گتوند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گتوند

عسكرى زهره

عسكرى زهره

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقى جو رضا

صادقى جو رضا

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
على نژاد مصطفى

على نژاد مصطفى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غفارى پور حسن

غفارى پور حسن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جعفرى پور نسترن

جعفرى پور نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين پور على

حسين پور على

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فتاحى پويا

فتاحى پويا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدزاده على

محمدزاده على

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اورنگى صفت مرضيه

اورنگى صفت مرضيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
احمدى سارا

احمدى سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
فتحى زاده معين

فتحى زاده معين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسينى تبار

حسينى تبار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-بومي خوزستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سردارى

سردارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نصرائى

نصرائى

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بهادرى

بهادرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راشدى

راشدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسيوندنژاد

اسيوندنژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
توكل

توكل

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ملك محمودى

ملك محمودى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مختارى چهاربرى

مختارى چهاربرى

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مهدى زاده

مهدى زاده

حسابداري|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نجفى بيرگانى

نجفى بيرگانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شادكام

شادكام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عيسوندفرخى

عيسوندفرخى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرج زاده

فرج زاده

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسينى احمدفداله

حسينى احمدفداله

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محرابى

محرابى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پاپى زاده

پاپى زاده

زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی