19
فولادى وندا تجربی شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 38
غفورى انسانی علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 9
عرب تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14