رامهرمز

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رامهرمز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهمنش دانيال تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
هاشمى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 54
حميد مينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 53
بهبهانى حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 54
ايرم مهرنوش ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
نيكوكار آريا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 75
اميرى نسب تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 49
كمايى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 4سال کانونی 58
حاجى زاده ریاضی مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 30
طالب زاده كاسگرى تجربی زيست فناوري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 6سال کانونی 100
بايمانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 4سال کانونی 41
حسينى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 5سال کانونی 67
برات تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 52
شفيعى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 46
فتحى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 2سال کانونی 41
شيرالى انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
بهوندى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
محمديان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
ساداتى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
ويسى نژاد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 11
دينارى انسانی حقوق|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 10
بزرگمهرى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 44
خالدى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
رحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 17
مكوندى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 45
حسنيان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
گرشاسبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 19
بابادى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 13
بونيك تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
لركى محمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 10
بهوندى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
حميد تجربی روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 39
صيادى تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 5سال کانونی 72
جليلى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 13
طاهريان تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 35
مرادى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 34
محمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 10
عطار تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 21
شهبازى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 7
چهرازى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 25
لركى انسانی تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
قدكپور ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 4سال کانونی 49
مالكى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 60
شفيعى باغبدرانى تجربی حسابداري|دانشگاه ايلام / نوبت دوم دانشگاه ايلام 2سال کانونی 20
نريمانى نسب تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 6
رضايى تجربی زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 34
حاجى زاده تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 10
رياضى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
زنگنه تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 12
مرادى چهارطاقى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 23
كردزنگنه تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
ممبينى تجربی زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9