شاهين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شاهين شهر

خوش باطن مهدى

خوش باطن مهدى

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خردمند اميرحسين

خردمند اميرحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سلمانزاده زهرا

سلمانزاده زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
معصومى حسين

معصومى حسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاح نگار

فلاح نگار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عزيزى گندمكارى معصومه

عزيزى گندمكارى معصومه

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسوى زاده سيد مهدى

موسوى زاده سيد مهدى

مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نشان عاليپور رامتين

نشان عاليپور رامتين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابرام محسن

ابرام محسن

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرى الناز

اميرى الناز

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
بخشى زاده فائزه

بخشى زاده فائزه

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حسنعلى زاده عليرضا

حسنعلى زاده عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدور پويان

مهدور پويان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسفندى گيتى

اسفندى گيتى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طهماسبى مريم

طهماسبى مريم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نصيرى دارانى امير محمد

نصيرى دارانى امير محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عادل عليرضا

عادل عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدجو فاطمه

احمدجو فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مرتضايى مريم

مرتضايى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بيگى محمد

بيگى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوربخش امير عباس

نوربخش امير عباس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرى ازان مريم

جعفرى ازان مريم

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صادقى فرزان

صادقى فرزان

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى بهنام

قاسمى بهنام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرتاش قيام مريم

فرتاش قيام مريم

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
داودى بنى رضا

داودى بنى رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صابونى تارا

صابونى تارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
انصارى محمدرضا

انصارى محمدرضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
اسماعيلى وندى نگين

اسماعيلى وندى نگين

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ارجمند محمد رضا

ارجمند محمد رضا

فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ملك محمدى مجيد

ملك محمدى مجيد

حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سامرى فريما

سامرى فريما

حقوق|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صياد ناديا

صياد ناديا

حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نادر تهرانى فاطمه

نادر تهرانى فاطمه

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سعدانى سمانه

سعدانى سمانه

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسينى نژاد سيد على

حسينى نژاد سيد على

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جانثارى فاطمه

جانثارى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
فرديان

فرديان

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رجبى نژاد ميمه

رجبى نژاد ميمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خرم شاهى

خرم شاهى

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
معظم جزى

معظم جزى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعدالهى نويدجه

سعدالهى نويدجه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عمانى

عمانى

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وهابى شكرلو

وهابى شكرلو

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قنبرى قلعه ناظرى

قنبرى قلعه ناظرى

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قاسمى سروينه باغى

قاسمى سروينه باغى

صنايع دستي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ولى خانى

ولى خانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خوبان

خوبان

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نيك پى

نيك پى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خوش زحمت

خوش زحمت

تاريخ|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شمسى

شمسى

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صالحين

صالحين

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناديان

ناديان

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
پورصالحى

پورصالحى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برقعى

برقعى

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كهيش قاسمى

كهيش قاسمى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامعلى

غلامعلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عامرى يزدى

عامرى يزدى

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زالى

زالى

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
با تقوا

با تقوا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضويان

رضويان

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيدرام

بيدرام

مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

جغرافيا|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفريان

جعفريان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عجمى قلعه

عجمى قلعه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاكساريان

خاكساريان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ادهم

ادهم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابرام

ابرام

اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شب انگيز

شب انگيز

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هوسپيان

هوسپيان

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيدرام

بيدرام

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمى جزى

سليمى جزى

مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

مهندسي برق|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاتميان

حاتميان

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لايقى

لايقى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بابادى شب كوه

بابادى شب كوه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حيدرخانى

حيدرخانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
صفرنژاد

صفرنژاد

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قرقانى

قرقانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شطى

شطى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جنت

جنت

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معرفيان پور

معرفيان پور

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ذاكران

ذاكران

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهرعلى

مهرعلى

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حق شناس هاشمى

حق شناس هاشمى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
احمد جو

احمد جو

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
يوسفى آورزمان

يوسفى آورزمان

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نهرى

نهرى

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهرابى

مهرابى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرندى

كرندى

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

4سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سنجورى

سنجورى

مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

4سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عالى زاده

عالى زاده

فيزيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عسگرى جزى

عسگرى جزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايى شهركى

رضايى شهركى

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خدارحمى

خدارحمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن زاده مقيمى

حسن زاده مقيمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسازاده

پارسازاده

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صادق پور

صادق پور

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عباداللهى

عباداللهى

مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صادقيان

صادقيان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

4سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / نوبت دوم

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غريب

غريب

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

4سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دريايى

دريايى

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دغاغله

دغاغله

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قاسميان

قاسميان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
برهان

برهان

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محبى

محبى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بيدرام گرگابى

بيدرام گرگابى

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خدرى

خدرى

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سلمانى زاده

سلمانى زاده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
راميار

راميار

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مالدار نامقى

مالدار نامقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
كورايى عليا

كورايى عليا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اورانى پوردشتى

اورانى پوردشتى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدبيگى

محمدبيگى

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي انرژي|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سحر

سحر

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

4سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رستم نژادى

رستم نژادى

فيزيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محبى فر

محبى فر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيدرام گرگابى

بيدرام گرگابى

فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رفيعيان كوپايى

رفيعيان كوپايى

زمين شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زندبصيرى

زندبصيرى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مالى

مالى

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ميرزا آقاجانى

ميرزا آقاجانى

مهندسي معماري|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كايدى

كايدى

مهندسي مکانيک|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نخله

نخله

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پوررمضان

پوررمضان

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
خواجه عيدى

خواجه عيدى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بكائى

بكائى

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي صنايع|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على اصفهان پور

على اصفهان پور

مهندسي موادومتالورژي|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

4سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

مهندسي معماري|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فولادى وندا

فولادى وندا

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يزدانى جزى

يزدانى جزى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عرب

عرب

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پسنده

پسنده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی