شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهرضا

آزاد سيدعليرضا

آزاد سيدعليرضا

ادبيات نمايشي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مهران فر محمد

مهران فر محمد

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كاظمى كيميا

كاظمى كيميا

نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

هنر
طاهرى مهدى

طاهرى مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حجازى زهرا سادات

حجازى زهرا سادات

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
آزاد زهرا

آزاد زهرا

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

هنر
اخوان مهرداد

اخوان مهرداد

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
منصف سعيد

منصف سعيد

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مجيرى عليرضا

مجيرى عليرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
درويشى مهدى

درويشى مهدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
همت فاطمه

همت فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
براهيمى مائده

براهيمى مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حمزوى ياسين

حمزوى ياسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ايزدى نجمه

ايزدى نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رفعت مجتبى

رفعت مجتبى

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گلابى مينا

گلابى مينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سنائى مصطفى

سنائى مصطفى

روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمديان محسن

محمديان محسن

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
شيرعلى احمدرضا

شيرعلى احمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جاورى فاطمه

جاورى فاطمه

حسابداري|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالح زاده رضا

صالح زاده رضا

حقوق|دانشگاه کاشان / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
عنايتى عطاآبادى محمدامين

عنايتى عطاآبادى محمدامين

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نوروزى احمدرضا

نوروزى احمدرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
درخشانى احمدرضا

درخشانى احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موسوى سيده سحر

موسوى سيده سحر

نقاشي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
شمالى نيما

شمالى نيما

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قرقانى مهريار

قرقانى مهريار

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مرادزاده اميرحسين

مرادزاده اميرحسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفرپور شهرضا كميل

صفرپور شهرضا كميل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سامع مهران

سامع مهران

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جهانگرد نيلوفر

جهانگرد نيلوفر

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
همت يوسف

همت يوسف

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عرب مختارى نرگس

عرب مختارى نرگس

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفرى نفر بهناز

جعفرى نفر بهناز

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
ربانيان معين

ربانيان معين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
طالبيان مليكا

طالبيان مليكا

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عموعلى حميد

عموعلى حميد

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عظيمى نگار

عظيمى نگار

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقاسى شهرضا محمدحسين

آقاسى شهرضا محمدحسين

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عرفان

عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
پور حسين

پور حسين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پارسايى

پارسايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شيرعلى

شيرعلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسفنديارى ده على

اسفنديارى ده على

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسعليان

عباسعليان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عرب صالحى

عرب صالحى

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
همتى

همتى

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قرقانى

قرقانى

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قرقانى

قرقانى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزايى بيده

ميرزايى بيده

مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
تاجيكيان

تاجيكيان

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آسال

آسال

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
نرئى

نرئى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهرام

شهرام

مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرب مختارى

عرب مختارى

مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تردست

تردست

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
موسوى نقلى

موسوى نقلى

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
شمسايى شهرضايى

شمسايى شهرضايى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

7سال کانونی / 73 آزمون

زبان
آقابزرگى

آقابزرگى

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ملكيان

ملكيان

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شادمند

شادمند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بيگى شهرضا

بيگى شهرضا

حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پويان فر

پويان فر

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
پژوهنده

پژوهنده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ژيانى فرد

ژيانى فرد

علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمد زاده

محمد زاده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صدرى

صدرى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طبيبيان

طبيبيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

7سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شيرين زاد

شيرين زاد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قيام

قيام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بال افكنده

بال افكنده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آقاخانى

آقاخانى

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حداد

حداد

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خدك

خدك

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على بوربان

على بوربان

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سالك

سالك

علوم سياسي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

علوم سياسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مهندسي عمران|دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرحاجى

ميرحاجى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حكمتى

حكمتى

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
همايونى زيارتگاهى

همايونى زيارتگاهى

جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عربلو نره

عربلو نره

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مصطفى جو

مصطفى جو

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نيكرو

نيكرو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تعهدى

تعهدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجايى

رجايى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى شهرضا

حيدرى شهرضا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادى حاجى دولو

مرادى حاجى دولو

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
جلوه

جلوه

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
اميرى

اميرى

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قرقانى

قرقانى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضوى زاده

رضوى زاده

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شاه چراغى

شاه چراغى

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يوسفيان

يوسفيان

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

باستان شناسي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
يثربى

يثربى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ريحانى فرد

ريحانى فرد

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زره پوش

زره پوش

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
هژبريان

هژبريان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زيلابى

زيلابى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سليمانى زاده اسفه سالار

سليمانى زاده اسفه سالار

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميرپوريان

ميرپوريان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سودايى

سودايى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مجاهدى

مجاهدى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زيست شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عليان

عليان

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نادريان

نادريان

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حاجى جانى

حاجى جانى

ايران شناسي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قبادى اصل

قبادى اصل

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ملكيان شهرضا

ملكيان شهرضا

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فخار

فخار

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سامع

سامع

روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناظم

ناظم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حمزوى نيا

حمزوى نيا

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدقاسمى

محمدقاسمى

مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى رامشه

حسينى رامشه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سامع

سامع

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روشائيان

روشائيان

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آزادى

آزادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
پاكدل

پاكدل

مهندسي معماري|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
منوچهرى

منوچهرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بختيار

بختيار

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يثربى

يثربى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عرشى

عرشى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منصف

منصف

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
هممت

هممت

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غير انتفاعي

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صدرى

صدرى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قرقانى

قرقانى

مديريت صنعتي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی